Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International

Antagna av årsmötet 2021.
 • Index: ORG 93/001/2015
  • Giltig från: 9 maj 2021
  • Giltig till: Tills vidare

Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International, pdf

Årsmötet 2022 reviderade punkt 7.7, 10.1 och punkt 10.3 i stadgarna

Årsmötet 2021 reviderade punkt 7.8 och punkt 9.2 i stadgarna

1. Vision och åtagande 

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter. 

2. Grundläggande värderingar

Amnesty International bildar ett globalt samfund av människorättsförsvarare som arbetar enligt

principerna internationell solidaritet, effektivt agerande för drabbade individer, global täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet, opartiskhet och oberoende samt demokrati och ömsesidig respekt. 

3. Arbetssätt 

Amnesty International riktar sig till regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska grupper, företag och andra enskilda aktörer utan anknytning till staten.

 

Amnesty International strävar efter att avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna på ett

noggrant, snabbt och outtröttligt sätt. Rörelsen undersöker systematiskt och opartiskt fakta i enskilda fall och mönster av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Resultaten offentliggörs och medlemmar, sympatisörer och anställda utövar offentliga påtryckningar mot regeringar och andra för att stoppa kränkningarna.

 

Utöver arbetet mot specifika kränkningar av de mänskliga rättigheterna kräver Amnesty International att alla regeringar ska upprätthålla rättsstatliga principer och ratificera och uppfylla normer för mänskliga rättigheter. Rörelsen bedriver omfattande utbildnings- och informationsverksamhet avseende mänskliga rättigheter samt uppmanar mellanstatliga organisationer, enskilda individer och alla samhällsorgan att stödja och respektera de mänskliga rättigheterna.

4. Verksamhet 

4.1 Amnesty International är som organisation baserad på frivilligt medlemskap, vilket innebär att verksamheten är beroende av frivilligas, d v s gruppers och enskilda medlemmars, aktiva medverkan.

 

4.2 Svenska sektionen (“Sektionen”) är en del av Amnesty International och arbetar i enlighet med dess regler och riktlinjer. Sektionen har sitt säte i Stockholm.

 

4.3 Sektionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation

bestående av anslutna grupper och medlemmar.

 

4.4 Sektionen ska förse grupper och medlemmar med uppgifter som främjar arbetet för i § 1 angivet åtagande.

 

4.5 Sektionen ska informera om kränkningar av mänskliga rättigheter och arbeta för ökad kännedom om de internationella normer som avses i § 1 ovan. 

5. Organisation 

5.1 Sektionen verkar genom a) årsmöte, b) extra medlemsmöte, c) Sektionens styrelse, d) Svenska Amnestyfonden, e) distrikt, och f) anslutna grupper.

 

5.2 Årsmöte och extra medlemsmöte är Sektionens högsta beslutande organ. Sektionsstyrelsen ansvarar för att årsmötets beslut genomförs och har övergripande ansvar för Sektionens ekonomi och verksamhet. Sektionsstyrelsen har rätt att inteckna, belåna eller avyttra fast egendom som tillhör Sektionen.

 

5.3 För att genomföra sektionsstyrelsens beslut och ge service till distrikt, grupper och medlemmar ska Sektionen upprätthålla ett sekretariat, som leds av en generalsekreterare utsedd av sektionsstyrelsen.

 

5.4 Till Sektionen finns anslutna grupper. En grupp kan välja att vara en egen juridisk person i form av en ideell förening eller vara direkt underställd Sektionen. Grupper som är egna juridiska personer ska anta av sektionsstyrelsen beslutade standardstadgar och utformar självständigt sin verksamhet inom ramen för dessa standardstadgar. Medlem i grupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om en grupp inte fullgör sina åligganden gentemot Sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals åtagande, har sektionsstyrelsen rätt att upplösa gruppen. Sektionsstyrelsens beslut om upplösning ska fattas med 2/3 majoritet. Grupp som upplösts av sektionsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

 

5.5 Vid en grupps nedläggning ska efter avvecklingen dess resterande tillgångar tillfalla Sektionen.

 

5.6 Sektionen är geografiskt indelad i distrikt. För stöd och service till distriktets grupper, samordnande av verksamheter inom distriktet och för distriktets representation i verksamhetsplaneringsprocessen tillsätter varje distrikt årligen genom val ett eller flera distriktsombud.

6. Medlemmar 

6.1 Medlem kan den bli som ansluter sig till sektionens stadga och vill arbeta för Amnesty

Internationals åtagande. Medlem är den som ansökt om medlemskap, erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift samt införts i medlemsregistret. Sektionsstyrelsen har rätt att i särskilda fall utesluta en medlem. Sektionsstyrelsens beslut om uteslutning ska fattas med 2/3 majoritet. En medlem som uteslutits av sektionsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.  

