Möte med sektionens styrelse den 9 maj 1993 Protokoll från 1-2 maj 1993

PROTOKOLL NR 1/93-94
SW-ORG 72/04/93
Möte med sektionens styrelse den 9 maj 1993

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker anmält förhinder
Thomas Back X
Sven Bodin anmält förhinder
Magnus Brattgård X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Suppleanter

Ewa Fredenberg Nilson X
Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson anmält förhinder

Övriga
Gabi Björsson X
Anita Klum X
Göran Svedin sekreterare§ 1 Mötet öppnas

Christine Pamp hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.


§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Jesper Hansén till justerare av protokollet.


§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
* Konstlotteri
* Utvärdering av sekretariatets omorganisation


§ 5 Principer för styrelsens arbete

Christine Pamp redogör kort för principerna för styrelsens arbete, samt meddelar att en mer djupgående diskussion om styrelsens roll och arbetsformer kommer att äga rum vid nästkommande möte.§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att välja Eva Malmstedt till vice ordförande i sektionen.


§ 7 Val av arbetsutskott (AU)

Beslut att arbetsutskottet skall bestå av fyra ordinarie medlemmar och en suppleant,

att välja följande personer till styrelsens arbetsutskott:

Thomas Back
Ewa Fredenberg Nilsson suppleant
Jesper Hansén
Berit Inde
Christine Pamp AUs ordförande

att arbetsutskottets sammansättning ska kunna förändras under pågående man-dat-period.

§ 8 V al av arbetsgivaregrupp

Beslut att välja Thomas Back att tillsammans med Anita Klum ingå i arbetsgivaregruppen,

att arbetsgivaregruppen till sig kan adjungera ytterligare personer.


§ 9 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Rose-Marie Asker till ordförande och Madelaine Seidlitz till ordinarie ledamot i Amnestyfondens styrelse.


§ 10 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Thomas Back
Anita Klum
Christine Pamp

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i för-ening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Thomas Back
Gabi Björsson
Kristina Båth
Kerstin Höijer
Anita Klum
Stig Lantto
Christine Pamp

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunk-tionen som godkänns av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§11 Nästa styrelsemöte

Christine Pamp meddelar att under styrelsemötet skall anordnas en utbildningsdag kring de viktigaste frågorna för det inter-nationella rådsmötet (ICM) i Boston i augusti 1993.

Beslut att fastställa tidpunkten för nästa styrelsemöte till den 11-13 juni,

att uppdra åt Jesper Hansén, Magnus Brattgård och Christine Pamp i ICM-gruppen att tillsammans med sekretariatet planera utbildningsdagen.


§ 12 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Magnus Brattgård till ordförande, reserv, för nästa möte.

§ 13 Konstlotteri

Anita Klum meddelar att illustrationerna i sektionens almanacka 1994 kommer att bestå av 13 konstverk som skänkts till sektionen av svenska konstnärer samt föreslår att konstverken skall lottas ut bland dem som inom viss tid och på särskilt inbetalningskort sätter in minst 500 kr på sektionens postgiro.

Beslut att anordna ett konstlotteri enligt ovan,

att utse Christine Pamp, Magnus Brattgård och Anita Klum att utgöra lotteri-styrelse samt åt Thomas Back att vara lotteriföreståndare.


§ 14 Utvärdering av sekretariatets omorganisation

Christine Pamp meddelar att Magnus Breidne utsett Eva Sandhammar, Elisabet Stålhane och Ingrid Petersson (se styrelseprotokoll 7/92-93 §144) att i enlighet med styreslebeslut i december 1992 utvärdera sekretariatets omorganisation (se styrelseprotokoll 5/92-93 §107).

Beslut att godkänna utvärderingsgruppens sammansättning,

att utvärderingsgruppen inom sig utser sammankallande.


Vid protokollet
Göran Svedin
Justeras
Jesper Hansén
Christine Pamp

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1993
  • Index: ORG 54/004/1993