Möte med sektionens styrelse den 5-6 februari 1994 Protokoll från 1-2 februari 1994

PROTOKOLL NR 6/93-94
SW-ORG 72/01/94Möte med sektionens styrelse den 5-6 februari 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin X
Magnus Brattgård anmält förhinder
Ewa Fredenberg Nilsson X
Jesper Hansén § 129-139
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp anmält förhinder
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Suppleanter

Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X

Övriga

Karin Almbladh § 128
Katarina Bergehed § 128
Gabi Björsson § 128
Bo Danielsson § 123
Anders Degerfeldt § 128
Ann-Christine Ekström § 123
Nils Hertting § 128
Carl-Axel Johansson § 123
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Gun Karlsson § 128
Alexander Klein § 128
Anita Klum X
Gunilla Kvarntorp § 128
Jan-Eric Lundeberg § 123-132
Svante Macris X
Hanna Roberts § 128
John Svensson § 128
Bruno Skog § 121
Elisabeth Stålhane § 123

Mötesordförande

Berit Inde § 129-139
Eva Malmstedt § 115-128

§ 115 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare och rapportör till Amnesty Debatt.

§ 116 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 117 Val av ordförande reserv för nästa möte

Beslut att välja Jesper Hansén till ordförande reserv för nästa möte.

§ 118 Styrelsens protokoll från mötet den 11-12 december 1993


Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 119 Protokoll från AU-mötet den 15 januari 1994


Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 120 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport från sekretariatet, bland annat vad gäller:
- kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord: arbetet är nu inriktat på informationsspridning till olika målgrupper; fackligt målgruppsarbete, barnorganisationer samt kvinnoorganisationer inför den 8 mars. Juristgruppen är även mycket aktiv. Vad gäller budkavlen går namninsamlingarna bra och många grupper uppmärksammar kampanjen genom att skriva insändare och artiklar. Foldern "Berättelsen om 8 liv" används också flitigt.
- grupper: sektionen har nu 311 grupper, en har lagts ner och en annan har bildats. Flera grupper har aviserat att de tänker lägga ner verksamheten eller gå ihop med andra grupper, därför finns det en risk att antalet grupper kommer att minska inom den närmaste framtiden.
- aktionsfall: nya aktionsfall har kommit om Algeriet, Indien, Pakistan, Peru, Sydafrika, Sydkorea och Syrien.
- MailArt: en utställning planeras i Uppsala från den 1 juni till den 18 september där tusen tals konstnärer värld en över sänder in konstverk. De lottas sedan n ut och vinst en tillfaller
Amnesty.
- lobbying: MR-gruppen i riksdagen möts regelbundet och förses med material av Amnesty. Deras arbete är mycket viktigt för Amnesty och riksdagsledamöter har vittnat om hur betydelsefullt MR-gruppens arbete känns. Amnesty fanns representerat vid ett möte inför FN:s MR-kommission som UD inbjöd till och har försett den svenska delegationen med en rapport och ett brev med Amnestys synpunkter inför kommissionen.
- pressmeddelanden: pressmeddelanden om Punjab/Kashmir/Jammu, Turkiet och döds straff et har sänts ut på sven ska. Press med dela nden om barn, FN, Tunisien, Burundi, Zaire , och Indien har sänts ut på enge lska.
-flyktingfrågor: trycket ökar på flyktingavdelningen med fler brev, besök och samtal. Sekretariatet har deltagit i möte på Rådgivningsbyrån där man fått veta att kyrkan kommer att ge 200.000 till byrån utöver bidrag från stiften vilket innebär att man kan utöka verksamheten och anställa en jurist och en assistent till.
-medlemmar: den 31 januari hade 32 000 av de gamla medlemmarna betalt sin avgift för 1994. Påminnelser går ut i februari, mars, april och juni.
- den 24 februari kommer Humanfonden att överlämna utdelningen för 1993 till Amnesty och de andra organisationerna.


§121 Arbetsgivarefrågor

Bruno Skog från Kooperativa förhandlingsorganisationen (KFO) informerade styrelsen om organisationens arbete.


