Konstituerande möte 2019 Protokoll från 12 maj 2019

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 12 MAJ 2019

Tid: Söndag kl 15.45-16.15

Plats: Högskolan i Gävle

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Beatrice Schönning, personalrepresentant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Karin Olsson, controller

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

Peter Kvist, avdelningschef

 

 

 

§ 1. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 2.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Amanda Jackson till mötesordförande.

 

 

§ 3.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Lars Gäfvert till justerare.

 

 

§ 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen.

 

 

§ 5. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Clara Gustafsson är första suppleant och Mehjar Azzouz är andre suppleant.

 

 

§ 6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Amanda Jackson redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Linn Malmborg till vice ordförande i sektionen.

 

 

§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Amanda Jackson föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Amanda Jackson

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Amanda Jackson

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist från

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Anne Parmlin

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

 

 

 

§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2019/2020

 

Medskick från styrelsens möte 9-10 maj

  • Behålla strukturen att öppna beslut återrapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte.

  • Eventuellt lägga till en utbildningsdag i anslutning till septembermötet.

  • Lägga till en punkt om styrelsens arbetsordning på junimötet, för medskick och därefter beslut på septembermöt.

  • I den mån det går främst förlägga beredning och beslut till styrelsens fysiska möten och rapporter till styrelsens digitala möten.

  • Positiva till förslaget att ändra protokollen till att tydligare fokusera på beslut med mindre återgivning av diskussioner.

 

Styrelsen beslutar

 

att anta möteskalendern 2019-2020 med justeringar i enlighet med styrelsen medskick från styrelsens möte 9-10 maj;

 

att ge planeringsutskottet mandat att vid behov justera styrelsens möteskalender 2019-2020.

 

 

§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Amanda Jackson meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar den nya styrelsen om att Gosia Håkansson är fadder till Anna Fairbrass, Nina Virkkala är fadder till Mehjar Azzouz..

 

 

§ 10. JÄVSDEKLARATION

 

Amanda Jackson

Amanda arbetar som hållbarhetschef på den europeiska kökskoncernen Nobia. Ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Anna Fairbrass

Anna arbetar på Fackförbundet ST som organiserar statligt anställda (individer, inte arbetsgivaren). Ser ingen jävssituation i dagsläget.

 

Clara Gustafsson

Clara arbetar som skolkurator på en gymnasieskola, ser ingen jävsituation i dagsläget.

Clara är med i Röda korsets första hjälpengrupp, ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Lars Gäfvert

Lars arbetar som konsult, eget företag, med uppdrag inom design och utveckling av produkter för vården och IT-projekt. Inga av dessa produkter är aktuella för Amnesty. Ser ingen jävsituation eller intressekonflikt med nuvarande uppdrag.

 

Linn Malmborg

Linn arbetar som HR-partner på We Effect och Vi Skogen. Det är civilsamhällsorganisationer som ibland samverkar med Amnesty, men då Linn inte jobbar med verksamheten eller kommunikation ser hon ingen jävsituation i dagsläget. Linn är aktiv i organisationen Refugees Welcome Stockholm, ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Malgorzata (Gosia) Håkansson

Malgorzata arbetar i Regeringskansliet som strateg inom likabehandling. Hon är medlem i MÄN (Män för jämställdhet). Ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Mehjar Azzouz

Mehjar är student på Göteborgs Universitet och anställd som forskare på biomedicinska fakulteten. Ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Mårten Rosander

Mårten arbetar som internationell koordinator på Linköpings universitet. Ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Nina Virkkala

Nina arbetar som ekonomichef på C. Edgren AB i Örebro samt har en enskild firma som yogalärare. Ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

Ulrika Westerlund

Ulrica arbetar nu som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, med nationell politik och EU-politik. Det kan förekomma frågor där RFSU:s och Amnestys uppfattning skiljer sig åt, även om det inte är så vanligt. Ulrika kommer då att avstå från att delta i styrelsens diskussioner.

Ulrika har också ett uppdrag för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, bland annat i gruppen för "Grundläggande rättigheter och rättssäkerhet". Ser ingen jävsituation i dagsläget.

Ulrika är även revisor för Transgender Europe, men arbetar inte med deras politik så ser ingen jävsituation i dagsläget.

 

 

§ 11. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

 

 

Lars Gäfvert

Justerare

 

 

 

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare