Möte med sektionens styrelse 30 -31 augusti 1986 Protokoll från 1-2 augusti 1986

PROTOKOLL NR 3
Möte med sektionens s tyrelse 30-31 augusti 1986

Leda möter Närvarande
Magnus Breidne x Mötesordförande § 55 -90
Gundhild Eriksson x § 49 -77
Birgitta Grind x
Karin Gustafsson x
Roland Kadefors x § 49- 66, 73 - 90
Wolfgang Kuttenkeuler x
Bo Lindblom x
Ingar Palmlund x § 49 - 66
Lasse Pettersson x § 49 - 84
Lars Ronnås x
Gösta Stolpe x
Göran Svedin x § 49 - 66, 68 - 90
Tony Öhrling x Mötesordförande § 67-72

Suppleanter

Andrea Bodekull x § 49 - 66, 68 - 83
Gunnel Lidåker x
Hans Lorentz x

Övriga
Ulla Birgegård x § 49- 55
Anita Klum x § 55- 66,68 - 90
Birte Lindblom x § 55-66, 68 - 90
Erik Zachrison x Sekreterare, ej § 67

§ 49 Val av justerare

Beslut Styrelsen utser Lasse Pettersson att justera protokollet från detta styrelsemöte.

§ 50 Dagordningen

Beslut Med några tillägg - som återspeglas i detta protokoll - fastställer styrelsen dagordningen

§ 51 Protokollet från styrelsens möte 7-8 juni 1986

Beslut Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

§ 52 Protokollet från arbetsutskottets möte 18 augusti 1986

Beslut Styrelsen godkänner protokollet

§ 53 Mötesordförande (reserv) 4-5 oktober 1986

Beslut Styrelsen utser Lars Ronnås till reserv för Roland Kadefors vid nästa styrelsemöte.

§ 54 Plats för höstens styrelsemöten

Beslut 1) Styrelsens två nästkommande möten (4-5 oktober resp. 25-26 oktober) skall äga rum på sekretariatet i Stockholm.

2) Styrelsens sista möte i år (6-7 december) skall äga rum i Göteborg.

§ 55 Rapporten från CLOD till RIM

Ulla Birgegård - sektionens kontaktperson med Kommittén för den långsiktiga organisatoriska utvecklingen av Amnesty International (CLOD) - presenterar kommitténs rapport till mellanårsmötet (Review and Implementation Meeting, RIM) i London i september i år.

Kommitténs rapport behandlar

- det internationella sekretariatets (IS) roll och funktion
- sektionernas arbete
- den internationella styrelsens (IEC) roll och funktion
- utvecklingen av AI-rörelsen
- regionala strukturer
- ekonomiska aspekter

Styrelsen diskuterar nu en rad olika frågeställningar i rapporten. Det är bl.a. det internationella sekretariatets (IS) storlek och inflytande, mängden information som tas fram, decentralisering i rörelsen och IECs arbete.

Styrelsen understryker att styrkan i Amnesty International är medlemsaktiviteten.

Rapporten kommer att diskuteras på RIM-mötet i London 26-28 september

§ 56 Rapporten till RIM om uppföljningen av besluten vid rådsmötet (ICM) 1985 presenteras av
- Magnus Breidne - avdelningen Strategi
- Göran Svedin - Aktioner
- Bo Lindblom - Organisation
- Tony Öhrling - Ekonomi

§ 57 Generalsekreterarens rapport till RIM

Lars Ronnås introducerar denna rapport.

§ 58 IECs rapport till RIM

Ingar Palmlund redogör för innehållet i denna rapport.

§ 59 Finanskontrollkommitténs (FCC) rapport 1985-1986

Tony Öhrling pekar på de viktigaste inslagen i denna rapport.

§ 60 Reviderad budget 1986 samt bokslutet januari - mars 1986

Inför RIM har den internationelle kassören Stephen Abrams, IEC låtit sända ut en reviderad internationell budget samt en resultatrapport för årets tre första månader.

Gundhild Eriksson berättar om innehållet i detta dokument.

§ 61 Brev från internationelle kassören
Den internationelle kassören har skrivit till sektionerna och deras kassörer och redogjort för resultatet efter sex månader 1986 i en fond (Program Reserve and Special Projects Fund, PRSPF) och i programmet för ekonomiska bidrag (relief). Kassören är bekymrad över att sektionerna inte bidrar tillräckligt till dessa båda program.