§ 122 Rapport från utskotten

En representant från respektive utskott redogör för utskottens verksamhet: A -Maj-Britt Vianden, B - Rigmor Argren, C - Ewa Fredenberg-Nilsson och D -Thomas Back


§ 123 Möte med valberedningen

Ann-Christine Ekström, Carl-Axel Johansson, Elisabet Stålhane och Bo Danielsson från valberedningen besöker styrelsen inför sitt arbete med nomineringar av styrelseledamöter till året 94/95. Valberedningen påpekar att det ofta är svårt att rekrytera personer till styrelsen och uppmanar styrelsen att informera mer om vad uppdraget innebär, bland annat på distriktsmöten.

§ 124 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Styrelsen har vid två tillfällen under hösten 1993 diskuterat frågan om sektionens fortsatta engagemang i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (se protokoll 4/93-94
§ 82 samt 5/93-94 § 100 ). För styrelsen ligger två förslag till beslut. Det första innebär ingen formell förändring av sektionens förhållande till MR-fonden men i förslaget påpekas att styrelsen mer aktivt skall ta del av information om arbetet i MR-fonden. Detta förslag har lagts fram av ordförande Christine Pamp.

Den andra förslaget, som lagts fram av den referensgrupp för sektionens
engagemang i MR-fonden som tillsattes i juni 1992 (se protokoll 2/92-93 § 35), innebär att den svenska sektionen av Amnesty International bör träda ur MR-fonden så snart snart som möjligt, dock med hänsyn till MR-fondens arbete.

Beslut att svenska Amnesty behåller sin position såsom huvudman med rätt att utse en
styrelseledamot i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter .

att svenska Amnestys styrelse även fortsättningsvis, för två år i taget, utser en representant till fondens styrelse.

att denna representant, liksom tidigare, deltar i arbetet i sin kapacitet som enskild sakkunnig och att personen inte har något mandat eller åliggande att företräda och driva Amnestys åsikter i styrelsearbetet, men att inget hinder föreligger för styrelsen att utse en sådan representant bland personer med tydlig anknytning till svenska Amnesty.

att svenska Amnestys styrelse aktivt håller sig informerad om det arbete som bedrivs av MR-fonden, bland annat genom regelbundna möten med Amnestys representant i MR-fondens styrelse, samt genom verksamhetsberättelser och andra handlingar. Dels för att kunna agera om man som huvudman anser att fondens arbete på någon punkt kan skada Amnesty, dels för att kunna informera rörelsens medlemmar och allmänheten om det arbete som bedrivs genom MR-fonden som ett komplement till svenska Amnestys eget arbete.

att då beslut om stiftandet av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter samt beslut om att ingå som huvudman togs av svenska Amnestys styrelse, åligger det samma styrelse att bevaka att det arbete som bedrivs av MR-fonden inte motverkar Amnestys syfte eller åtagande.

att tidigare principuttalande i frågan, mot bakgrund av ovanstående, inte längre gäller.


Reservation Berit Inde reserverar sig till förmån för förslaget från referensgruppen,
Madelaine Seidlitz reserverar sig mot beslutet.


§ 125 Strategiplan

Rigmor Argren presenterar det förslag till strategiplan som B-utskottet lagt fram (se protokoll 2/93-94 § 32 samt SW-ORG 73/01/94, punkt 4). Strategiplanens syfte är att visa hur besluten vid det internationella rådsmötet i Boston angående arbetsmetoder och tekniker (SYSTEC) skall genomföras i den svenska sektionen (se ORG 52/01/93). I planen finns förslag till prioriteringar på till exempel medlemsutbildning, samt framtagande av en grov tidplan för genomförandet.

Styrelsen kommenterar B-utskottets förslag och gör vissa ändringar och tillägg. Eventuella ytterligar synpunkter skall vara B-utskottets sammankallande Rigmor Argren tillhanda senast den 10 mars.

Beslut att ställa sig bakom huvudmeningen och prioriteringarna i förslaget.

att svenska sektionen i det första skedet 93/95 av implementeringen av SYSTEC koncentrerar sig på att stärka både internutbildningen av medlemmarna och samordningarnas roll.

att planen för implementering av SYSTEC-besluten ses över och uppdateras med ytterligar prioriteringar av B-utskottet 94/95 och föreläggs styrelsen i reviderat skick i mars -95.

att på styrelsens junimöte göra en prioritering av den verksamhet som ger
konsekvenser för budgeten och förmedla denna till distrikten under verksamhetsåret 94/95.

att uppdra åt B-utskottet att med sekretariatets hjälp bearbeta förslaget till
strategiplan.


