Möte med sektionens styrelse den 6 - 7 mars 1993 Protokoll från 1-2 mars 1993

PROTOKOLL NR 7/92-93
SW-ORG 72/02/93 Möte med sektionens styrelse den 6 - 7 mars 1993

   Ledamöter Närvarande

   Rigmor Argren X
   Rose-Marie Asker X
   Thomas Back X
   Magnus Brattgård X
   Magnus Breidne X
   Siv Erikson X
   Jesper Hansén X
   Berit Inde X
   Annika Lindgren X
   Eva Malmstedt X
   Christine Pamp X
   Suppleanter
   Jan Odqvist anmält förhinder
   Madelaine Seidlitz X
   Maj-Britt Vianden X

   Övriga
   Henrik Amnéus §148
   Kristina Båth §157-163
   Kerstin Höijer §157-160
   Karl-Axel Johansson §155
   Anita Klum X
   Stig Lantto §150 - 152
   Elisabet Stålhane §155
   Göran Svedin sekreterare

   Mötesordförande
   Magnus Breidne §140-149,153,155-160
   Jesper Hansén §150-152, 154, 161-165


§140 Val av justerare

Beslut att välja Siv Erikson till justerare av protokollet.

§141 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
l ICM-delegation
l Rikslotteri

§142 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut a tt välja Rose-Marie Asker till ordförande, reserv, för nästa möte.


§143 Rapport till Amnestydebatt

Beslut att uppdra åt Christine Pamp att skriva en rapport från detta styrelsemöte till Amnesty Debatt.


§144 Protokoll från styrelsens möte den 30-31 januari 1993

Vad gäller utvärdering av sekretariatets omorganisation (§124) meddelar Magnus Breidne att han behöver mer tid för att hitta kandidater till utvärderingsgruppen eftersom flera av de ursprungligen tillfrågade aviserat att de kommer att tacka nej till uppdraget. Målet är dock att gruppen skall vara tillsatt före årsmötet i maj.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§145 Protokoll från arbetsutskottets möte den 27 februari 1993

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§146 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
l nya aktionsfall gällande Australien, Kina, USA och Zimbabwe
l flyktingarbetet bl a vad gäller utökning av antalet tjänster på rådgivningsbyrån
l medlemsvärvning och avisering, bl a försök att återrekrytera personer som var medlemmar 1990-91
l översättarseminariet den 29 januari
l massmediearbetet bl a vad gäller förföljelse av religiösa
l diskussioner med andra frivilligorganisationer vad gäller informationsutbyte
l personalsituationen på sekretariatet.

Magnus Brattgård rapporterar om Pierre Sanés, generalsekreterare för den internationella Amnestyrörelsen, besök i sektionen den 25 februari. Han träffade förutom delar av sekretariat och styrelse medlemmar i grupper och samordnings- och specialgrupper.


§147 Rapport från möte i Bern med sektionsgruppen

Christine Pamp och Magnus Breidne rapporterar från det första mötet med den nya sektionsgruppen som omfattar sektionerna i Finland, Färöarna, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike, samt med arbetsgrupper i Polen, Tjeckien och Ungern. Mötet hölls i Bern den 19-21 februari 1993 och diskussionerna rörde bl a översynen av Am-nesty Internationals utredningsarbete, SYS-TEC och utvecklingen av Amnestyrörelsen i Östeuropa.

I anslutning till SYSTEC-diskussionen ombads svenska sektionen att inventera vilka resurser som finns inom sektionsgruppen vad gäller samordningsgrupper och deras möjligheter att ge service till grupper i flera sektioner. Svenska sektionen ombads även att i den händelse representanter för Amnestygrupperna i Polen skall delta i Rådsmötet i Boston 1993 inbjuda dem att delta i den svenska sektionens förberedelsearbete.

Beslut a tt uppdra åt sekretariatet att när rapporten från sektionsgruppsmötet föreligger ta initiativ till en inventeringen av möjligheterna att bättre utnyttja samordningsgrupperna inom sektionsgruppen.


§148 Möte med Henrik Amnéus

Ambassadör Henrik Amnéus redogör för Sveriges och andra staters förberedelser för Världskonferensen för mänskliga rättigheter, som skall äga rum i Wien i juni 1993 och pekar därvid särskilt på svårigheterna att enas om en dagordning, bl a mot bakgrund av olikheter i synsätt mellan syd och nord vad gäller medborgerliga och politiska rättigheter å den ena sidan och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter å den andra. Henrik Amnéus diskuterar tillsammans med styrelsen Amnesty Internationals förslag till världskonferensen att inrätta en särskild kommissarie för mänskliga rättigheter.


§ 149 Rapport om arbetet i styrelsens utskott och grupper

Siv Erikson rapporterar om arbetet i A-utskottet, Christine Pamp om B-utskottet, Rose-Marie Asker om CD-utskottet, Magnus Brattgård om handlingsplanegruppen och Jesper Hansén om ICM-gruppen. Handlingsplanegruppen kommer till styrelsens junimöte att presentera ett förslag till tidplan för utarbetande av lägesrapport till årsmötet 1994.

