Möte med sektionens styrelse den 11 maj 1994 Protokoll från 1-2 maj 1994

PROTOKOLL NR 8/93-94
SW-ORG 72/03/94 Möte med sektionens styrelse den 11 maj 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin X
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Suppleanter

Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X

Övriga

Gabi Björsson X
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Svante Macris X

Mötesordförande

Ewa Fredenberg Nilsson § 182-184
Christine Pamp 166-181, 185
§ 166 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt


Beslut att välja Maj-Britt Vianden till justerare och rapportör till Amnesty Debatt.

§ 167 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen.


§ 168 Val av ordförande reserv för nästa möte

Beslut att välja Rigmor Argren till ordförande reserv vid nästa möte.


§ 169 Styrelsens protokoll från mötet den 12-13 mars 1994

Under § 144 meddelas att Svante Macris från sekretariatet deltog i den danska sektionens årsmöte i stället för Christine Pamp. Dessutom deltog Bo Lindblom.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 170 Protokoll från AU-mötet den 16 april 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 171 Angående BBS och brev från H C Andersen

Vid AU:s möte den 16 april tog utskottet del av ett brev från H C Andersen om att
starta en Amnesty BBS (Bulletin Board System). Sekretariatet fick i uppdrag att till
styrelsens majmöte presentera ett mer begränsat projektförslag än det som beskrevs
i brevet. Sekretariatet och H C Andersen anser emellertid inte att det funnits tillräckligt
med tid för att arbeta fram ett gemensamt förslag. Sekretariatet fick även i uppdrag att
komma med ett förslag på en expertgrupp samt att producera ett diskussionsunderlag
om extern kommunikation.

Då det skulle medföra stora nackdelar att skjuta frågan om en BBS till styrelsens junimöte
föreslår sekretariatet att beslut om medel till en dylik delegeras inom styrelsen.

Beslut att ge Thomas Back och Christine Pamp fullmakt att - när ett gemensamt skriftligt underlag
föreligger - besluta om att avsätta sökta medel.

att kostnaden under det första året belastar sektionens reserver.

att frågan om en expertgrupp samt ett diskussionsunderlag skjuts till styrelsens junimöte.


§ 172 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller
-grupper: sektionen har nu 301 grupper totalt. Värt att nämnas är att det är de gamla
grupperna som läggs ner, dvs grupper som levt i 10-20 år.
-distrikt: nya distriktsombud har tillträtt i 5 distrikt. Två distrikt saknar distriktsombud.
-aktionsfall: nya fall från Bhutan, Ekvatorial Guinea, Etiopien, Grekland, Indien, Kina,
Kongo, Sydkorea, Thailand och Uzbekistan har distribuerats till grupper.
-samordnare: en ny samordnare för Burundi/Zaire har tillträtt. Svenska sektionen skall
vara värd för ett internationellt möte med alla Kinasamordnare i Stockholm den 7-9 oktober.
-kampanjer: budkavlen är i sin slutfas, mer än 1.300 listor har sänts in vilket innebär
ca 20.000 namn. Fler lär inkomma och hela raden med namn skall vecklas ut under
' manifestationen vid årsmötet. Drygt 40 grupper har beställt kort till Mors-dagsaktiviteten.
Ca 60 grupper deltar i Colombiakampanjen.
-specialgrupper: Hälso- och sjukvårdsgruppen har hållit ett heldagsseminarium på
Södersjukhuset i Stockholm. Juristgruppen höll nyligen ett seminarium om straffrihet.
-ambassadbesök: sektionen har besökt Indiens och Pakistans ambassader.
-riksdag och regering: parlamentarikergruppen har haft ett flertal möten. Amnesty fick
ett brådskande ärende om en turkisk man som blivit bortförd. Parlamentarikerna agerade
mycket snabbt till skillnad från Utrikesdepartementet. Svenska myndigheter har även
kontaktats om situationen i Rwanda, Etiopien samt Bangladesh.
-Region väst: har anordnat träff med den colombianska advokaten Lourdes Castro på
universitetet. Arbetet med ett rikslotteri går vidare.
-insamlingsdagarna: hålls både den 6-8 maj och den 27-29 maj eftersom den 6-8 maj
sammanfaller med Röda korsets insamlingshelg.
-medlemmar: den tredje påminnelsen om medlemsavgiften gick ut i april. Vissa av dem
som ej betalt kommer även att få en telefonpåminnelse.
-sekretariatets planeringsdagar hålls den 31 maj och 1 juni. Sekretariatet kommer att
vara stängt men växeln har jouröppet.
-personalrepresentanter till styrelsen 1994/95 är valda:
sektionsstyrelsen ordinarie: Sven Bodin suppleant: Dan Grundin
fondstyrelsen ordinarie: Elisabeth Löfgren suppleant: Anna-Karin Wesslenius§ 173 Rapport från utskotten

Sammankallande i respektive utskott ger en rapport om arbetet sedan styrelsens marsmöte. A-utskottet - Jesper Hansén, B-utskottet - Rigmor Argren, C-utskottet -Ewa Fredenberg Nilsson och D-utskottet - Thomas Back.