Gundhild Eriksson föredrar brevet. Innehållet i brevet kommer att diskuteras närmare på RIM

§ 62 Diskussionsunderlag ang. tvåårsplaneringen från franska Amnesty

Roland Kadefors uppmärksammar styrelsen på innehållet i detta diskussionsunderlag inför RIM

§ 63 Akti onsplaneri ngen

Karin Gustafsson presenterar fem dokument som gäller den årliga aktionsplaneringen 1986 (uppdateringar), den årliga aktionsplaneringen 1987 samt kvartalsplanen för fjärde kvartalet 1986.

Beslut 1) Styrelsen skall diskutera uppläggningen på den planerade internationella AI-kampanjen mot dödsstraffet senare i höst, ev. 6-7 december. Kampanjen skall starta 1989.

2) Styrelsen uppdrar åt Karin Gustafsson att lämna sektionens synpunkter på dokumentet om aktionsplaneringen 1987.

§ 64 Förslag till beslutsgång för beslut i sektionens styrelse och vid sekretariatet

En grupp i styrelsen (Lars Ronnås, sammankallande, Roland Kadefors och Bo Lindbiom) fick 7-8 juni 1986 i uppdrag att "komma med förslag om hur styrelsen skall arbeta under året och hur gången i olika ärenden skall vara".
Lars Ronnås presenterar nu gruppens rapport.

Beslut 1) Styrelsen beslutar att fastställa det schema ("Beslutsgång") som gruppen lagt fram (se bilaga 1).

2) Styrelsen beslutar att fastställa ett dokument med förtydliganden till schemat ("Beslutsgång för styrelsen") som gruppen också lagt fram (se bilaga 2).

3) Schemat och dess förtydliganden införs på prov och skall utvärderas i mars/april 1987.

4) Styrelsen och sekretariatet skall nu omgående börja arbeta efter detta mönster.

5) Styrelsen uttalar att informationen från sekretariatet till styrelseledamöterna i framtiden måste selekteras hårdare


§ 65 Rapporter och förslag från styrelsens arbetsgrupper

Styrelsen utsåg 7-8 juni 1986 fyra interna arbetsgrupper. Dessa lämnar nu rapporter.

A. Sekretariatets förvaltning
Ingar Palmlund redovisar gruppens rapport. Med anledning av den fattar styrelsen följande beslut.

Beslut 1) Styrelsen beslutar om hur introduktionen av den nyanställda sektionssekreteraren Anita Klum skall gå till. Beslutet följer gruppens förslag. (Anita Klum börjar sin tjänstgöring 15 september 1986.)

2) Gruppens förslag till "arbetsordning inom svenska sektionen av Amnesty International" skall - innan det fastställs - överlämnas till sekretariatets personal för inhämtande av synpunkter. Vidare skall regler för upphandling tillfogas. Ärendet skall på nytt tas upp i styrelsen 4-5 oktober.

3) De viktigaste arbetsuppgifterna för sektionssekreteraren 1986/87 skall vara:

- Budget och verksamhetspian 1986/1987 enligt av styrelsen fastställd arbets gång

- Ge förslag till mål för sektionens utåtriktade informationsverksamhet i Sverige.
- Översyn av administrativ service inom sekretariatet Problemidentifiering redovisas i januari 19P7.

- Översyn av rutiner för beredning av ärenden och beslut inom sekretariatet Problemidentifiering redovisas i februari 1987.

B. Sektionens finansiering

Gundhild Eriksson berättar att gruppen har utarbetat ett diskussionsunderlag om insamlingsfrågor som nu sänds ut till Amnestygrupperna, distriktsombuden, samordningsgrupperna m fl. Synpunkter skall vara inlämnade till styrelsen senast 15 december 1986.

Beslut Styrelsen skall behandla insamlings- och finansieringsfrågor på det första styrelsemötet 1987.

C. Kontakter med den svenska regeringen Roland Kadefors redogör för gruppens rapport
Beslut Gruppens rapport skall på nytt tas upp på styrelsemötet 4-5 oktober 1986.

D. Den internationella rörelsen

Göran Svedin föredrar ett förslag till arbetsplan för styrelsens behandling av frågor om den internationella rörelsen. Gruppen lyfter fram två områden som måste uppmärksammas av styrelsen

- den internationella ansvars- och arbetsfördelningen
-frågan om landstrategier

Gruppen anser att vi vad gäller det första området kan utgå från de frågeställningar som CLOD har att behandla. Vad gäller diskussion om Als strategi på olika länder menar gruppen att tid bör avsättas vid några styrelsemöten för detta.