CD-utskottet presenterar förslag till styrelseinternt strategidokument för sektionens internationella kontakter och inhämtar styrelsens synpunkter. Styrelsen pekar på vikten av att strategidokumentet inte sammanblandas med de i december 1992 antagna principerna för sektionens utvecklingssamarbete (SW-ORG 30/01/93).

Beslut att med korrigeringar enligt ovan fastställa föreslagna strategidokument för sektionens internationella kontakter.


§150 Bokslut 1992

Stig Lantto presenterar förslag till bokslut för 1992 vilket utvisar ett överskott på 2.300.915 kr och en kapitalbehållning på 7.362.189 kr.

Beslut att i enlighet med förslaget fastställa balansräkning och resultaträkning för 1992.


§151 Ekonomisk rapport

Stig Lantto redogör för det ekonomiska utfallet för perioden t o m januari och intäkterna t om februari 1992.


§152 Budget 1993, kompletteringsbeslut

Styrelsen tar mot bakgrund av att prognosen för sektionens ekonomiska utveckling inte visar på någon avtrappning beslut om en första del av den rörliga budgeten för 1993 (se styrelseprotokoll 6/92-93 §130, bilaga 3).

Styrelsen tar vidare del av förslag vad gäller ökade kostnader för sektionens deltagande i rådsmötet (ICM) 1993, extra bidrag på 8% av de £ 85.000 som den internationella rörelsen behöver för aktiviteter i anslutning till världskonferensen om mänskliga rättigheter samt om tidigareläggning av betalningen av avgift till den internationella rörelsen, fjärde kvartalet 1993 (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/03/93 punkt 10).

Beslut att till basbudget lägga program och personalkostnader motsvarande 1.405.000 kr,

att öka de budgeterade kostnaderna för ICM 1993 med 65.000 kr,

att uppdra åt sekretariatet att så snart som möjligt till den internationella rörelsen betala avgiften för fjärde kvartalet 1993 samt £ 6.800 avseende aktiviteter inför Världskonferensen om mänskliga rättigheter.


§153 Styrelsens förslag till årsmötet i Lund

Styrelsen tar del av underlag till och diskuterar förslag att tillställa årsmötet i Lund (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/03/93 punkt 12) vad gäller:
1) utgivning nio nummer per år av Amnesty Press samt att Amnesty Press aktivt ska söka annonsörer,
2) delar av det förslag SYSTEC tillställer ICM 1993,
3) avskaffande av personalrepresentationen i den internationella styrelsen (IEC),
4) oförändrad medlemsavgift för 1994,
6) oförändrad gruppavgift för 1994.

Styrelsen diskuterade särskilt vad gäller förslaget rörande Amnesty Press vikten av att en aktiv annonsackvisition kontinuerligt utvärderas samt att det av årsmöteshandlingarna skall framgå att förslaget rörande SYSTEC inte nödvändigtvis återspeglar styrelsens inställning i frågorna utan att förslaget är lagt för att styrelsen skall få årsmötets vägledning inför ICM 1993. Slutrapporten från SYSTEC har ännu inte nått sektionerna och B-utskottet föreslår att en diskussion äger rum före årsmötet.

Styrelsen diskuterar vidare huruvida det vore riktigt att föreslå en sänkning av gruppavgiften för 1994 mot bakgrund av decentraliseringssträvandena inom sektionen och det faktum att årsmötet 1992 beslöt höja gruppavgiften för 1993 trots att något styrelseförslag om höjning inte förelåg.

Beslut att till årsmötet i Lund lämna förslag enligt punkterna 1-6 ovan,

att vid styrelsemötet i maj diskutera SYSTECs slutrapport till ICM 1993.


§154 Arbetsgivarefrågor

Styrelsen diskuterar överföring av information (kommunikationen) inom styrelsen samt mellan styrelse och generalsekreterare/sekretariat.


§155 Möte med valberedningen

Elisabet Stålhane och Karl-Axel Johansson i valberedningen informerar styrelsen om sitt förslag till val av sektions- och fondstyrelse.

§156 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete.


§157 Amnestys biståndsarbete

Rose-Marie Asker rapporterar från det internationella möte för översyn av Amnestys policy och riktlinjer för biståndsarbete (se styrelseprotokoll 6/92-93 §137) som ägde rum på Gripsholm den 19-21 februari.

§158 Verksamhetsberättelse 1992

Styrelsen tar del av och kommenterar sekretariatets förslag till verksamhetsberättelse för 1992.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att slutgiltigt fastställa texten i verksamhetsberättelsen för 1992.


§ 159 Distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser 1992

Styrelsen tar del av verksamhetsberättelse från distrikt, länder- och RAN-samord-ningsgrupper och specialgrupper och noterar det glädjande i att kopplingen till handlingsplanen på många håll blivit tydligare.

Beslut att vid styrelsemötet i maj avsätta tid för diskussion om distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser för 1992,

att uppdra åt handlingsplanegruppen att i utarbetandet av lägesrapport till årsmötet 1994 (se §149 ovan) beakta här aktuella verksamhetsberättelser.


