Möte med sektionens styrelse den 4-5 maj 1995 Protokoll från 1-2 maj 1995

PROTOKOLL NR 9/94-95
Möte med sektionens styrelse den 4-5 maj 1995

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter
Dan Grundin X
Christer Nordberg X
Jan Nygren X

Övriga
Jesús Alcalá § 206
Anita Ankarswärd § 206
Ulla Birgegård § 206
Gabi Björsson X
Christian Gräslund § 206
Ragnar Helin § 206
Kerstin Höijer X
Anita Klum X
Christina Lövrander X
Margareta Magnusson § 206
Eva Sandhammar § 206
Per Stadig § 206
Kerstin Sundman § 206
Manne Wängborg § 206


Mötesordförande
Christine Pamp


§ 188 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 189 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare av protokollet och rapportör till Amnesty debatt.


§ 190 Protokoll från styrelsens möte den 11-12 mars 1995

Styrelsen kommenterar det ojusterade protokollet från styrelsens marsmöte. Under paragraf 183 beslutades att uppdra åt sekretariatet att bereda frågan om indexering och åtkomst till styrelsens septembermöte. En paragraf 187, Arbetsgivarefrågor, ska läggas till i protokollet.

Beslut att med ovanstående justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§ 191 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 8 april 1995

Styrelsen kommenterar det ojusterade protokollet från arbetsutskottets aprilmöte. Följande beslutsatser ska läggas till i protokollet under punkt 4:
att stå fast vid tidigare beslut att utvärdera ADB-projektet till årsskiftet;

att datorisering av styrelsen har hög prioritet, samt att de som redan är datoriserade ska kunna kopplas upp på nätet redan idag;

att uppdra åt sekretariatet att göra en kortfattad manual.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 192 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller:
- Antalet grupper är nu 297.
- Göteborgsdistriktet har utsett en kontaktperson för distriktet, Christian Hammarkvist.
- Två distriktsombud har avgått: Ann-Christine Ekström i Norra Skåne, Blekinge och Marianne Danielsson i Uppsaladistriktet.
- 16 nya samordnare har registrerats och ytterligare två kommer att bli registrerade inom kort.
- Grupperna är mycket aktiva i arbetet med kvinnokampanjen och vi har fått stor uppmärksamhet i media.
- Efterfrågan på landinformation från skolelever har ökat markant.
- Ett seminarium för samordnare och specialgrupper hölls den 31 mars - 2 april.
- Ett intersektionellt möte för Korea/KOTARAN-samordnare ska arrangeras av den svenska sektionen den 12-14 maj.
- Juristgruppen i Uppsala arrangerar ett Kinaseminarium den 9 maj.
- Den nya barngruppen ska träffas den 14 maj och förhoppningsvis komma igång med verksamheten efter sommaren.
- Den 12 april hölls ett journalistseminarium om krigsförbrytartribunaler i samarbete med MR-fonden.
- Den 27 mars ordnade Amnesty tillsammans med Olof Palmes minnesfond och Stockholms universitet ett välbesökt seminarium om Kina.
- Ca 8.000 medlemmar har hittills värvats i medlemsvärvningskampanjen och vi närmar oss därmed målet på 10.000.
- Z TV har gjort en provproduktion av en TV-spot mot dödsstraff och har efterfrågat ett samarbete med AI.
- Z magazine har erbjudit AI en hemsida på Internet. Vi har antagit erbjudandet och kommer att börja i liten skala med ungefär samma information som finns i Välkomsttidningen.
- I höst ska Strindbergssällskapet arrangera en Strindbergsfestival med temat "Till försvar för det fria ordet" och är intresserat av ett samarbete med AI.
- AI:s CD Rom "Amnesty Interactive" finns med på en buss som turnerar runt i Sveriges gumnasieskolor och presenterar morgondagens informationsteknik. Vi har även fått skicka med medlemsvärvningsfoldrar.
- Z magazine har börjat sälja musmattor designade och signerade av konstnärer till förmån för Amnesty.
- 22-23 april genomfördes en flyktingombudsutbildning. Tolv flyktingombud deltog, varav åtta var nya.
- Ett personligt adresserat brev från Humanfonden går ut till 38.000 Amnestymedlemmar i maj för att värva fler sparare. Amnesty är fortfarande den största organisationen i fonden med ca 6.500 sparare.
- Nyanställningar på sekretariatet: Hans Hagwall, administrativ chef från och med 1 juli. Cecilia Möller, handläggare för asyl- och flyktingärenden från och med 8 maj. Maja Åberg, reception/växel. Katarina Wallentin, insamling och medlemsvärvning.
- Amadou Shore från Amnesty i Sierra Leone besökte svenska sektionen i mars, bland annat för att informera om situationen i landet och informera om ett fiskeriprojekt som de söker ekonomiskt stöd för.