§ 126 Enkät från det internationella sekretariatet angående ICM

Det internationella sekretariatet (IS) har sänt ut en enkät angående delegationernas synpunkter på praktiska detaljer kring internationella rådsmöten (se ORG 50/17/93). Synpunkter och kommentarer skall vara sekretariatet tillhanda senast den 25 februari.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att i samarbete med ordförande Christine Pamp besvara enkäten.§ 127 Brev från Joachim Nelhans

Styrelsen tar del av ett brev från Joachim Nelhans, flyktingombud i Göteborg, med information om att man avser att starta en verksamhet med information och stöd till flyktingar liknande den som Rådgivningsbyrån bedriver i Stockholm. Man ber om klartecken att gå vidare med projektet samt om eventuellt ekonomiskt stöd.

Beslut att ställa sig positiv till projektet.

att uppdra åt sekretariatet att be Joachim Nelhans om närmare beskrivning av projektet för att efter ytterligare information ta ställning till ett eventuellt ekonomiskt stöd.


§ 128 Möte med Mellanösternsamordnare

Nio representanter för mellanösternsamordningsgrupper redogör för situationen för mänskliga rättigheter samt för Amnestys arbete i regionen (se bilaga 2).


§ 129 Lägesrapport kopplad till Handlingsplanen 1992-96

Berit Inde från styrelsens C-utskott presenterar förslag till lägesrapport kopplad till Handlingsplanen 1992-96. Lägesrapporten bygger på svar från grupper och distrikt på den enkät som sändes ut under hösten. Styrelsen kommenterar rapporten och föreslår vissa ändringar. Övriga tillägg och förslag till ändringar skall vara Berit Inde tillhanda senast den 15 februari för att kunna beaktas innan lägesrapporten trycks.


§ 130 Förslag till styrelseförslag till årsmötet angående val av ordförande

Styrelsen diskuterar ordförande Christine Pamps förslag till styrelseförslag till årsmötet angående val av ordförande. Förslaget innebär att ordförande inte väljs av årsmötet utan utses inom styrelsen av styrelsemedlemmarna. Förslaget är en anpassning till praxis i den internationella rörelsen.

Beslut att lägga fram förslaget för årsmötet 1994.


§ 131 Distriktsombudens formella roll


Beslut att uppdra åt ordförande Christine Pamp att till styrelsens nästa möte formulera förslag till hur distriktsombudens roller kan formaliseras.


§ 132 Preliminär resultatrapport för 1993

Generalsekreterare Anita Klum och kassör Thomas Back presenterar det
preliminära resultatet för 1993. Styrelsen konstaterar att det faktiska resultatet ser ut att överträffa det budgeterade med ca 4000 tkr.

Beslut att på årsmötet 1994 presentera 12-månaders resultatet från april 1993 till mars 1994 skriftligen och kommentera utfallet.


§ 133 Översynen av sektionens flyktingarbete

Madelaine Seidlitz från styrelsens B-utskott redogör för resultatet av översynen av sektionens flyktingarbete. B-utskottet presenterar ett förslag till nya riktlinjer att tillställa årsmötet. Förslaget innebär att flyktingombuden, som byter namn till flyktingsamordnare, får en betydligt mer ansvarsfull roll i sektionens flyktingarbete. Sekretariatets insatser renodlas mot informationsspridning och opinionsbildning. Eftersom högre krav ställs på flyktingsamordnarna kommer en grundutbildning att bli obligatorisk. Flyktingar och flyktingsamordnare skall i högre grad än nu vända sig till Rådgivningsbyrån. När svåra bedömningsfrågor i enskilda fall uppstår skall ärendet presenteras för en permanent grupp bestående av fem personer som ger förslag på lämplig åtgärd.

Madelaine Seidlitz redogör för de ytterligare åtgärder som krävs för att införa de nya riktlinjerna om årsmötet beslutar att så skall ske. Föreslagna åtgärder är ökat ekonomiskt stöd till Rådgivningsbyrån samt ökade resurser på sekretariatet för att komma igång med det nya arbetssätt som de föreslagna riktlinjerna medför.

Beslut att anta de nya riktlinjerna för sektionens flyktingarbete och lägga fram dem med styrelsens ändringar och tillägg till årsmötet 1994.

att ställa sig positiv till ökat ekonomiskt stöd till Rådgivningsbyrån.