§ 174 Besök i andra sektioner

Jesper Hansén redogör för sitt och Anita Klums besök vid den finländska sektionens årsmöte som hölls den 26 mars .

Madelaine Seidlitz och Sven Bodin ger en rapport från den schweiziska sektionens årsmöte 30 april-1 maj.


Rigmor Argren berättar om sitt besök vid den österrikiska sektionens årsmöte 6-8 maj och Svante Macris redogör för sitt besök vid den danska sektionens årsmöte samma helg. Samtliga rapporter skall även lämnas skriftligen.

Inför kommande möten meddelas att på det nordiska mötet den 3-5 juni deltar kassör och ordförande samt Dan Grundin och Eva Spjuth från sekretariatet.

På groupingmötet i höst den 30 september till den 2 oktober i Prag deltar ordföranden och generalsekreterare Anita Klum.


§ 175 Resultatrapport per sista april 1994

Kassör Thomas Back och Anita Klum redogör för utfallet till och med april 1994. Den trend som kunnat observeras tidigare, att stora gåvor ökar på bekostnad av små gåvor från medlemmar och allmänhet, håller i sig. Styrelsen är enig om att de problemområden som identifierats måste uppmärksammas under arbetet med 1995 års budget.


§ 176 De fria reserverna och VCF

Kassör Thomas Back redogör för sitt och ordförande Christine Pamps förslag om att ge två större bidrag till VCF (Voluntary Contributions Fund) under 1994 och 1995. (Se även SW-ORG 73/05/94, punkt 12).

I sektionens handlingsplan 1992-96 är ett av målen att främja utvecklingen av den internationella rörelsen. Den svenska sektionen har för närvarande stora reserver som bör utnyttjas. En stor del av dessa reserver härrör från inkomster från Humanfonden, inkomster som kan variera från år till år. Styrelsen är enig om att ha som princip att eftersträva att intäkterna från Humanfonden inte används för att finansiera verksamhet som ingår i basbudgeten. Man ser därför att VCF är en lämplig mottagare och att större bidrag som VCF får kännedom om också möjliggör ett intensifierat internationellt utvecklingsarbete.

Beslut att ge ett bidrag till VCF på 750.000 kr under 1994, som utbetalas under maj 1994.

att ge ett bidrag på 750.000 kr under 1995, som utbetalas under januari 1995.

att uppdra åt sekretariatet att informera VCF om beslutet.


§ 177 Traktamenten vid endagsförrättningar

Kassör Thomas Back presenterar förslag om ersättning även vid endagsförrättningar, vilket inte utbetalas enligt nu gällande regler. Beslut om ersättning föreslås gälla :
-styrelseledamöter
-sekretariat
-utskottsmedlemmar
-personer som deltar i verksamhet på nationell nivå
(för dessa verksamheter finns det beslut om att traktamente skall utbetalas)


Beslut att ersättning utges vid endagsförrättningar. Beloppet beräknas i enlighet med de
normer som gäller för traktamente vid tjänsteresa förenat med övernattning. Gällande avdragsregler för måltider beaktas vid beräknandet av förrättningstillägget. Förrättningstillägget är skattepliktigt och räknas som lön för mottagaren.

att förrättningstillägget för endagsförrättningar gäller retroaktivt från 1994-01-01.

att förrättningstillägget utgår oavsett var man är bosatt.

§ 178 Brev från Joachim Nelhans angående Rådgivningsbyrå i Göteborg

Styrelsen tar del av ett brev från Joachim Nelhans angående en Rådgivningsbyrå i Göteborg (se även protokoll 6/93-94, § 127). Styrelsen ställer sig, liksom tidigare, positiv till idén men saknar fortfarande en redogörelse för hur samarbetet med de andra organisationerna, Röda korset, Rädda Barnen, Göteborgs stift och Caritas, formellt kommer att se ut samt ett preciserat äskande om medel för verksamheten.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att informera Joachim Nelhans om styrelsens önskemål om underlag för att kunna fatta ett beslut.


§ 179 Distriktens, samordningarnas och specialgruppernas verk sam hets berä ttels er

Berit Inde redogör för den genomgång av distriktens verksamhetsberättelser som hon gjort. Styrelsen diskuterar huruvida de direktiv för verksamhetsberättelserna som sändes ut i december har underlättat arbetet. Man konstaterade att det i alla fall gjort dem mer enhetliga. Det framgår av verksamhetsberättelserna att vissa distrikt och grupper sviktar. Det blir en viktig uppgift för den nya styrelsen att se över situationen i grupper och distrikt.


§ 180 Förberedelser inför årsmötet

Sent inkommen motion
Styrelsen tar del av en sent inkommen motion om att svenska Amnesty borde ansöka hos den internationella styrelsen, IEC, om att få dispens att kunna anställa bland andra ALU-arbetare. Efter diskussion anser styrelsen att man inte kan avge något gemensamt yttrande i frågan.§ 181 Medlemsvärvnings- och insamlingskampanjstrategi

Thomas Back presenterar de fyra dokument som finns som underlag för diskussionen samt
redo gör för D-utskottets arbete med frågan.