7. Årsmöte 

7.1 Sektionens årsmöte ska hållas senast den 15 maj på tid och plats som sektionsstyrelsen

bestämmer.

 

7.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om tidpunkter för att lämna in motioner och nomineringar avseende stadgeenliga val, ska av sektionsstyrelsen utsändas till, eller på annat sätt göras tillgänglig för, medlemmarna senast fjorton veckor före årsmötet.

 

7.3 Sektionens styrelse, distrikt, grupper och medlemmar har förslagsrätt till årsmötet.

 

7.4 Motioner till årsmötet ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast tolv veckor före årsmötet.

Årsmötet är inte skyldigt att behandla sent inkomna motioner. Årsmötet är inte heller skyldigt att

behandla förslag från sektionsstyrelsen som tillkommit efter att årsmöteshandlingarna har gjorts

tillgängliga enligt 7.4. Årsmötet kan dock under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp för sent inkomna motioner eller förslag till behandling. Sektionsstyrelsen ska lämna yttranden över inkomna motioner.

 

7.5 Följande handlingar ska utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare samt göras tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet:

 

 • Sektionens årsredovisning

 • Svenska Amnestyfondens årsredovisning

 • revisorernas berättelser avseende Sektionen respektive Amnestyfonden

 • förslag till dagordning och arbetsordning

 • i förekommande fall motioner som inkommit inom föreskriven tid samt sektionsstyrelsens yttranden över dessa

 • sektionsstyrelsens förslag

 • granskningskommitténs rapport om det föregående årets verksamhet

 • beredningskommitténs rapport om det föregående årets verksamhet

 • valberedningens förslag avseende stadgeenliga val (utom val till valberedningen)

 • distriktens förslag avseende valberedningen

 

7.6 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av sektionsstyrelsen. Följande ärenden ska alltid finnas upptagna:

 

 • upprättande av röstlängd

 • fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

 • val av funktionärer:

     a) minst två ordförande

     b) minst två sekreterare

     c) två justerare

     d) minst två rösträknare

     e) två diskrimineringsombud

 • fråga om tidigare årsmötesbeslut har genomförts

 • sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende Sektionen

 • fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen

 • Amnestyfondens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

 • fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i Amnestyfondens styrelse

 • val av sektionsstyrelse:

      a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år)

      b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år)

      c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år

      d) två suppleanter för en tid av ett år

 • val av Amnestyfondens styrelse:

      a) sju ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av fyra ena året och tre andra året

      b) tre suppleanter för en tid av ett år

 • val av granskningskommitté:

      a) tre ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av två ena året och en det andra året

      b) en suppleant för en tid av ett år

 • val av beredningskommitté:

      a) tre ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av två ena året och en det andra året

      b) en suppleant för en tid av ett år

 • val av revisorer för Sektionen respektive Amnestyfonden:

      a) en ordinarie, som ska vara auktoriserad revisor, för en tid av ett år

      b) en suppleant, som ska vara auktoriserad revisor, för en tid av ett år

 • val av valberedning:

      a) fem ordinarie ledamöter som väljs för en tid av två år med val av tre ena året och två
      det andra året och med en ordförande som väljs internt

      b) en suppleant som väljs för en tid av ett år

 • beslut om beredningsform

 • val av funktionärer till beslutad beredningsform

 • motioner och sektionsstyrelsens förslag

 • medlemsavgifternas storlek

 

7.7 Avskrift av justerat protokoll från årsmötet ska sändas till eller på annat sätt göras tillgänglig för alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast 30 dagar efter årsmötet.

 

7.8 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (Sektionens styrelse, Granskningskommittén, Beredningskommittén och valberedningen) ska vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International. Förtroendevalda valda av årsmötet får inte vara anställda av Sektionen under mandatperioden.Revisorerna och förtroendevalda får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en sammanhängande mandatperiod i styrelsen om totalt åtta år, varav maximalt sex år som ordförande eller kassör. 

8. Extra medlemsmöte 

8.1 Extra medlemsmöte ska hållas snarast men senast inom fyra månader, när sektionsstyrelsen finner det nödvändigt eller när minst 5 procent av Sektionens medlemmar eller minst 25 procent av grupperna begär det. Vid extra medlemsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.

 

8.2 Kallelse till extra medlemsmöte ska av sektionsstyrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Sektionsstyrelsens förslag till dagordning och övriga handlingar ska bifogas kallelsen.

 

8.3 Avskrift av justerat protokoll från extra medlemsmöte ska sändas till eller på annat sätt göras tillgänglig för alla grupper, distrikt och mötesdeltagare senast tre veckor efter extra medlemsmöte. 

9. Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte 

9.1 Årsmöte respektive extra medlemsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna.

 

9.2 Varje medlem av Sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte om

medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat full medlemsavgift för innevarande eller föregående år eller har registrerat sig som ungdomsmedlem. För yttrande-, förslags och rösträtt krävs att medlemmen anmält sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen. Årsmötet får vid upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande-, förslags- och rösträtt. Anställd har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men äger ej rösträtt på årsmötet.

 

9.3 De ordinarie ledamöterna och suppleanterna i Sektionens styrelse respektive Amnestyfondens styrelse har inte rösträtt i fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

 

9.4 Vid årsmöte respektive extra medlemsmöte ska frågor som gäller bordläggning till nästa årsmöte och behandling av för sent inkomna motioner avgöras med 2/3 majoritet. Yrkande om bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer. 

 

9.5 Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Om votering är begärd sker denna öppet. Vid personval kan sluten omröstning begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen fungerande mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. 

 

9.6 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av årsmöte och måste fattas med 2/3 majoritet. Ändring av paragraf 1, 2, 3, 5.2 och 9.6 samt 13.1 till och med 13.5 ska för att vara giltig fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Ändringarna träder i kraft (1) omgående, (2) när mötet avslutats, eller (3) vid den senare tidpunkt som mötet beslutar. Vid det möte ändringen slutligen beslutas ska mötet besluta om när ändringen ska börja gälla.  

10. Sektionsstyrelse 

10.1 Sektionsstyrelsen består av ordförande, kassör och ytterligare sex ordinarie ledamöter, två

suppleanter samt två personalrepresentanter. Personalrepresentanterna har närvaro- och yttranderätt.

 

10.2 Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet för en tid av två år med val av ordförande ena året och kassör andra året. Sex ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året. Två suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Vid vakans kan årsmöte eller extra medlemsmöte förrätta fyllnadsval.

 

10.3 Personalrepresentanterna väljs av personalen, senast sex veckor före ordinarie årsmöte, för en tid av ett år.  För att väljas till personalrepresentant måste personen ha varit anställd inom Sektionens sekretariat i minst ett år, samt vara medlem av Amnesty International. 

Personalrepresentanterna deltar inte i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller i sektionsstyrelsens beredning och beslut i frågor som kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. Personalrepresentanterna deltar inte heller i beredning, beslut och uppföljning av de tjänstetillsättningar som sektionsstyrelsen inte delegerat.

 

10.4 Sektionsstyrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och

förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.

 

10.5 För styrelsebeslut fordras att minst fyra närvarande ordinarie ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som Sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder.

 

10.6 Sektionsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar andra arbetsuppgifter.

 

10.7 Sektionsstyrelsen kan adjungera en eller flera personer utan rösträtt.

 

10.8 Sektionsstyrelsen antar en arbetsordning som beskriver hur arbetet i sektionsstyrelsen är

organiserat och bedrivs.

 

10.9 Sektionsstyrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna Sektionens firma. 

11. Svenska Amnestyfonden 

11.1 För Svenska Amnestyfonden gäller särskilda stadgar.

12. Förvaltning och revision 

12.1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

12.2 Sektionsstyrelsens förvaltning och Sektionens räkenskaper ska granskas av de revisorer och den granskningskommitté som utsetts av årsmötet. Dessa har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla handlingar som rör Sektionens verksamhet och ekonomi.

 

12.3 Revisionsberättelse ska föreligga inom tolv veckor efter verksamhetsårets utgång. 

13. Uteslutning ur Amnesty International samt avveckling och upplösning av svenska sektionen 

13.1 Sektionen kan genom beslut av internationella styrelsen (International Board) uteslutas ur

Amnesty International. (Uteslutning kan överklagas genom en fastslagen process.)

 

13.2 I händelse av uteslutning ur Amnesty International ska Sektionen, då beslutet är definitivt,

snarast avvecklas och resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International.

 

13.3 Förslag om upplösning av Sektionen ska behandlas av årsmötet under förutsättning att förslaget utsänts till eller på annat sätt gjorts tillgängligt för medlemmarna senast tolv veckor före mötet.

 

13.4 Beslut om upplösning ska för att vara giltigt fattas med 4/5 majoritet av två årsmöten i följd.

 

13.5 I händelse av upplösning ska efter avvecklingen Sektionens resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International. Om även Amnesty International upplösts, ska tillgångarna ges till ändamål som överensstämmer med Amnesty Internationals vision och åtagande varom beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet, och handlingar av hemlig natur förstöras. • Senast ändrad 9 juni 2022 11:02 av lina.jakobsson