Konstituerande mötet 2016 Protokoll från 15 maj 2016

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 15 MAJ 2016

 

Tid: Söndag kl 15.15-16.00

Plats: Halmstad, Gullbrannagården

Ordförande: Tora Törnquist
Justerare: Lars Gäfvert


Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Anna Skantze, suppleant

Lars Gäfvert

Mårten Rosander, kassör

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Nina Vollmer

Karin Linkhorst

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare
Lina Jakobsson, styrelsesekreterare

Ludwig Kjellström, personalrepresentant§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.§ 2.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Tora Törnquist till mötesordförande.§ 3.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Lars Gäfvert till justerare.

 

§ 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen.
§ 5. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed är Anna Skantze är första suppleant och Nina Vollmer är andre suppleant.§ 6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Tora Törnquist redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Anders Hällbom till vice ordförande i sektionen.§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Anna Lindenfors föredrar och föreslår att Anne Parmlin från och med den 13 juni då hon tillträder en tjänst på sekretariatets ekonomiavdelning också ges rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto.

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Sandra Van Hunen

Sekretariatsanställd, Anne Parmlin (fr o m 2016-06-13)

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras omedelbart justerat.§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2016/2017
Tora Törnquist föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte presentera ett förslag på plats för styrelsens studieresa i december.

 

att godkänna den preliminära möteskalendern för 2015/2016 och ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med en uppdaterad möteskalender till styrelsens junimöte som hålls den 17-19 juni.§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Tora Törnquist meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar den nya styrelsen om att Anders Hällbom är fadder till Nina Vollmer, Amanda Jackson är fadder till Anna Skantze och Staffan Johansson är fadder till Ulrika Westerlund.§ 10. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

Tora Törnquist

Ordförande
Lina Jakobsson

Sekreterare
Lars Gäfvert

Justerare