D-utskottet har arbetat med nuvarande handlingsplan som ram.

I underlaget finns nio punkter uppställda, tre mål och sex metodpunkter. Styrelsen är enig om att man kan fatta beslut om att målen stämmer överens med den uppfattning styrelsen har men vill arbeta vidare med definitionerna.

Styrelsen understryker vikten av att ett dokument tas fram som kan vara en vägledning även för grupper och distrikt om hur man planerar och utvärderar insamlings- och medlemsvärvningskampanjer. Det måste vara så övergripande att det kan hållas aktuellt under flera kommande handlingsplaner.

Beslut att uppdra åt Thomas Back att till styrelsens arbetsutskottsmöte i september presentera detta övergripande och för alla medlemmar tillgängliga papper utifrån de dokument som nu presenterats.

att fatta ett principbeslut om att målen och metodinriktningen skall vara densamma som i de dokument som presenterats för styrelsen på detta möte.


§ 182 Framtida nordiskt samarbete

Frågan om framtida nordiskt samarbete skall diskuteras vid det nordiska mötet som hålls i Stavanger, Norge, den 3-5 juni i år.

Styrelsen tar del av ett diskussionsunderlag från C-utskottet där man föreslår att svenska sektionen skall verka för ett fortsatt nordiskt samarbete.

Sekretariatet påpekar att det redan sker en hel del samarbete nordiska sektioner emellan som inte finns formaliserat. Styrelsen diskuterar huruvida det är önskvärt att utveckla det praktiska samarbetet - att arbeta ihop i konkreta projekt - eller om det snarare är policysamarbetet vi bör sikta in oss på, d.v.s. samarbete inom Norden för att kunna påverka internationellt, eller både och.

Styrelsen enas om att det som man förväntas förbereda är en diskussion om policysamarbetet. Flera styrelsemedlemmar påpekar att det är detta vi har vår sektionsgruppering till, där dessutom alla nordiska länder utom Danmark ingår. Det framhålls även att sektionerna inom Norden ofta har olika åsikter i frågor som behandlas vid till exempel ICM. Frågan är då om Norden skulle kunna bli enat och starkt genom en samarbetssatsning om vissa grundläggande åsikter skiljer sig åt. Dessutom understryks att om samarbetet skall vara sektionerna till nytta så måste vägar finnas för att föra ut nordiskt samarbete till det lokala planet.
Beslut att uppdra åt svenska sektionens representanter vid det nordiska mötet att föreslå att en grupp tillsätts som får ett år på sig att undersöka hur det nordiska samarbetet kan utvecklas på olika nivåer, utan att en mängd möten måste hållas på styrelsenivå sektionerna emellan.


§ 183 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 11-12 juni. Till mötet inbjuds såväl den gamla som den nya styrelsen. Normalt är att hålla en utbildningsdag i samband med detta möte. Förslag föreligger dock att flytta denna utbildningsdag till den 9 juli då den internationelle ordföranden Ross Daniels besöker den svenska sektionen. Han kommer att delta en halvdag och den andra halvdagen föreslås avsättas för att diskutera de olika internationella utskottens/kommittéernas arbete. Till detta möte föreslås att Rose-Marie Asker från SDC och Ingrid Petersson från SCHIFM inbjuds.

Beslut att hålla en utbildningsdag den 9 juli enligt ovan.

att uppdra åt utskotten att till dess förbereda föredragningar om de internationella utskott vars arbete de har i uppgift att bevaka.§ 184 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz redogör för fondens arbete och för de underlag om fondens utbetalningar som presenteras.


§ 185 Arbetsgivarefrågor

En genomgång av personalsituationen och arbetsuppgifters fördelning på olika anställda gjordes. Anita Klum presenterade idéer om områden som behöver vidareutvecklas och som inte ryms inom nuvarande ram. Efter diskussion, då bl.a. den stora omfattningen av övertid togs upp såsom nödvändig att reducera, uppdrogs åt sekretariatet att till nästa styrelsemöte återkomma med ett genomarbetat förslag till personalförstärkningar motsvarande två fasta tjänster.


Vid protokollet Justeras

Anna-Carin Kandimaa Maj-Britt Vianden
Ewa Fredenberg Nilsson
Christine Pamp
Bilaga 1


Underlag för styrelsens möte den 11 maj 1994

Punkt Underlag

167 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/03/94)

169 Protokoll från styrelsens möte 12-13 mars 1994 (SW-ORG 72/02/94)

170 Protokoll från AU den 16 april 1994 (SW-ORG 73/05/94)

171 Förslag från sekretariatet att skjuta på frågan om BBS

174 Rapport från brittiska sektionens årsmöte

174 Rapport från Sierra Leones årsmöte

175 Ekonomiskt utfall t o m april 1994

176 De fria reserverna och VCF

177 Endagstraktamenten

178 Brev angående en Rådgivningsbyrå i Göteborg

179 + 180 Årsmöteshandlingarna, rättelser samt sent inkommen motion

181 Insamling och medlemsvärvning (fyra dokument)

184 Information från Amnestyfonden

182 Framtida nordiskt samarbete

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1994
  • Index: ORG 54/003/1994