Beslut Styrelsen beslutar i enlighet med gruppens förslag (se bilaga 3)

§ 66 Prioriterade områden för 1986-1987

Roland Kadefors föreslår ett antal arbetsområden som sekretariatet bör ge prioritet under verksamhetsåret.

Beslut Styrelsen fastställer tre områden som bör ges prioritet
- Amnesty i skolan
- medlemsvärvning/insaml ingsaktioner
- blixtaktioner
§ 67 Arbetsgi varefrågor
Styrelsen har en intern överläggning utan personalrepresentanter och sekreterare om en del arbetsgivarefrågor.

§ 68 Direktiv för arbetet med sektionens långtidsplan an' 1987' -' 1989

Styrelsen planeringsgrupp (Roland Kadefors, sammankallande, Gundhild Eriksson, Ingar Palmlund och Göran Svedin) har lagt fram ett underlag ang. utarbetandet av denna plan. Arbetsgruppen för sekretariatets förvaltning har lagt fram ett förslag till "arbetsgång för budget och verksamhetspian under 1986 - 1987".

Roland Kadefors presenterar dessa förslag.
Beslut 1) Styrelsen fastställer de föreslagna direktiven för arbetet med långtidsplanen 1987 - 1989 liksom den föreslagna arbetsgången för budget och verksamhetsplan under 1986 - 1987 (se bilaga 4).

2) Styrelsen överlämnar till planeringsqruppen ett PM från Erik Zachrison ang. sektionens förberedelser inför rådsmötet (ICM) i Brasilien 1987. Styrelsen ber planeringsgruppen återkomma till styrelsen med förslag om hur och när de olika frågorna inför ICM skall behandlas.

§ 69 Ekonomisk rapport
Gundhild Eriksson - sektionens kassör - lämnar en muntlig rapport avseende årets sex första månader

§ 70 Ekonomisk krisplan för resterande del av 1986
Styrelsen beslutade 12 - 13 april 1986 att en krisplan skulle utarbetas och presenteras för styrelsen i augusti. Gundhild Eriksson presenterar nu ett förslag.

Beslut 1) Inga traktamenten skall utgå till deltagarna i sektionens budgetmöte.

2) Förslaget till krisplan läggs till handlingarna p g a att

- kris f n inte råder i sektionen
- alltför stor del av 1986 har redan passerat.

§ 71 Förslag till nya insamlingsaktiviteter hösten 1986 .

Styrelsen beslutade 12 - 13 april 1986 att be insamlingsgruppen "presentera konkreta förslag på nya insamlingsaktiviteter". Det skulle ske till det första mötet med styrelsen efter sommaren 1986. Kerstin Höijer och insamlingsgruppen har nu lämnat en del förslag.
Gundhild Eriksson presenterar förslagen.

§ 72 Insamlingsförslag från en medlem

Gundhild Eriksson presenterar ett förslag till insamling av pengar hos de aktiva för inköp av premieobligationer. Förslaget kommer från Nicke Wedin, grupp 10 Söderala. Förslaget förutsätter att ett kontrakt upprättas mellan sektionen och grupp 10 som reglerar vad som sker vid försäljning av obligationerna.
Beslut 1) Styrelsen avböjer att medverka i den föreslagna insamlingen.
2) Styrelsen uppdrar åt Gundhild Eriksson att svara grupp 10.
§ 73 Förslag: gör 1987 till medlemsvärvningsår !
Kerstin Höijer har skrivit till styrelsen och framfört att insamlingsgruppen föreslår att 1987 görs till medlemsvärvningsår. Gundhild Eriksson presenterar nu gruppens förslag.

Beslut 1) Styrelsen beslutar att 1987 skall göras till ett medlemsvärvningsår i svenska Amnesty

2) Ansvarig för förberedelser och genomförande blir Kerstin Höijer. Kerstin får gärna bilda en grupp kring sig för detta arbete.

§ 74 Styrelsens åtgärd med anledning av årsmötets beslut 1986 avseende motion A 2 (svenska samvetsfångar)

Årsmötet i Göteborg 1986 beslutade (se punkt 41 i protokollet) att styrelsen i en officiell skrivelse till Sveriges regering och riksdag skall vädja för en liberalisering av svensk lagstiftning, så att ingen tvingas totalvägra och fängslas för sin övertygelse att det under alla förhållanden är orättfärdigt att döda.

Styrelsen uppdrog 7 - 8 juni 1986 åt Göran Svedin (sammankallande), Ingar Palmlund och juristgruppen att förbereda styrelsens åtgärd. En rapport föreligger nu.

