Konstituerande möte 2017 Protokoll från 7 maj 2017

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 7 MAJ 2017

 

Tid: Söndag kl 13.45-14.45

Plats: Folkets hus, Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist
Justerare: Staffan Johansson


Närvarande

Amanda Jackson

Anders Hällbom

Lars Gäfvert

Linn Malmborg, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Nina Virkkala, suppleant

Anna Skantze

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Peter Kvist, avdelningschef
Lina Jakobsson, organisationsutvecklare§ 1. MÖTET ÖPPNAS
Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.§ 2.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Tora Törnquist till mötesordförande.§ 3.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Staffan Johansson till justerare.

 

§ 4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att att fastställa dagordningen.
§ 5. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed är Nina Virkkala är första suppleant och Linn Malmborg är andre suppleant.§ 6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Tora Törnquist redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Staffan Johansson till vice ordförande i sektionen.§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Anna Lindenfors föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist

HR-ansvarig, Katja Lefwerth 

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid beloppöverstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist från

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Sandra Van Hunen

Sekretariatsanställd, Anne Parmlin

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras omedelbart justerat.
§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2017/2018
Tora Törnquist föredrar.

 

Styrelsen beslutar

 

att förlägga januarimötet till lördagen den 27/1 2018 istället för fredagen den 26/1 2018 och att lägga till en eventuell utbildningsdag söndagen den 28/1 2018;

 

att med ovan ändringar godkänna den preliminära möteskalendern för 2017/2018 och ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med en uppdaterad möteskalender till styrelsens junimöte som hålls den 9-11 juni.§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Tora Törnquist meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar den nya styrelsen om att Mårten Rosander är fadder till Nina Virkkala och Staffan Johansson är fadder till Linn Malmborg.§ 10. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.


Tora Törnquist

Ordförande

Lina Jakobsson

Sekreterare

Staffan Johansson

Justerare