Möte med sektionens styrelse den 6 - 7 maj 1993 Protokoll från 1-2 maj 1993

PROTOKOLL NR 8/92-93
SW-ORG 72/03/93 Möte med sektionens styrelse den 6 - 7 maj 1993

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Brattgård X
Magnus Breidne X
Siv Erikson X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Annika Lindgren X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X

Suppleanter

Jan Odqvist anmält förhinder
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Övriga

Gabi Björsson X Ingrid Falk § 176 - 177
Karl-Axel Johansson § 176 - 177
Anita Klum X
Pierre Sané § 177
Johanna Strandh § 176 - 177
Göran Svedin sekreterare

Mötesordförand e

Magnus Breidne §166-177, 179-183
Jesper Hansén §178


§166 Val av justerare

Beslut att välja Jesper Hansén till justerare av protokollet.
§167 Fastställande av dagordning

Beslut att punkten strategisk planering bordlägges och att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
*Aktionsfall
* Inbjudan till amerikanska sektionens årsmöte


§168 Rapport till Amnestydebatt

Beslut att uppdra åt Rose-Marie Asker att skriva en rapport från detta styrelsemöte till Amnesty Debatt.


§169 Protokoll från styrelsens möte den 6 - 7 mars 1993
Vad gäller tillsättande av grupp för utvärdering av sekretariatets omorganisation (§144) meddelar Magnus Breidne att Eva Sandhammar och Elisabet Stålhane tillfrågats och tackat ja samt att ytterligare personer kommer att vidtalas under årsmötet.

Beslut att delegera till Magnus Breidne att besluta om utvärderingsgruppens sammansättning,

att lägga protokollet till handlingarna.

§170 Protokoll från arbetsutskottets möte den 17 april 1993
Magnus Breidne meddelar att reserv till ICM-delegationen (punkt 3) kommer att utses efter årsmötet.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§171 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
kampanjarbetet och i synnerhet den turné till Baltikum som svenska sektionen i juni anordnar tillsammans med det internationella sekretariatet och övriga nordiska sektioner i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i allmänhet och kunskapen om dödsstraffet i synnerhet det seminarium i april som anordnades för att tillsammans med deltagare från grupper, distrikt, samordnings- och specialgrupper planera höstens kampanj mot försvinnanden och politiska mord nya aktionsfall under perioden mars - april har 68 aktionsfall från 22 länder fördelats till svenska grupper massmediearbetet bl a med anledning av en svensk riksdagsmans uttalande för dödsstraffet, den förestående avrättningen av Gary Graham i Texas/USA och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tadzjikistan insamlingsdagarna den 23-25 april flyktingarbetet bl a befarade utvisningar till Tunisien samt utvisningen av en person från Sverige till Peru i det senare fallet utfärdade Amnesty en blixtaktion utvärdering av den i november/december 1992 genomförda satsningen att utöka givarregistret samt satsningar i syfte att föra regelbundna givare från givarregistret till Amnestygiroregistret.

I anslutning till denna punkt ger Anita Klum även en utförligare presentation av Amnesty Internationals krav på regeringarna inför Världskonferensen för mänskliga rättigheter samt om svenska sektionens förberedelser (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/05/93, punkt 3). Sektionen kommer i anslutning till värld s konferensen att anordna och bekosta ett seminarium om hur arbete för mänskliga rättigheter kan ske i länder som går från ett tillstånd av diktatur till ett av demokrati.


§172 Rapport om arbetet i styrelsens utskott och grupper

Siv Erikson rapporterar om arbetet i A-utskottet och uppföljningen av årsmötesbeslut 38/1992 om slaveri, Christine Pamp om B-utskottet, Rose-Marie Asker om CD-utskottet, Magnus Brattgård om handlingsplanegruppen och Jesper Hansén om ICM-gruppen. ICM-gruppen föreslår att en utbildningsdag om ICM-frågor anordnas i anslutning till styrelsemötet i juni.