§ 193 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott rapporterar om utskottens arbete. A-utskottet, Eva Malmstedt. B-utskottet, Christer Nordberg. C-utskottet, Ewa Fredenberg Nilsson. D-utskottet, Thomas Back.


§ 194 Rapport om konferens mot tortyr

Rigmor Argren rapporterar om arbetet inför konferensen mot tortyr som planeras tillsammans med brittiska sektionen till hösten 1996. Konferensen ska preliminärt hållas i Stockholm, men styrelsen diskuterar alternativ ort. Ett förslag till projektanställning läggs fram.

Beslut att godkänna det preliminära budgetförslaget med reservation för ett nytt förslag med konferensen förlagd utanför Stockholm;

att en projektanställning för konferensen mot tortyr ska inrättas på halvtid under fyra månader för 1995 och på heltid under hela 1996;

att projektanställningen ska belasta de fria reserverna;

att tillskriva de större sektionerna med en inbjudan att stödja projektet ekonomiskt;

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens septembermöte göra kostnads-kalkyler med förslag på alternativa orter där konferensen kan äga rum.


§ 195 Styrelsens utbildningsdag 9 juni

Styrelsen har en utbildningsdag i anslutning till styrelsemötet i juni.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp att tillsammans med de sammankallande i utskotten planera styrelsens utbildningsdag den 9 juni.


§ 196 Årsmötet: motioner och förslag

Styrelsen diskuterar oklarheter vad gäller årsmötesmotioner, samt hur styrelsen ska ställa sig till en sent inkommen motion.


§ 197 Årsmötet: verksamhetsberättelse för distrikt, samordnings- och specialgrupper

Distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser för 1994 är mer lättlästa än någonsin, noterar styrelsen.


§ 198 Årsmöte: övriga förberedelser

Styrelsen går bland annat igenom vem som ansvarar för de olika informella mötena på årsmötet.

Ett beslut om att anta de reviderade riktlinjerna för svenska sektionens flyktingarbete togs på styrelsens marsmöte, men redovisades ej i protokollet.

Beslut att inte ha ett särskilt informellt möte med de utländska gästerna;

att formellt anta de reviderade riktlinjerna för svenska sektionens flyktingarbete nu, eftersom ett tidigare taget beslut på styrelsens marsmöte ej redovisades i protokollet.
§ 199 Resultatrapport januari-mars 1995

Styrelsen granskar resultatrapporten för januari-mars 1995.


§ 200 Nyckeltal Gabi Björsson redovisar nyckeltalen från maj månad. Från och med månadsskiftet maj/juni kommer styrelsen att få en månatlig uppföljning av nyckeltalen som periodiseras per den sista varje månad och där årets gamla siffror finns redovisade som en jämförelse.

Beslut att nyckeltalen ska presenteras styrelsen varje månad som en bilaga till resultatrapporten.


§ 201 Arbetsgivarefrågor

Beslut att med fondstyrelsen diskutera de riktlinjer som reglerar förhållandet mellan fonden och sektionen.


§ 202 Inför ICM

Styrelsen diskuterar förberedelser inför ICM i Ljubljana i augusti, samt noterar att två personer har meddelat förhinder att delta i den svenska ICM-delegationen. Vidare diskuterar styrelsen nomineringar till internationella kommittéer.