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möte den 12-13 mars presentera ett förslag till projekt på sekretariatet för att möjliggöra arbete enligt de nya riktlinjerna.


§ 134 Utredningsgrupp med anledning av brev från Hallandsdistriktet

Vid AU:s möte den 15 januari diskuterades ett brev från Siv Erikson, Bo Lindblom och Duncan Reid i Hallandsdistriktet där man önskar att styrelsen skall tillsätta en utredningsgrupp med anledning av diskussioner om flyktingombudens kunskaper om Amnestys flyktingmandat (se SW-ORG 73/01/94, punkt 7). AU beslutade att rekommendera styrelsen att tillsätta utredningsgruppen.

Styrelsen diskuterar deras begäran mot bakgrund av det nya förslag till riktlinjer som just presenterats för styrelsen (se ovan). Man anser att frågorna i brevet i stort besvaras av förslaget till nya riktlinjer.

Beslut att inte tillsätta utredningsgruppen.

att uppdra åt styrelsens B-utskott att sända ett brev till avsändarna av brevet från Halland och att bifoga förslaget till nya riktlinjer för sektionens flyktingarbete.


§ 135 Förslag till principuttalande från styrelsen angående svenska Amnestys arbete för flyktingar

Styrelsen diskuterar förslaget till principuttalande angående svenska Amnestys arbete för flyktingar som lagts fram av ordförande Christine Pamp.

Beslut att inte anta förslaget till principuttalande.


§ 136 Framtida medlemsvärvningskampanjer

Thomas Back från styrelsens D-utskott presenterar en stuktur för kampanjstrategi för framtida medlemsvärvningskampanjer samt ger en lägesrapport om hur långt utskottet kommit i arbetet.§ 137 Brev från Stockholmsdistriktet

Aktionsgruppen för kampanjer i Stockholmsdistriktet har sänt ett brev till Madelaine Seidlitz angående ett förslag att arrangera en tv-gala för Amnesty under Amnestyveckan i oktober 1994 .
Beslut att uppdra åt sekretariatet att kontakta Stockholmsdistriktet för att få en närmare beskrivning av det tänkta projektet.


§ 138 Policyseminarium vid årsmötet

Maj-Britt Vianden och Jesper Hansén deltog i Policygruppens senaste möte. Styrelsen diskuterar det faktum att efterfrågan på kurser om det förändrade åtagandet sedan 1991 på sina ställen varit liten.

Beslut att uppdra åt Jesper Hansén att till Policygruppen framföra önskemål om ett seminarium om utökningen av åtagandet vid årsmötet i Stockholm den 12-14 maj 1994.


§ 139 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz, ordförande i Amnestyfonden, informerar om fondens arbete och planer för 1994.

Vid protokollet JusterasAnna-Carin Kandimaa Rigmor Argren

Berit Inde

Eva Malmstedt

Bilaga 1


Underlag för styrelsens möte den 5-6 februari 1994

Punkt Underlag

116 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/01/94)

118 Protokoll från styrelsens möte den 11-12 december 1993 (SW-ORG 72/08/93)

119 Protokoll från AU-möte den 15 januari 1994 (SW-ORG 73/01/94)

124 Angående svenska Amnestys fortsatta relationer till MR-fonden
-förslag från ordförande Christine Pamp
-förslag från referensgruppen

125 B-utskottets förslag till strategiplan

126 Review of the ICM (ORG 50/17/03)

127 Brev från Joachim Nelhans

128 Sammanställning av samordningsgrupper/fall i Mellanöstern

129 Utkast till lägesrapport till HANDLINGSPLANEN 1992-96 (jan -94)

130 Val av styrelseordförande i svenska sektionen

132 Preliminär resultatrapport 1993 för hela året

133 Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete

133 Översynen av svenska sektionens flyktingarbete

134 Brev från tre personer i Hallandsdistriktet

135 Förslag till principuttalande från styrelsen angående svenska Amnestys arbete för flyktingar

136 Strategimodell för medlemsvärvnings/insamlingskampanjer

139 Information från Amnestyfonden: ang bidragens fördelning

Brev från Magnus Brattgård

  • Mötesdatum: 1-2 februari 1994
  • Index: ORG 54/001/1994