Beslut att rekommendera den tillträdande styrelsen att i anslutning till sitt möte i juni anordna en utbildningsdag kring de viktigaste frågorna inför ICM i Boston.


§173 Rapport från besök i andra sektioner

Jesper Hansén redogör för sitt och Anna-Carin Kandimaas besök på den finländska sektionens årsmöte den 20-21 mars, Magnus Brattgård för sitt och Kristina Båths besök på den brittiska sektionens årsmöte den 16 - 18 april och Christine Pamp för sitt och Gabi Björssons besök på de danska sektionens årsmöte den 24-25 april.


§174 Ekonomisk rapport

Anita Klum redogör för det ekonomiska utfallet för perioden t o m mars och intäkterna t o m april 1993.


§175 Distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser 1992

Berit Inde sammanfattar handlingsplanegruppens diskussioner med anledning av verksamhetsberättelserna från distrikt, länder- och RAN-samordningsgrupper och specialgrupper (se styrelseprotokoll 27/92-93 § 159). Styrelsen konstaterar att även om kopplingen till handlingsplanen och relevanta årsmötesbeslut (se styrelseprotokoll 5/92-93 §111) har blivit tydligare så finns mycket kvar att önska innan verksamhetsberättelsen kan anses utgöra ett instrument för utvärdering av de mål som satts för verksamheten.

Anita Klum meddelar att sekretariatet nyligen skrivit till specialgrupperna i syfte att få till stånd ett möte för att utvärdera verksamheten.

Beslut att skriva till de samordningar som inte lämnat verksamhetsberättelse för 1992 och be dem göra det,

att , innan de specialgrupper tillskrivs som inte inkommit med verksamhetsberättelse, invänta reaktionen på sekretariatets skrivelse.


§176 Sektionens flyktingarbete

Styrelsen tar del av sekretariatets diskussionsunderlag om Amnestys flyktingarbete (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/05/93, punkt 12) samt diskuterar tillsammans med sekretariatets handläggare för flyktingfrågor och representanter för de lokala flyktingombuden frågor om den allmänna flyktingsituationen i Sverige, Amnestys centralt och lokalt utförda arbete för flyktingar och hur de kompletterar varandra.

Styrelsen anser att det beslut från november 1990 som innebär att Amnesty i arbetet för asylsökande flyktingar skall prioritera information och samarbete med andra organisationer (styrelseprotokoll 4/90-91 §68) fortfarande äger aktualitet men understryker samtidigt att de i maj 1991 fattade besluten om prioriteringar i sekretariatets arbete, bl a vad gäller stöd till det lokala arbetet, inriktning på utbildning och eftersträvandet av ett konsultativt arbetssätt (se styrelseprotokoll 7/90-91 §140), bör bli tydligare i flyktingarbetet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte presentera förslag till grupp med representanter för lokala flyktingombud och samordningsgrupper, vars syfte skall vara att göra en översyn av sektionens flyktingarbete centralt och lokalt.


§177 Möte med Pierre Sané

Pierre Sané, den internationella Amnestyrörelsens generalsekreterare, diskuterar tillsammans med styrelsen den internationella rörelsens respektive den svenska sektionens planering och prioriteringar.


§178 Arbetsgivarefrågor

Styrelsen diskuterar överföring av information samt kommunikationen inom styrelsen samt mellan styrelse och generalsekreterare/sekretariat.

Vidare diskuteras frågan om arbetslivsutveckling (ALU) vilken bordlades av arbetsutskottet i april (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/05/93 punkt 18). Styrelsen anser att sektionen i detta skede inte skall använda sig av ALU. Om rådsmötet i Boston mot bakgrund av den danska sektionens resolution skulle utvidga möjligheterna för Amnesty att ta emot statliga pengar kan styrelsen vända sig till årsmötet 1994.