Beslut att uppdra åt varje utskott att välja ut cirka fem resolutioner som är angelägna för svenska sektionen, och presentera bakgrundsinformation till dessa;

att detta urval av resolutioner med bakgrundsinformation ska distribueras till styrelsen till junimötet;

att nominera Jesús Alcalá till den internationella överklagandekommittén (Membership Appeals Committee);

att nominera Bo Lindblom till den internationella valberedningen (Nomination Preparatory Committee);

att stödja en eventuell nominering av Claus Hoexbro (danska sektionen) till Finance Control Committee;

att Christer Nordberg ersätter Thomas Back i ICM-delegationen;

att Jesper Hansén ersätter Madelaine Seidlitz i ICM-delegationen;

att Kerstin Höijer är första reserv och Ewa Fredenberg Nilsson andra reserv i ICM-delegationen.

§ 203 Kampanjer

Kerstin Höijer presenterar förslag till prioritering av kampanjarbetet under 1995. Förslaget syftar till att ge kampanjavdelningen på sekretariatet en rimligare arbetsbelastning. Styrelsen diskuterar principer för prioriteringar och nya arbetsformer som att delegera visst kampanjarbete till samordningar.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att kontinuerligt prioritera kampanjarbetet för att skapa en rimlig arbetsbelastning;

att lägga mer kraft åt service och stöd till samordningarna;

att i höst föra en större diskussion kring kampanjarbetet och prioriteringar.§ 204 Postenprojektet

Magnus Brattgård rapporterar om Postenprojektet. I projektet betonas vikten av centralt stöd till lokala insatser. Styrelsen diskuterar tidpunkt för Hoppets Dag; den 10 december är det mycket konkurrens om uppmärksamheten (MR-dagen och Nobelfesten), varför styrelsen anser det bra att utöka Hoppets Dag till Hoppets Helg, den 8-10 december, för att ge distrikten större möjlighet att välja dag/ar för aktiviteter. Vidare diskuterar styrelsen omfattningen av en projektanställning, samt att en utvärdering av projektet kräver kunskap om hur situationen ser ut före projektets genomförande.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte producera en projektplan med utvärderingsbara mål;

att ställa sig positiv till en projektanställning;

att Hoppets Dag istället ska kallas Hoppets Helg med lokala aktiviteter den 8, 9 och 10 december;

att en kartläggning av distriktens medlemssituation ska göras före projektets genomförande för att möjliggöra en jämförelse i utvärderingen.


§ 205 Amnestyfonden

Rigmor Argren rapporterar senaste nytt från Amnestyfondens verksamhet. Förslag till nya riktlinjer för fondens relation till sektionen ska presenteras till styrelsens junimöte.


§ 206 Möte med årsmötesarrangören, presidiet och funktionärer

Årsmötesarrangörerna, årsmötesordförandena, samt årsmötesfunktionärerna träffar styrelsen och går igenom dagordningenför årsmötet samt en del övriga frågor inför årsmötet.


Christina Lövrander

Christer Nordberg
Magnus Brattgård
Christine Pamp


Bilaga 1

Underlag till styrelsens möte den 4-5 maj 1995

Punkt Underlag

188 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/02/95)
190 Protokoll från styrelsens möte den 11-12 mars 1995 (SW-ORG 72/02/95)
191 Protokoll från AU den 8 april 1995 (SW-ORG 73/05/95)
194 Memorandum och budget för konferensen mot tortyr
Förslag till projektanställning för konferensen mot tortyr
196 Sent inkommen motion: 1:11 "Sveriges ställning som humanitär rättsstat"
Motioner och förslag (SW-ORG 91/03/95)
197 Verksamhetsberättelse 1994 för distrikt, samordnings- och specialgrupper
(SW-ORG 49/01/95)
198 Reviderade riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete (SE-POL 33/01/95)
199 Resultatrapport januari-mars 1995
Preliminär sammanfattning av Malmöverksamheten januari-mars 1995
200 Nyckeltal
202 Resolutions to the 1995 ICM (ORG 51/01/95)
svensk ICM-delegation
203 Förslag till prioritering av kampanjarbetet under 1995
204 Förslag till projektanställning för Postenprojektet

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1995
  • Index: ORG 54/003/1995