Möte med sektionens styrelse den 14 maj 1994 Protokoll från 1-2 maj 1994

PROTOKOLL NR 1/94-95
SW-ORG 72/04/94 Möte med sektionens styrelse den 14 maj 1994


Ledamöter Närvarande
Rigmor Argren X
Thomas Back X
Magnus Brattgård X Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt anmält förhinder
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter

Christer Nordberg X
Jan Nygren X
Dan Grundin X

Övriga

Gabi Björsson X
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Svante Macris anmält förhinder

§ 1 Mötet öppnas

Christine Pamp hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.


§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Thomas Back till justerare av protokollet.


§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med ändringen att punkt 2.4 beträffande val av arbetsgivargrupp utgår och ersätts med val av representant i den särskilda gruppen för flyktingarbetet.

att punkt 2.5 principer för styrelsens arbete bordläggs till styrelsens junimöte.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att välja Magnus Brattgård till vice ordförande i styrelsen.


§ 6 Val av arbetsutskott (AU)

Beslut att sammankallande i varje utskott sitter kvar i AU fram till styrelsens möte i juni då beslut fattas om den nya styrelsens uppdelning i utskott och arbetsutskott.

§ 7 Representant i den av årsmötet beslutade särskilda gruppen för flyktingarbetet

Beslut att utse Madelaine Seidlitz till styrelsens ledamot i gruppen.

att uppdra åt Anita Klum och Madelaine Seidlitz att presentera förslag på den tredje personen i gruppen vid styrelsens junimöte.

§ 8 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Madelaine Seidlitz till ordförande i Amnestyfonden och Rigmor Argren till ordinarie ledamot i Amnestyfondens styrelse.

§ 9 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Thomas Back
Anita Klum
Christine Pamp

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i för-ening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Thomas Back
Gabi Björsson
Kristina Båth och i hennes frånvaro under barnledighet Svante Macris
Kerstin Höijer
Anita Klum
Stig Lantto
Christine Pamp

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunk-tionen som godkänns av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§10 Nästa styrelsemöte

Christine Pamp meddelar att styrelsemötet 11-12 juni inte som tidigare kommer att innehålla en utbildningsdag. Denna skjuts till den 9 juli då Ross Daniels, ordförande i IEC, deltar. Vid mötet den 11-12 juni kommer Rigmor Argren och Christine Pamp att förbereda en kvällsdiskussion.

Beslut att fastställa tidpunkten för nästa styrelsemöte till den 11-12 juni,

att fastställa tidpunkten för utbildningsdagen till den 9 juli.Vid protokollet
Anna-Carin Kandimaa
Justeras
Thomas Back
Christine Pamp

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1994
  • Index: ORG 54/004/1994