Möte med sektionens styrelse den 7-8 maj 1992 Protokoll från 1-2 maj 1992

PROTOKOLL NR 8/91-92
Möte med sektionens styrelse den 7-8 maj 1992


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Breidne X
Kristina Båth X
Siv Erikson X
Carl von Essen anmält förhinder
Berit Inde X
Bo Lindblom X
Ingrid Nilsson-Horvath X
Christine Pamp X


Suppleanter

Andrea Bodekull anmält förhinder
Magnus Brattgård X
Kicki Hillström anmält förhinder


Övriga

Jesús Alcalá § 174
Gabi Björsson X
Anita Klum X
Birte Lindblom X
Elisabeth Löfgren § 169
Bruno Morän § 174
Göran Svedin sekreterare


Mötesordförande

Magnus Breidne § 156 - 174
§156 Val av justerare

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare av protokollet.§157 Fastställande av dagordning

Beslut att med följande tillägg fastställa den föreslagna dagordningen:
*Internationellt möte om Amnestys biståndsarbete
*Insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion/fond


§158 Protokoll från styrelsens möte den 1415 mars 1992

Berit Inde informerar om arbetsgivaregruppens diskussioner med projektgruppen i region Väst vad gäller Göteborgsprojektet (se § 139).

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§159 Protokoll från arbetsutskottsmötet den 25 april 1992

Anita Klum meddelar att beslut om ett inledande gemensamt möte mellan samordningsgrupperna och representanter för styrelsen (se punkt 8) fattades mot bakgrund av det felaktiga antagandet att ett samordnanarseminarium för samtliga samordnare skulle äga rum under hösten 92.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att söka alternativa lösningar för inledande diskussioner mellan samordningsgrupperna och representanter för styrelsen,

att lägga protokollet till handlingarna.


§160 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet.


§161 Rapport från besök i andra sektioner

Bo och Birte Lindblom redogör för sitt besök i brittiska sektionen den 6-12 april i anslutning till sektionens årsmöte samt för besök på det internationella sekretariatet. Anita Klum redogör för sitt besök i japanska sektionen den 9-19 april i anslutning till sektionens årsmöte. Berit Inde redogör för sitt och Elisabeth Löfgrens besök på den danska sektionens årsmöte den 24-25 april. Magnus Brattgård redogör för sitt och Maria Mirsch besök på den norska sektionens årsmöte den 1-3 maj. Styrelsen tar också del av en skriven rapport om den finländska sektionens årsmöte den 14-15 mars vid vilket Eva Sandhammar och Anki Wetterhall deltog från svenska sektionens sida.


§162 Uppföljning av rådsmötet 1991

Siv Erikson och Anita Klum kommenterar den efter rådsmötet 1991 reviderade tvåårsplanen, POL 50/01/92, och internationella styrelsens (IEC) lägesrapport om genomförandet av plan och budget, POL 50/02/92 (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/06/92 punkt 4), och pekar därvid särskilt på de decentraliseringsmöjligheter som anges.
Styrelsen anser att dokumenten ovan inte ger någon klar bild av vilka områden som prioriteras i den internationella planen. Styrelsen konstaterar vidare att sektionens möjligheter att ta del av och påverka prioriteringarna i den internationella planeringen försvåras av den sena rapporteringen från IECs möten.

Beslut att vid tillfälle diskutera prioriteringsfrågor med Gerry O'Connell, IECmedlem, som gästar årsmötet i Linköping.


§163 Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av ekonomisk rapport för perioden t o m april 1992.


§164 Rapport om medlemsvärvningskampanjen 1992

Kristina Båth rapporterar om sekretariatets arbete med medlems värvningskampanjen 1992 och effekterna av olika aktiviteter (se styrelseprotokoll 6/91-92 §109 och 7/91-92 §129). Den mest påtagliga effekten är att andelen medlemmar som förnyat sitt medlemskap är högre än tidigare år. En utförligare utvärdering av de olika aktiviteterna kommer att presenteras för styrelsen i juni.

43.793 medlemmar har per 30 april 1992 förnyat sitt medlemsskap för 1992, och 4.031 nya medlemmar har värvats. För att nå målet 60.000 medlemmar krävs att sektionen värvar 1.500 medlemmar per månad till årets slut.

Styrelsen diskuterar strategin i de olika aktiviteterna och understryker vikten av att de centrala aktiviteterna följs upp av lokala aktiviteter i grupper och distrikt.


