Direktiv för valberedningen

Antagna av årsmötet 2013, senast reviderade 2020.
  • Index: ORG 93/003/2013
    • Giltig från: 5 maj 2013
    • Giltig till: Tills vidare

Direktiv för valberedningen, pdf 

 

Bilaga: Budgetramar för valberedningen, pdf

Syfte

1. Syftet med riktlinjerna är att, med utgångspunkt i bestämmelser i stadgarna, förtydliga valberedningens uppdrag samt hur valberedningen ska genomföra sitt arbete.

Valberedningens uppdrag 

2. Valberedningen ska verka för föreningens utveckling och förnyelse genom att förbereda val av förtroendevalda till organisationens årsmöte samt till eventuella extra medlemsmöten. 

 

3. Sektionens stadgar reglerar till vilka förtroendeuppdrag valberedningen ska förbereda val. 

Roller och ansvar 

4. Varje ledamot och suppleant ska bidra till fullgörandet av valberedningens uppdrag. 

 

5. Varje ledamot och suppleant ska behandla information om enskilda konfidentiellt, både under och efter avslutad process, samt under och efter sin tid i valberedningen.

 

6. Varje ledamot och suppleant ska deklarera eventuella jävsförhållanden. 

 

7. Valberedningen väljer inom sig en ordförande. Ordförande ska vara ordinarie ledamot. Ordförande kallar till möte och upprättar förslag till dagordning. 

 

8. Valberedningen är beslutsför när minst tre ledamöter deltar på mötet. 

 

9. Suppleant träder in vid ordinarie ledamots frånvaro och har då rösträtt. Suppleant har i övrigt samma ansvar för valberedningens arbete som ordinarie ledamot. 

 

10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

11. Sektionens stadgar reglerar hur valberedningen tillsätts samt vem som är valbar. 

Protokoll och dokumentation 

12. Protokoll ska föras vid valberedningens konstituerande möte och valberedningens beslutsmöte. Dessa protokoll är offentliga och ska publiceras efter justering. 

 

13. Information om valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter till valberedningen ska finnas tillgängliga på svenska sektionens externa hemsida.

Kriterier för val av kandidater 

14. Valberedningen gör varje år en bedömning av hur de förtroendevalda fullgör sina uppdrag. 

 

15. Valberedningen ska varje år fastställa kriterier för urval av kandidater till de förtroendeuppdrag som ska tillsättas. 

 

16. Vid fastställande av kriterierna ska valberedningen beakta synpunkter från medlemmar och förtroendevalda. Valberedningen ska även beakta Amnestys nationella och internationella styrdokument samt valberedningens egen analys. 

 

17. Valberedningen ska kommunicera kriterierna internt och externt. 

 

18. Senast tio veckor före årsmötet ska de förtroendevalda tillfrågas om de ställer upp för omval alternativt om de avser fullfölja sin mandatperiod

Urvalsprocess 

19. Valberedningen kontaktar nuvarande förtroendevalda som är aktuella för omval, mottar nomineringar och tips samt tar på eget initiativ kontakt med potentiella kandidater. 

 

20. Valberedningen gör ett urval bland kandidaterna utifrån de kriterier som fastställts. 

 

21. Valberedningen fattar beslut om sitt förslag till årsmötet vid ett beslutsmöte. 

 

22. En bakgrundskontroll ska genomföras av kandidater till förtroendeposter, inkluderande kontroll av att personen är valbar i enlighet med de krav som uppställs i sektionens stadgar.

Resultat 

23. Valberedningens förslag ska ingå i årsmöteshandlingarna. 

 

24. Valberedningen ska närvara på årsmötet och presentera sitt förslag till kandidater. Valberedningen ska informera årsmötet om valberedningens sammansättning, arbetssätt och de kriterier som fastställts för valberedningens urval av kandidater samt eventuella jävsförhållanden. 

 

25. Valberedningens uppdrag löper fram till dess att samtliga val är genomförda. Vid sena avhopp ska valberedningen ta fram nya förslag. 

Utvärdering 

26. Valberedningen ska varje år utvärdera sitt arbete och vid behov föreslå ändringar av dessa riktlinjer och andra relevanta styrdokument

 

 

  • Senast ändrad 7 december 2020 14:49 av lina.jakobsson