Gruppen menar att det av olika anledningar inte går att verkställa beslutet. Skälet är bl a reglerna om arbete på eget land.

Beslut 1) Styrelsen skall inte verkställa beslutet från årsmötet 1986 så som det nu är formulerat samt motivera sitt ställning för årsmötet 1987.

2) Styrelsen skall i årsmötesbeslutets anda och i överensstämmelse med riktlinjerna om arbete på eget land uppmärksamma IS/IEC på den diskrepans som finns mellan lagen om vapenfri tjänst och antalet avslag på till vapenfrinämnden inkomna ansökningar. Styrelsen bör också ge IS adresser till organisationer som kan ge information om handläggningen av enskilda fall.

3) Styrelsen uppdrar åt Göran Svedin att i ett brev till chefen för avdelningen vid IS meddela årsmötetsbeslutet och styrelsens åtgärd.

4) Styrelsen uppdrar åt Göran Svedin att också meddela motionären om de olika besluten med anledning av motionen.§ 75 Översyn av tillämpningen av Als policy vad gäller värnpliktsvägrare

Sektionen har fått har fått i uppdrag synpunkterna efter ett cirkulär för att ge kommentarer till IS. Göran Svedin att förbereda styrelsens kommentarer. Göran har delat upp rubrikerna

- typ av alternativ tjänst
- den alternativa tjänstgöringens längd
- prövningsförfarandet

Beslut 1) Styrelsen ansluter sig i stort till Görans förslag till kommentarer.

2) Styrelsen anser att i princip skall ett prövningsförfarande ersättas med att den enskilde anmäler sin önskan att få alternativ tjänst

3) Styrelsen uppdrar åt Lars Ronnås och Göran Svedin att lämna sektionens synpunkter till IS.

§ 76 Utvärdering av årsmötet 1986
Birgitta Grind meddelade att en utvärderingsdiskussion hållits i Göteborgs-distriktet den 2 juni 1986. Minnesanteckningarna har överlämnats till styrelsen/sekretariatet. Vidare har vi fått en sammanställning av de 190 enkätsvar som inlämnats av deltagare i mötet.

Beslut Styrelsens ledamöter uppmanas lämna ev. synpunkter på årsmötet till Birgitta Grind snarast. Birgitta gör därefter en rapport till styrelsen.

§ 77 Brev till styrelsen från grupp 270 Sollefteå
Styrelsen har fått ett brev med kritik för dålig framförhållning inför kampanjer. Sekretariatets material kommer sent och uppsatta tidsgränser har ofta överskridits. .

Arbetsutskottet har bett Birgitta Grind att besvara gruppens brev. Birgitta redovisar nu något av innehållet i sitt svar.

§ 78 Diskussion om arbetet på eget land och publiceringsregler med anledning av brev från IS .

Styrelsen fick i våras ett brev från Richard Reoch, IS som kritiserade publiceringen av en artikel i Amnestybulletinen nr 2. Kritiken gällde bl.a. att. reglerna om arbete på eget land överträtts.

Styrelsen beslutade 8 maj 1986 att "ta upp till diskussion de frågeställningar som aktualiserats i samband med Richard Reochs brev med i första hand Amnesty bulletinens ansvarige utgivare och redaktionskommittén".

Bo Lindblom inleder diskussionen.
Beslut Styrelsen uppdrar åt Bo Lindblom att skriva till det internationella sekretariatet och begära klarläggande vilka
publiceringsregler som gäller för AI-material och externt material.

§ 79 " Nya Amnesty-tidningen "
Arbetet med att slå samman Amnestybulletinen och Amnesty Gruppnytt pågår. Bo Lindblom har lämnat en lägesrapport och pekar på en del problem i sammanhanget. Redaktionen för Amnesty Gruppnytt har inlämnat ett budgetförslag för 1987.

Beslut Bo Lindbloms rapport och budgetförslaget överlämnas till styrelsens mediagrupp (Bo Lindbiom, sammankallande, Kerstin Hall, Roland Kadefors och Lasse Pettersson). Gruppen skall återkomma till styrelsen i detta ärende.


§ 80 Årsmötet 1987

Distrikt Mälardalen har inbjudit rörelsen att hålla årsmöte i Västerås nästa år.

