Standardstadgar för grupper

Antagna av styrelsen 2009.
  • Index: ORG 93/014/2009
    • Giltig från: 13 september 2009
    • Giltig till: Tills vidare

Standardstadgar för grupper inom svenska sektionen av Amnesty International

Antagna av sektionsstyrelsen den 13 september 2009

Stadgar för _______________________________ [gruppbeteckning och ort]

§ 1 Namn och relation till den svenska sektionen av Amnesty International

_____________________________________ [gruppbeteckning och ort] är en ideell förening och samtidigt en del av den svenska sektionen av Amnesty International, och lyder som sådan under de villkor som regleras i sektionens stadgar.

§ 2 Åtagande

Gruppen ska verka för mänskliga rättigheter i enlighet med den svenska sektionens stadgar och handlingsplan, samt Amnesty Internationals vision och åtagande.

§ 3 Medlemmar

Gruppen står öppen för alla som vill arbeta för de mänskliga rättigheterna utifrån Amnesty Internationals vision och åtagande. Medlem i gruppen ska även vara medlem i den svenska sektionen av Amnesty International. Medlem är den som så meddelat gruppens styrelse eller årsmöte. Gruppen är skyldig att hålla en aktuell medlemsförteckning.

§ 4 Årsmöte

Årsmötet, som är gruppens högsta beslutande organ, ska hållas senast den 31 mars varje år. Årsmötets dagordning ska uppta:
- styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsrapport
- revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- eventuella motioner och förslag
- val
- övriga årsmötesfrågor

§ 4.1 Sammansättning
Gruppens årsmöte består av närvarande medlemmar.

§ 4.2 Rösträtt
Alla närvarande medlemmar i gruppen har rösträtt vid årsmötet.

§ 4.3 Kallelse och möteshandlingar
Medlemmarna ska kallas senast en vecka före årsmötet. Dagordning och övriga möteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 4.4 Motioner och styrelseförslag
Medlem har rätt att inlämna motion till årsmötet. Styrelsen kan lämna förslag till årsmötet.

§ 4.5 Valbarhet
Valbar till styrelseledamot är varje medlem i gruppen.

§ 4.6 Val, mandattid
Årsmötet väljer:
- Styrelse bestående av ordförande, kassör samt minst ytterligare en ledamot för en mandattid av ett år.
- Revisor samt ersättare för denna. Mandattiden är ett år.

§ 4.7 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om någon så begär. Röstsedel med fler namn än det antal som valet gäller är ogiltig.

§ 5 Extra medlemsmöte

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra medlemsmöte. Om revisorerna eller mer än hälften av medlemmarna begär det, ska extra medlemsmöte också sammankallas. Kallelse ska då ske senast två veckor efter framställningen på sätt som anges i § 4.3. Extra medlemsmöte ska endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.

§ 6 Styrelse

§ 6.1 Uppgift
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den har främst till uppgift att:
- leda och samordna verksamheten
- ansvara för verksamhetsplanering och ekonomi
- anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut

§ 6.2 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör och minst en övrig ledamot. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet röstberättigade är närvarande. 

§ 6.3 Firmatecknare
Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 6.4 Styrelsens arbetsformer
Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer.

§ 6.5 Gruppsekreterare
Styrelsen utser inom sig en gruppsekreterare som kan, men inte behöver, vara ordföranden. Gruppsekreteraren fungerar som gruppens kontaktperson och ska meddela sekretariatet sina aktuella kontaktuppgifter.

§ 7 Revision, ekonomisk redovisning

§ 7.1 Räkenskapsår och granskning
Gruppen ska öppet kunna redovisa sin verksamhet och ekonomi. Räkenskapsåret ska löpa 1 januari – 31 december. Gruppens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisor, som ska avge revisionsberättelse.

§ 7.2 Ekonomisk redovisning
Gruppens verksamhetsberättelse samt en reviderad ekonomisk årsrapport upprättad i enlighet med instruktionerna från svenska sektionen ska inkomma till sekretariatet senast den 15 februari.

§ 7.3 Bokföring och redovisning om verksamheten överstiger SEK 50 000
Om gruppens intäkter överstiger SEK 50 000 ska ett årsbokslut enligt god redovisningssed, undertecknat av föreningens styrelse och reviderat av en kvalificerad revisor, inkomma till sekretariatet senast den 15 februari.

§ 8 Uteslutning

8.1 Uteslutning av medlem
Medlem som agerar i strid med gruppens stadgar eller principer kan uteslutas ur gruppen, efter beslut av gruppens styrelse. Beslutet och dess motivering måste delges skriftligt till såväl den berörda medlemmen som till svenska sektionens styrelse. Berörd medlem har rätt att överklaga beslutet till gruppens nästa årsmöte/extra medlemsmöte.

8.2 Uteslutning av gruppen
Gruppen kan i enlighet med sektionens stadgar uteslutas ur den svenska sektionen av Amnesty International, efter beslut av sektionsstyrelsen.

§ 9 Upplösning

Gruppen kan upplösas efter beslut av minst 2/3 av de röstande vid ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte. Frågan om upplösning kan behandlas endast om den tillkännagivits i till alla gruppens aktiva medlemmar utsänd skriftlig kallelse. Upplöses gruppen tillfaller eventuella tillgångar den svenska sektionen av Amnesty International.

§ 10 Stadgarnas giltighet

Innehållet i dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av den svenska sektionens styrelse. Tillägg/förtydliganden till stadgarna kan göras av gruppen, under förutsätning att de inte står i strid med innebörden i dessa ursprungliga stadgar. Beslut om sådana tillägg kan endast fattas vid gruppens årsmöte eller extra medlemsmöte. Om ett sådant tilläggsdokument antagits ska dess namn och datering anges nedan.

____________________________________________________ [dokumentets namn och datum]

 

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:19 av lina.jakobsson