Konstituerande möte 2018 Protokoll från 6 maj 2018

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 6 MAJ 2018

Tid: Söndag kl 15.10-15.50

Plats: Folkets hus, Göteborg

Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Mårten Rosander


Närvarande

Adam Sjöborg, suppleant

Amanda Jackson, ordförande

Anders Hällbom

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Nina Virkkala

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Ami Hedenborg, personalrepresentant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Peter Kvist, avdelningschef

 

§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.§ 2.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Amanda Jackson till mötesordförande.§ 3.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Mårten Rosander till justerare.


§ 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att att fastställa dagordningen.§ 5. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed är Adam Sjöborg är första suppleant och Clara Gustafsson är andre suppleant.§ 6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Amanda Jackson redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Nina Virkkala till vice ordförande i sektionen.§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Amanda Jackson föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Amanda Jackson

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Amanda Jackson

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist från

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Sandra Van Hunen

Sekretariatsanställd, Anne Parmlin

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras omedelbart justerat.§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2017/2018
Amanda Jackson föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att anta möteskalendern för 2018/2019.§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Amanda Jackson meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar den nya styrelsen om att Linn Malmborg är fadder till Adam Sjöborg, Anders Hällbom är fadder till Clara Gustafsson och Ulrika Westerlund är fadder till Malgorzata Håkansson.§ 10. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.
Amanda Jackson

Ordförande

Peter Kvist

Sekreterare

Mårten Rosander

Justerare