Styrelsen diskuterar vidare den utannonserade tjänsten för insamling och medlemsvärvning. Det är styrelsens uppfattning att tjänsten skall vara en projektanställning som varar under begränsad tid och inte utgöras av en fast tjänst.

Beslut att uppdra åt den tillträdande styrelsen att till nästa årsmöte förbereda en diskussion om Amnesty och statliga pengar,

att tjänsten för insamling och medlemsvärvning skall vara ett projekt på ett år med möjlighet till förlängning.§179 Information från Amnestyfonden

Berit Inde lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete. Noteras att det dokument insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion och fond som beslutades av styrelsen i maj 1992 (se protokoll 8/91-92 §172) på grund av förändrade förutsättningar behöver ses över.


§ 180 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Meddelas att Jesús Alcalá, den av svenska Amnesty utsedda ledamoten i styrelsen för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, fått förhinder och därför inte kan delta i de diskussioner som planerats för den här punkten på dagordningen.

Beslut att bordlägga frågan till något av höstens möten,

att uppdra åt sekretariatet att bjuda in Jesús Alcalá till det möte som blir aktuellt.


§ 181 Årsmötesförberedelser

Styrelsen tar del av två sent inkomna motioner; en om sektionens flyktingarbete och en om Amnesty och krigföring.

Beslut att ställa sig positiv till att de sent inkomna motionerna behandlas samt föreslå årsmötet att de bereds av respektive beredningsgrupp B och A.


§182 Aktionsfall

Annika Lindgren informerar om ISs utvärdering av sitt eget och sektionernas arbete med aktionsfall.


§183 Amerikanska sektionens årsmöte

Styrelsen tar del av inbjudan till amerikanska sektionens årsmöte i Denton, Texas, den 24-27 juni 1993. Det är styrelsens mening att någon ur delegationen till rådsmötet i Boston skall representera svenska sektionen vid årsmötet i Denton.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besluta om deltagande i amerikanska sektionens årsmöte.Vid protokollet
Justeras
Göran Svedin
Jesper Hansén
Magnus Breidne

Bilaga 1


Underlag för styrelsemötet den 6-7 maj 1993


§: Underlag:

167 Kallelse och förslag till dagordning SW-ORG 71/03/93
169 Protokoll från styrelsemötet den 6-7 mars 1993 SW-ORG 72/02/93
170 Protokoll från AU-mötet den 17 april 1993 SW-ORG 73/05/93
172 Delrapport från handlingsplanegruppen, 1993.05.03
Redovisning från Slaveriutredningsgruppen, Siv Erikson,
1993.05.02
173 Re finländska sektionens årsmöte 20 - 21 mars, Jesper Hansén
Rapport brittiska sektionens årsmöte, Magnus Brattgård och
Kristina Båth
Rapport från danska sektionens årsmöte, Christine Pamp, 1993.05.04
174 Resultatrapport 1993 för tiden t o m mars (intäkter) och april (kostnader)
175 Distriktens m.fl. verksamhetsberättelse (VB) 1992 SW-ORG 49/01/93
Tillägg till VB: Somaliasamordningen och WERAN
Tillägg till VB: Distrikt 1/Södra Skåne
Tillägg till VB: Indonesien/Stilla Havet/PIRAN-samordningen
176 AIs flyktingarbete, sekretariatet, 1993.04.28
178 Åtgärder med anledning av styrelsens prioriteringsbeslut i samband med
omorganisationen, sekretariatet, 1993.04.28
Arbetslivsutveckling (ALU), sekretariatet, 1993.04.13
Diskussionsunderlag ang ALU, sekretariatet, 1993.04.16
181 Sent inkommen motion om sektionens flyktingarbete, distrikt 1 gm
Rona Morän
Sent inkommen motion om Amnesty och krigföring, Erik Ehn
183 Brev från AIUSA, Curt Goering, 1993.03.26

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1993
  • Index: ORG 54/003/1993