§165 Försäljningsutredningen

Styrelsen tar del av arbetsutskottets beredning (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/06/92 punkt 12) av frågan.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att

1) på basis av den utredning som gjorts ge förslag på nya produkter, design och utkast till ny produktkatalog som testas på ett urval med lemmar och grupper, i syfte att skapa grund för beslut om prisnivå och inköpsvolym,

2) undersöka vilka behov grupperna som återförsäljare har av reklam artiklar och annat stöd,

3) ge en lägesrapport till styrelsen för beslut om fortsättning enligt punkterna 4 och 5 nedan,

4) planera för en framtida decentraliserad/utlokaliserad försäljningsorganisation vad gäller lokalisering, ansvarsfördelning och resurser,

5) utarbeta en ekonomisk kalkyl för en decentraliserad postorder försäljning.

att genom omdisponeringar i budget avsätta 100.000 kr för genomförande av de fem momenten ovan,

att uppdra åt sekretariatet att presentera underlag för beslut om fortsatta satsningar på försäljningsverksamheten för styrelsen i mars 1993.

§166 Sent inkomna motioner

Styrelsen diskuterar de elva motioner till årsmötet i Linköping som inkommit efter i kallelsen angivet slutdatum samt ger förslag till placering i beredningsgrupper (se även arbetsutskottsprotokoll SW-ORG73/06/92 punkt 13):
Låt blixtaktioner göra skäl för namnet (Anna-Carin Kandimaa m.fl)
Bredda den finansiella basen men med förnuft! (Ulrika Djerw m.fl)
Planering skall inte vara retroaktiv (Ulrika Djerw m.fl)
Våga tänka nytt i resursskapandet (Styrelsen för Stockholmsdistriktet)
Ungdomssatsningen (Amnestys Centrala Ungdomsgrupp)
Amnestys kampanj för flyktingar (Grupp 84 m.fl)
Svår engelska i blixtaktioner och andra texter (Grupp 40)
Ang. Förslaget till handlingsplan (Barbro Holmbäck m.fl)
Handlingsplanen (Stockholmsdistriktet)
Ang. Förslaget till handlingsplan (Grupp 71)
Tortyr av Barn (Erik Frid)

Beslut att föreslå årsmötet att endast behandla de sent inkomna motioner som har betydelse för beslut om handlingsplan.


§167 Personalrepresentationen i fondens styrelse

Rose-Marie Asker meddelar att styrelsen för Amnestyfonden i enlighet med punkt 8 i stadgarna för Svenska Amnestyfonden beslutat att inte föreslå årsmötet att personalrepresentationen i fondens styrelse ska avskaffas (se vidare styrelseprotokoll 7/91-92 §138).

Beslut att förelägga årsmötet de delar av styrelsens förslag om avskaffande av personalrepresentation som rör sektionsstyrelsen samt att föreslå årsmötet att omedelbart justera beslutet.


§168 Övriga årsmötesförberedelser

Styrelsen går igenom förslag till dagordning för årsmötet, diskuterar förslag till ordning för behandling av styrelsens förslag till handlingsplan i beredningsgrupperna, samt uppläggning av seminarier om handlingsplanen och utveck ling av Amnestyrörelsen.

Styrelsen tar del av sammanställning av årsmötesbeslut i flyktingfrågan 1981-91 (se styrelseprotokoll 7/91-92 § 143) samt diskuterar uppläggningen på årsmötet av flyktingfrågan och frågan om arbete på eget land.


§169 Uppföljning av beslut om aktionsfall

Elisabeth Löfgren redogör för den omläggning av arbetet med adoptions- och undersökningsfall, dödsstraffs- och försvinnandedossierer etc som följt av rådsmötets beslut om aktionsfall (ICM-beslut 39/1991). Genomförandet av beslutet om aktionsfall har gått snabbt men den geografiska spridningen är ojämn. Omläggningen är tydlig framför allt vad gäller fall från Asien, det forna Sovjetunionen och Grekland.

Den del av beslutet som rör konsultationer med sektionerna vad gäller policy för löpande revidring av aktionsfallen har inte genomörts. Sekretariatet har i kontakter med det internationella sekretariatet (IS) pekat på problemen med att IS som en följd av att flera sektioner utnyttjar möjligheten i beslutet att uttrycka önskemål, har svår att placera ut vissa typer av aktionsfall, t ex de som rör dödsstraffet.