§ 160 59-gruppens rapport till årsmötet

Styrelsen tar del av 59-gruppens slutrapport. Styrelsen väljer att inte lämna yttranden över de förslag som rapporten innehåller.


§ 161 Styrelsens yttranden över motioner

Styrelsen tar del av och kommenterar förslag till yttranden över inkomna motioner (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/03/93 punkt 11).

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att slutgiltigt fastställa styrelsens yttranden över inkomna motioner.


§162 Förslag till dagordning för årsmötet

Styrelsen tar del av och kommenterar förslag till dagordning för årsmötet och konstaterar därvid att det trots kollision med den planerade manifestationen vore till fördel om det seminarium om kampanjen mot försvinnanden och politiska mord, liksom de idéverkstäder om preventivt arbete för mänskliga rättigheter, samordnings- och specialgruppernas roll i sektionen samt ett effektivare arbete för mänskliga rättigheter, efter en gemensam inledning, kunde äga rum på fredagskvällen- snarare än lördagskvällen.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att efter kontakter med årsmötesarrangörerna i Lund slutgiltigt fastställa styrelsens förslag till dagordning.


§163 Övriga årsmötesförberedelser

Styrelsen diskuterar hur styrelsens ledamöter skall fördela sig på beredningsgrupper samt behov av stöd från sekretariatet.

Beslut att Magnus Breidne inte knyts till någon särskild beredningsgrupp och att övriga ledamöter skall fördela sig på beredningsgrupper enligt följande:

A åtagandet Siv Erikson, Magnus Brattgård och Jesper Hansén
B arbetsmetoder Christine Pamp, Rigmor Argren och Madelaine Seidlitz

C organisation Rose-Marie Asker, Berit Inde och Maj-Britt Vianden

D ekonomi
Thomas Back och Eva Malmstedt

att uppdra åt Anita Klum att mot bakgrund av styrelsens önskemål besluta om personalens deltagande i årsmötet i Lund.

§164 Beslut om ICM-delegation

Magnus Breidne presenterar förslag till delegation till det internationella rådsmötet (ICM) i Boston den 6 14 augusti 1993 (se styrelseprotokoll 5/92-93 §112).

Beslut att utse ICM-delegation 1993 enligt följande:

Rose-Marie Asker
Thomas Ba ck
Magnus Brattgård
Magnus Breidne
Anita Klum
Christine Pamp att till reserver utse Kristina Båth och Göran Svedin.


§165 Rikslotteri

Styrelsen tar del av förslag från regionrådet i region Väst vad gäller arrangerandet av rikslotteri. Förslaget innebär att en lotteristyrelse med följande sammansättning tillsätts:

Lotteriordförande
Hans Christian Andersen
Lotteriföreståndare
Bo Danielsson

Lotterikassör
Lars Andersson

Lotterisekreterare
Katarina Risberg

Beslut att godkänna anordnandet av ett rikslotteri i region Väst med säte i Göteborg samt att lotteristyrelsen med sammansättning enligt ovan är bemyndigad att genomföra och leda projektet.


Vid protokollet
Göran Svedin Justeras

Siv Erikson
Jesper Hansén
Magnus Breidne
Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 6-7 mars 1993

Paragraf: Underlag:
141 Kallelse och förslag till dagordning SW-ORG 71/02/93
144 Protokoll från styrelsemötet den 30-31 januari SW-ORG 72/01/93
145 Protokoll från AU-mötet den 27 februari SW-ORG 73/03/93
147 Sektionsgrupp i Bern februari 1993, Christine Pamp
148 World Conference on Human Rights, Proposals for IOR 41/16/92
improving the protection of human rights by the UN
ur World: Our Rights IOR 41/19/92
149 Förslag till dokument om startegi för sektionens inter-
nationella kontakter, Magnus Brattgård, 1993.03.01
150 Några kommentarer till bokslutet 1992, sekretariatet,
1993.03.0
Resultatrapport 1992, Balans- och resultaträkning
151 Resultatrapport 1993 för tiden t o m feb. (intäkter) och jan.(kostnader)
152 Budget 1993, sekretariatet, 1993.01.27
IEC proposals for the 1993 ICM ORG 50/02/93
Brev från Marie Staunton ang Wien-Konferensen, 1993.02.06
153 Underlag till AU 27/2 om kostnader för nya Amnesty Press
Underlag till AU 27/2 om möjliga intäkter av Amnesty Press
Underlag till AU för diskussion kring förslag till årsmötet om
annonsering i AP. Magnus Brattgård, 1993.02.17
Årsmötesförslag SYSTEC, Christine Pamp
Förslag ang IS representation i IEC, Christine Pamp
158 Förslag till verksamhetsberättelse 1992, sekretariatet
159 Distriktens m.fl verksamhetsberättelse SW-ORG 49/01/93
160 Rapport från 59-gruppen SW-ORG 91/02/93
161 Motioner till Årsmötet i Lund och förslag till yttranden
162 Förslag till dagordning
Utmaningarna, B-utskotte
165 Förslag till rikslotteri, Region Väst, 1993.02.21

 • Mötesdatum: 1-2 mars 1993
 • Index: ORG 54/002/1993