Beslut 1) Styrelsen accepterar tacksamt distriktets förslag och beslutar att årsmötet 1987 iskall hållas i Västerås.
2) Tid för årsmötet skall vara 8-10 maj. § 81

§81 Sekretariatets datorisering
Styrelsen behandlade senast frågan om sekretariatets ADB-stöd vid sitt möte 25-26 januari 1986. Den då beslutade tidplanen har inte kunnat hållas. Magnus Breidne har nu skrivit till styrelsen med förslag till ny tidplan och beslutsgång.

Beslut 1) Styrelsen ansluter sig till Magnus förslag. Beslut i datorfrågan skall tas av styrelsen. 25-26 oktober 1986.

2) Beslutsunderlag i form av finansieringsmodeller och urval av inkomna offerter har tills dess tagits fram av referensgruppen för datafrågor och sekretariatet. Beslutet i styrelsen skall ge de ekonomiska ramar inom vilka referensgruppen har att röra sig. De datortekniska detaljerna lämnas helt till referensgruppen att besluta om

§ 82 Pris erna 1987 på Amnestybulletinen och Fack & Förföljelse

Gundhild Eriksson har i en PM föreslagit priser för nästa år. Kerstin Höijer har därefter kommenterat förslaget.

Beslut 1) Amnestybulletinen skall 1987 kosta
- lösnummer 10 kr/st
- prenumeration 50 kr/år
- stödprenumeration 100 kr/år
Rabatt till skolor och bibliotek: 15 procent

2) Fack & Förföljelse skall 1987 kosta
- enskild prenumeration 70 kr/år
- prenumeration 1-9 ex 70 kr
- prenumeration 10 - 24 ex 50 kr
- prenumeration 25 - 49 ex 35 kr
- prenumeration 50 ex 25 kr
- stödprenumeration 150 kr

3) Priserna gäller med nuvarande utgivningstäthet.
4) I framtiden skall sektionssekreteraren fastställa priserna för Amnesty bulletinen och Fack & Förföljelse.


§ 83 Förslag om inrättande av ny tjänst vid sekretariatet
Karin Gustafsson har föreslagit att en ny tjänst som receptionist/telefonist inrättas. Karin påminner om att styrelsen i januari 1986 fick en skrivelse från personalen med en sådan begäran.
Beslut 1) Styrelsen beslutar att omgående anställa en receptionist på halvtid vid sektionens sekretariat.
2) Rekrytering, lönesättning etc överlämnas till arbetsgivaregruppen

§ 84 Rapport från styrelseledamöter om beslut som de fattat
Bo Lindblom berättar om att en rapport om Mexico som f.n. översätts till svenska är försenad. Bo önskar styrelsens råd om huruvida rapporten nu verkligen skall ges ut.

Beslut 1) Styrelsen överlämnar till Bo att besluta om rapporten skall ges ut.

2) Styrelsen uttalar att rutinerna vid framtagandet av rapporter måste stramas upp.

§ 85 Rapport från interregionalt AI-möte i Förbundsrepubliken Tyskland 14-15 juni 1986

Gundhild Eriksson har deltagit i detta möte och lämnat en rapport.

Beslut Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

§ 86 Ra pport från det nordiska AI-mötet i Stockholm 28 - 29 juni 1986
Brita Grundin har lämnat en rapport.
Beslut 1) Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.
2) Styrelsen beslutar att sektionen varje år skall erbjuda sig att ta emot AI-gäster för studiebesök i vår sektion. Medel för detta skall årligen budgeteras.

§ 87 Rapport från Afrika-konferens med europeiska ska samordningsgrupper i London 27-29 juni 1986

Gösta Stolpe har lämnat en rapport.

Beslut Rapporten läggs till handlingarna

§ 88 Ny samordnare
Göran Svedin meddelar att Jesus Alcalá tar på sig att bli ny samordnare på Cypern och Grekland.
Beslut Jesus Alcalá bli sektionens samordnare på Cypern och Grekland.

§ 89 Ny handbok för översättare

Karin Gustafsson överlämnar ett exemplar av sektionens nya handbok till styrelsens ledamöter.
Beslut Styrelsen uttalar ett TACK till de personer som tagit fram handboken och för det fina arbete som gjorts.

§ 90 Bordlagd fråga

Beslut Styrelsen bordlägger till mötet 4-5 oktober den rapport Lars Ronnås skall lämna från sin resa till Argentina, Chile och Uruguay.


Vid protokollet
Erik Zachrison

Justeras :
Lasse Pettersson
Roland Kadefors § 49-66, 73-90

Tony Öhling § 67-72

  • Mötesdatum: 1-2 augusti 1986
  • Index: ORG 54/001/1986