Elisabeth Löfgren redogör vidare för sekretariatets utbildningsinsatser för att öka kunskapen om arbetet med aktionsfall i grupperna. Utbildningen kommer i första hand att riktas mot samordningsgrupperna. Vad gäller grupper sker utbildningen i anslutning till distriktsmöten och gruppsekreterarkurser.

Styrelsen lägger stor vikt vid att alla beståndsdelar i beslutet om gruppernas arbetsmetoder ses som en helhet, och att genomförandet sker i konsultation med sektionerna samt uttrycker in oro över ISs problem att placera ut vissa typer av aktonsfall.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att i skrivelse till IEC framföra sektionens synpunkter vad gäller genomförandet av rådsmötesbeslutet om aktionsfall.§170 SYSTECs långsiktiga översyn av amnestys arbetsmetoder

På grund av tidsbrist borlägger styrelsen sina diskussioner om SYSTECs långsiktiga översyn av Amnestys arbetsmetoder.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besluta om tidpunkt för styrelsens diskussioner i frågan.


§171 Internationellt möte om Amnestys biståndsarbete

Rose-Marie Asker redogör för sina kontakter med den schweiziska sektionen och IEC vad gäller anordnandet av ett internationellt möte om Amnestys biståndsarbete 1993 (se styrelseprotokoll 7/91-92 §142). Den schweiziska sektionen har erbjudit sig att stå som värd för mötet under vissa förutsättningar. Rose-Marie Asker föreslår att svenska sektionen beslutar stå som värd för mötet i den händelse den schweiziska sektionen belutar sig för att inte göra det, och att medel i så fall avsätts i budget för 1993.

Beslut att delegera till Rose-Marie Asker att efter diskussioner med den schweiziska sektionen fatta beslut om mötet skall hållas i Sverige, samt att om så blir fallet avsätta upp till 35.000 kronor för mötet i budget för 1993.§172 Insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion/fond

Rose-Marie Asker redogör för fondstyrelsens diskussioner om styrelsens förslag till insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion och fond (se styrelseprotokoll 7/91-92 §137).

Beslut att med de ändringar som föreslås av fondstyrelsen fastställa förslaget till insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion/fond (se bilaga 2).

§173 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete.


§174 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Jesús Alcalá, den av svenska Amnesty utsedda ledamoten i styrelsen för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (se styrelseprotokoll 5/90-91 §95 och 2/91-92 §37) informerar om verksamheten. Fondens åtagande i förhållande till stiftelseorganisationernas åtagande måste diskuteras och definieras för att undvika dubblering av verksamheten och att förhållandet uppstår att fonden endast hanterar ärenden som stiftelseorganisationerna av olika skäl inte kan ta sig an. Jesús Alcalá eterlyser en diskussion inom stiftelseor ganisationerna om vad man vill uppnå med fonden.

Jesús Alcalá redogör vidare för ett avtal som stiftelseorganisationerna rekommenderas sluta för att möjliggöra fondens flyttning till nya lokaler. Detta avtal skulle innebära att svenska sektionen av Amnesty International ingår en borgensförbindelse gentemot hyresvärden.

Avslutningsvis informerar Jesús Alcalá om att fondstyrelsen beslutat att varje styrelseledamot själv får föreslå en person att adjungera till fondstyrelsen och att dessa personer skall fungera som personliga suppleanter utan rösträtt till de ordinarie ledamöterna.

Styrelsen ställer frågor om fondens ekonomiska situation och om hittills beslutade bistånds- och utbildningsprojekt samt diskuterar fondens beroende av statliga bidrag för att bedriva sin verksamhet. Styrelsen diskuterar vidare vad en ingången borgensförbindelse principiellt och ekonomiskt skulle kunna innebära för sektionen och möjligheten att finna alternativa lösningar.

Beslut att delegera till Thomas Back att för svenska sektionens räkning teckna avtal om borgensförbindelse vad gäller hyreskontrakt för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter.Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Rigmor Argren

Magnus Breidne

Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 7-8 maj 1992
Paragraf: Underlag:

§157 Kallelse och förslag till dagordning SW-ORG 71/03/92

§158 Protokoll från styrelsens möte den 13-14 mars 1992 SW-ORG 72/02/92

§159 Protokoll från arbetsutskottsmötet den 25 april 1992 SW-ORG 73/06/92

§161 Rapport från besök på Internationella Sekretariatet och
brittiska sektionens årsmöte, april 1992, Bo och Birte Lindblom

