Standardstadgar för distrikt

Antagna av styrelsen 2010.
  • Index: ORG 93/00x/2010
    • Giltig från: 24 januari 2010
    • Giltig till: Tills vidare

Stadgar för distrikt

 

 

Stadgar för __________________ [distrikt]

 

Stadgarna har antagits av styrelsen för den svenska sektionen av Amnesty International och träder i kraft från den 24 januari 2010.

 

§ 1 Namn och relation till den svenska sektionen av Amnesty International

 

_________________ [distrikt] är en ideell förening och samtidigt en del av den svenska sektionen av Amnesty International, och lyder som sådan under de villkor som regleras i sektionens stadgar.

 

§ 2 Åtagande

 

Distriktet ska verka för mänskliga rättigheter i enlighet med den svenska sektionens stadgar och handlingsplan, samt Amnesty Internationals vision och åtagande.

 

§ 3 Medlemmar

 

Medlem i distriktet är alla aktiva medlemmar i distriktets grupper och ungdomsgrupper, samt alla som är verksamma inom de grupper/funktioner på distriktsnivå som tillsatts av distriktsstyrelsen. Medlem i distriktet ska även vara medlem i den svenska sektionen av Amnesty International.

 

§ 4 Årsmöte

 

Årsmötet, som är distriktets högsta beslutande organ, ska hållas senast den 31 mars varje år. Årsmötets dagordning ska uppta:

- styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsrapport

- revisorernas berättelse

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- eventuella motioner och förslag

- val

- övriga årsmötesfrågor

 

§ 4.1 Sammansättning

Distriktets årsmöte består av närvarande medlemmar.

 

§ 4.2 Rösträtt

Alla närvarande medlemmar i distriktet har rösträtt vid årsmötet.

 

§ 4.3 Kallelse och möteshandlingar

Samtliga grupper, ungdomsgrupper och grupper/funktioner på distriktsnivå ska kallas senast en vecka före årsmötet. Dagordning och övriga möteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 4.4 Motioner och styrelseförslag

Medlem har rätt att inlämna motion till årsmötet. Styrelsen kan lämna förslag till årsmötet.

 

§ 4.5 Valbarhet

Valbar till styrelseledamot är varje medlem i den svenska svenska sektionen av Amnesty International som är bosatt inom distriktets geografiska område, samt aktiva medlemmar i distriktets grupper, ungdomsgrupper och grupper/funktioner på distriktsnivå.

 

§ 4.6 Val, mandattid

Årsmötet väljer:

- Styrelse bestående av ordförande, kassör samt minst ytterligare en ledamot för en mandattid av ett år.

- Revisor samt ersättare för denna. Mandattiden är ett år.

- Ett eller flera distriktsombud, som kan, men inte behöver, vara ordföranden. Distriktsombudet fungerar som distriktets kontaktperson och ska meddela sekretariatet sina aktuella kontaktuppgifter.

 

 

 

§ 4.7 Omröstning

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om någon så begär. Röstsedel med fler namn än det antal som valet gäller är ogiltig.

 

§ 5 Extra medlemsmöte

 

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra medlemsmöte. Om revisorerna eller mer än hälften av distriktets grupper och ungdomsgrupper begär det, ska extra medlemsmöte också sammankallas. Kallelse ska då ske senast två veckor efter framställningen på sätt som anges i § 4.3. Extra medlemsmöte ska endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.

 

§ 6 Styrelse

 

§ 6.1 Uppgift

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Den har främst till uppgift att:

- leda och samordna verksamheten

- ansvara för verksamhetsplanering och ekonomi

- anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut

 

§ 6.2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör och minst en övrig ledamot. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet röstberättigade är närvarande.

 

§ 6.3 Firmatecknare

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

 

§ 6.4 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer.

 

§ 7 Revision, ekonomisk redovisning

 

§ 7.1 Räkenskapsår och granskning

Distriktet ska öppet kunna redovisa sin verksamhet och ekonomi. Räkenskapsåret ska löpa 1 januari – 31 december. Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisor, som ska avge revisionsberättelse.

 

§ 7.2 Ekonomisk redovisning

Distriktets verksamhetsberättelse samt en reviderad ekonomisk årsrapport upprättad i enlighet med instruktionerna från svenska sektionen ska inkomma till sekretariatet senast den 15 februari.

 

§ 7.3 Bokföring och redovisning om verksamheten överstiger SEK 200 000

Om distriktets tillgångar överstiger SEK 200 000 vid årets slut ska ett årsbokslut enligt god redovisningssed, undertecknat av föreningens styrelse och reviderat av en kvalificerad revisor, inkomma till sekretariatet senast den 15 februari.

 

§ 8 Uteslutning

 

Medlem som agerar i strid med distriktets stadgar eller principer kan uteslutas ur distriktet, efter beslut av distriktets styrelse. Beslutet och dess motivering måste delges skriftligt till såväl den berörda medlemmen som till svenska sektionens styrelse. Berörd medlem har rätt att överklaga beslutet till distriktets nästa årsmöte/extra medlemsmöte.

 

§ 9 Upplösning

 

Distriktet kan upplösas endast efter beslut av svenska sektionens styrelse eller årsmöte. Upplöses distriktet tillfaller eventuella tillgångar den svenska sektionen av Amnesty International.

 

 

 

 

 

 

§ 10 Stadgarnas giltighet

 

Innehållet i dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av den svenska sektionens styrelse. Tillägg/förtydliganden till stadgarna kan göras av distriktet, under förutsättning att de inte står i strid med innebörden i dessa ursprungliga stadgar. Beslut om sådana tillägg kan endast fattas vid distriktets årsmöte eller extra medlemsmöte. Om ett sådant tilläggsdokument antagits ska dess namn och datering anges nedan.

 

_________________________________

[dokumentets namn och datum]

 

 

 

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:16 av lina.jakobsson