Möte med sektionens styrelse den 10 maj 1992 Protokoll från 1-2 maj 1992

PROTOKOLL NR 1/92-93
SW-ORG 72/03/92 Möte med sektionens styrelse den 10 maj 1992

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Brattgård X
Magnus Breidne X
Siv Eriksson X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Annika Lindgren X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X


Suppleanter

Jan Odqvist anmält förhinder
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden X


Övriga

Gabi Björsson X
Kristina Båth X
Anita Klum X
Göran Svedin sekreterare


Mötesordförande

Magnus Breidne§ 1 Mötet öppnas

Magnus Breidne hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.


§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Magnus Brattgård till justerare av protokollet.

§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Magnus Breidne till mötesordförande.§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
* Suppleanternas inbördes ordning
* Val av ordförande, reserv, för nästa möte§ 5 Principer för styrelsens arbete

Magnus Breidne redogör kort för principerna för styrelsens arbete, samt för de föreberedelser
som vidtagits för att en mer djupgående diskussion om styrelsens roll och arbetsformer ska kunna
äga rum vid nästkommande möte.§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att välja Rose Marie Asker till vice ordförande i sektionen.§ 7 Val av arbetsutskott (AU)

Beslut att välja följande personer till styrelsens AU:

Rose-Marie Asker
Thomas Back
Magnus Brattgård
Magnus Breidne AUs ordförande
Berit Inde
Eva Malmstedt suppleant

att arbetsutskottets sammansättning ska kunna förändras under pågående mandat- period.


§ 8 Val av arbetsgivaregrupp

Beslut att välja Thomas Back att tillsammans med Anita Klum ingå i arbetsgivare-gruppen,

att arbetsgivaregruppen till sig kan adjungera ytterligare personer.


§ 9 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Rose-Marie Asker till ordförande och Berit Inde till ordinarie ledamot i Amnestyfondens styrelse.§ 10 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Thomas Back
Magnus Breidne
Anita Klum

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp
överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Thomas Back
Gabi Björsson
Magnus Breidne
Kristina Båth
Kerstin Höijer
Anita Klum
Stig Lantto

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att förklara paragrafen omedelbart justerad,

att vid nästkommande styrelsemöte diskutera eventuella förändringar av de belopp som nämns i denna paragraf.

§11 Nästa styrelsemöte

Magnus Breidne uppmanar styrelsens medlemmar att snarast möjligt kontakta Kristina Båth på
sekretariatet för fastställande av precisa tider för mötet.

Beslut att fastställa tidpunkten för nästa styrelsemöte till den 12-14 juni.


§ 12 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Christine Pamp till ordförande, reserv, för nästa möte.


§ 13 Suppleanternas inbördes ordning

Årsmötet valde suppleanter till styrelsen med acklamation varför den ordning i vilken suppleanterna
ska träda i ordinarie ledamöters ställe måste fastställas av styrelsen.

Beslut att Maj-Britt Vianden i första hand träder i ordinarie ledamots ställe, i andra hand Madelaine Seidlitz.
Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Magnus Brattgård

Magnus Breidne

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1992
  • Index: ORG 54/003/1992