Besök vid japanska sektionen av AI, 9-19 april, Anita Klum

Rapport från danska sektionens årsmöte i Roskilde 24-25 april
1992, Elisabeth Löfgren

Rapport från finländska sektionens årsmöte i Helsingfors
den 14-15 mars 1992, Eva Sandhammar

§162 1992 Plan and Budget Implementation report POL 50/02/92

International Objectives agreed at the 1991 ICM POL 50/01/92

Kort sammanfattning av 1992 års pålan och budget,
Siv Erikson, 1992.05.06

§163 Preliminärt utfall intäkter t o m april 1992

§164 Medlemsvärvningskampanjen 1992

§165 Sälja Mera, Försäljningsutredning utförd på uppdrag av
svenska Amnesty, Christina Lagnelius, februari 1992

Några kommentarer på rapporten Sälja Mera, Rigmor Argren,
1992.03.13

Sälja ännu mera, sekretariatet, 1992.04.22

§166 Låt blixtaktioner göra skäl för namnet, Anna-Carin Kandimaa m.fl

Bredda den finansiella basen men med förnuft!, Ulrika Djerw m.fl

Planering skall inte vara retroaktiv, Ulrika Djerw m.fl

Våga tänka nytt i resursskapandet, Styrelsen för Stockholmsdistriktet

Ungdomssatsningen, Amnestys Centrala Ungdomsgrupp

Amnestys kampanj för flyktingar, Grupp 84 m.fl
Svår engelska i blixtaktioner och andra texter, Grupp 40

Ang. Förslaget till handlingsplan, Barbro Holmbäck m.fl

Handlingsplanen, Stockholmsdistriktet

Ang. Förslaget till handlingsplan, Grupp 71

Tortyr av Barn, Erik Frid

§167 Protokoll från fondstyrelsemöte den 4 maj 1992 SW-FIN 59/04/92

Utdrag ur ojusterat protokoll från fondstyrelsemötet den
26 april 1992

§168 Förslag till arbetsordning etc SW-ORG 91/01/92

Motioner och förslag etc SW-ORG 91/02/92

Utveckling av Amnestyrörelsen, maj 1992

Sammanställning av årsmötesbeslut i flyktingfrågan 1981-91,
sekretariatet, 1992.04.29

§170 Challenges in Techniques and Strategies ACT 11/01/92

A report on challenges and possible trends for the future of ACT 11/03/92
Amnesty International

§171 Reliefmmöte februari 1993, Rose-Marie Asker, 1992.05.06

§172 Rapport från gruppen kampanjer/insamling, 1992.03.10
Bilaga 2

Insamlingsmetoder och fördelning av medel sektion/fond

Svenska amnestyfonden är en del av svenska Amnesty. Sektionen och Amnestyfonden är i lika hög grad beroende av insamlade medel för att bedriva sin verksamhet. Därför ligger det i allas intresse att både sektionen och fonden har en stabil ekonomi. Om oklarhet uppstår vid fördelning av gåvor och bidrag till svenska Amnesty gäller följande riktlinjer.

1. Specificerade gåvor
Det är i första hand givaren som avgör om en gåva skall tillfalla sektionen eller Amnestyfonden.

2. Gåvor som tillfaller Amnestyfonden
Följande bidrag skall alltid tillfalla Amnestyfonden
terminsgåvor från studentkårer
pengar insamlade genom radiohjälpen
rikskollekter
till minne av bidrag

3. Autogiro
När svenska Amnesty värvar givare för regelbundna löneavdrag samordnas och riktas insatserna så att sektionen och Amnestyfonden aldrig kan uppfattas som konkurrenter.

4. Kollekter
Om en Amnestygrupp eller en församling tagit initiativ till kollekter avgör de själva hur pengarna fördelas. Om inga klara önskemål föreligger går kollektmedel till Amnestyfonden.

5. Ospecificerade gåvor
När en större gåva erbjuds Amnesty ospecificerad avgör generalsekreteraren i samråd med sektions- och fondordföranden hur pengarna fördelas. De aktuella behoven samt gåvans art bör då beaktas.

6. Allmän information
Amnestyfonden är en självklar del av svenska Amnesty. Därför bör allmän information om svenska Amnesty som produceras centralt innehålla en kort presentation av Amnestyfonden. Detta ska beaktas vid nytryck av befintligt material och vid framtagning av nytt material.

7. Information till nya medlemmar
Informationsutskicket ska innehålla en kort presentation av fonden.

    • Mötesdatum: 1-2 maj 1992
    • Index: ORG 54/004/1992