Konstituerande möte 2015 Protokoll från 10 maj 2015

Protokoll för konstituerande mötet med styrelsen för svenska Amnesty International den 10 maj 2015

Datum: 10 maj 2015, kl.15.30 - 16.15

Plats: Umeå universitet, Umeå

Mötesordförande: Tora Törnquist

Justerare: Anders Hällbom

Deltagande

Lars Gäfvert

Anders Hällbom

Staffan Johansson

Ludwig Kjellström (personalrepresentant)

Karin Linkhorst

Mårten Rosander

Elisabet Stålhane

Tora Törnquist

Frånvarande

Ginbot Abraha

Amanda Jackson

Emelie Petersson (personalrepresentant, suppleant)

Erik Thornberg

Sekretariatet
Anna Lindenfors

Natasja Persson

 

§ 1. Mötet öppnas av sektionens ordförande

Tora Törnquist öppnar mötet.


§ 2. Val av mötesordförande


Beslut

att välja Tora Törnquist till mötesordförande.§ 3. Val av justerare


Beslut

att välja Anders Hällbom till justerare.

 

§ 4. Fastställande av dagordning


Beslut

att fastställa dagordningen.  

 

§ 5. Första och andre suppleant i styrelsen

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed är Staffan Johansson är första suppleant och Ginbot Abraha är andre suppleant.


§ 6. Val av vice ordförande i sektionen

Tora Törnquist redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.


Beslut

att välja Karin Linkhorst till vice ordförande i sektionen.§ 7.
Innehavare av teckningsrätt


Beslut

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Mikael Willborg

Avdelningschef, Annica Blidegård

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Sandra Van Hunen

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att beslutet avseende Ulrika Westin gäller från och med 18 maj, samt

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§ 8. Möteskalender för 2015-2016


Beslut

att junimötet kommer att hållas 12-14 juni.


Beslut

att hänskjuta beslut om möteskalender till junimötet.


§ 9. Faddrar till nya ledamöter

Tora Törnquist meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar om att följande personer kommer att agera faddrar:

Lars Gäfvert är fadder åt Mårten Rosander.

Anders Hällbom är fadder åt Ginbot Abraha.

Elisabet Stålhane är fadder åt Staffan Johansson.

 

§ 10. Mötet avslutas

Tora Törnquist förklarar mötet avslutat.

 

Tora Törnquist

Ordförande

 

Natasja Persson

Sekreterare

 

Anders Hällbom

Justerare