Riktlinjer för svenska sektionens arbete i flykting- och migrationsfrågor

Antagna av styrelsen 2009.
  • Index:
    • Giltig från: 14 april 2009
    • Giltig till: Tills vidare

Grundläggande principer
Amnesty International arbetar för flyktingars ( inkluderande internflyktingar ) och migranters rättigheter i hela världen. Amnesty International exponerar de kränkningar av mänskliga rättigheter och det bristande skydd som flyktingar och migranter utsätts för.

Amnesty International uppmärksammar risker som människor i vissa fall skulle kunna utsättas för om de tvingas tillbaka till sina hemländer.

Amnesty International motsätter sig att människor återsänds till ett land där de med skäl kan förväntas bli utsatta för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter ( principen om non- refoulement ).

Amnesty International arbetar för att en flykting som har för avsikt att söka asyl i säkerhet skall kunna bege sig till ett land där hon bereds reellt tillträde till en rättssäker asylprocess.

Amnesty International verkar för att flyktingar och migranter inte skall frihetsberövas och placeras i förvar, och när så sker enbart i enlighet med gällande rätt och endast i undantagsfall. Amnesty International verkar vidare för att alla flyktingar och migranter som frihetsberövas skall erhålla ett offentligt biträde som tillvaratar deras intressen.

Amnesty International verkar för att interflyktingars grundläggande mänskliga rättigheter tillvaratas och respekteras. Amnesty International motsätter sig tvångsförflyttning av personer med hänvisning till deras religion, etnicitet, kön eller språk.

Amnesty International uppmanar till ratificering av den Internationella Konventionen om skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter. 

Amnesty International uppmanar regeringen och myndigheter att tillse att förfarandet under asylprocessen skall överensstämma med FN:s Konvention om flyktingars rättsliga ställning liksom med övriga relevanta internationella överenskommelser.


Arbetssätt
Den svenska sektionen av Amnesty International vill slå vakt om att flyktingars och migranters rättigheter tillvaratas genom 

* att aktivt sprida relevant information till bland andra berörda myndigheter, domstolar, riksdag, regering, advokater och jurister, andra frivilligorganisationer, vårdsektorn, massmedia, skolor samt till flyktingar och migranter,

* att förse flyktingar med landinformation till stöd för deras asylansökningar,

* att påkalla uppmärksamheten hos myndigheter och hos allmänheten samt agera till stöd för individuella asylsökande eller grupper av asylsökande som vid ett återsändande riskerar att bli utsatta för
sådana övergrepp som Amnesty International aktivt söker förhindra och arbetar mot,

* att påkalla uppmärksamheten hos myndigheter och hos allmänheten samt agera på brist på tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter såsom exempelvis sjukvård, skolgång för barn och tillgång till rättsväsendet för irreguljära migranter,

* att arbeta för tillvaratagandet av förvarstagna flyktingars och migranters mänskliga rättigheter,

* att samarbeta med andra frivilligorganisationer.

Fördelning av flyktingarbetet inom sektionen
Arbetet med spridning av landinformation utförs vid behov av samtliga medlemmar i sektionen. Alla medlemmar uppmanas att i sitt engagemang inom Amnesty International aktivt verka för flyktingar, asylsökandes och migranters rättigheter såsom en integrerad del av Amnestys arbete och åtagande. Vad gäller frågor i gruppers och enskilda medlemmars kontakter med flyktingar och migranter, skall dessa ske i samråd med flykting- och migrationssamordnare eller sekretariatet. Arbetet i övrigt utförs av flykting- och migrationssamordnarna, medlemmar i förvars-och transitgrupperna, landsamordnarna och sekretariatet.


Flykting- och migrationssamordnarnas arbete består av

* att sprida information,

* att bilda opinion,

* att ha kontakter med andra frivilligorganisationer,

* att utreda, sammanställa och presentera enskilda ärenden som kan anses omfattas av mandatet för Amnesty International till flykting- och migrationshandläggarna samt att tillsammans med flyktinghandläggarna komma fram till lämplig åtgärd,

* att ge information till Amnestygrupper och medlemmar,

* att vid förfrågan från grupp eller enskild medlem bistå dem i deras möten med asylsökande, 

* att tillse arbetet inom förvars- och transitgrupperna och bistå dessa med relevant stöd.

* att inför varje flykting- och migrationssamordnarmöte skriftligt sammanställa det arbete som utförts under perioden samt till sekretariatet särskilt sammanställa lista över kontakter med enskilda flyktingar, asylsökande och migranter.


Förvars- och transitgruppernas arbete består av

* att regelbundet besöka Migrationsverkets transit- och förvarsenheter,

* att i transit- och förvarsenheterna finnas tillgänglig för de personer som önskar kontakt med Amnesty International och bistå med relevant landinformation,

* att i transit- och förvarsenheterna bevaka tillgången till information om rättigheter och skyldigheter, information om asylprocess och möjligheter till kontakt med omvärlden,

* att i transit- och förvarsenheterna bevaka tillgången till offentligt biträde såväl i förvar som för asylsökande,

* att hålla flykting- och migrationssamordnaren och / eller sekretariatet informerad om varje enskild person för vilken någon form av agerande sker i Amnestys namn.


Landsamordnarens arbete består av

* att vid förfrågan från flykting- migrationssamordnare bistå denna med relevant landinformation,

* att vid förfrågan från flykting- och migrationssamordnare tillsammans med denna utreda, sammanställa och presentera enskilt ärende som kan anses omfattas av mandatet för Amnesty International till flyktinghandläggarna.


Sekretariatets arbete består av

* att motverka att människor återsänds till ett land där de med skäl kan förväntas bli utsatta för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter ( principen om non- refoulement ) genom att bidraga med 
landinformation till asylsökande och deras juridiska ombud samt att i relevanta fall formulera yttranden för enskilda asylsökande samt i vissa fall för grupper av asylsökande,

* att verka för tillvaratagandet av migranters mänskliga rättigheter,

* att bedriva lobbyarbete mot centrala myndigheter samt riksdag och regering,

* att vid förfrågan från flykting- och migrationssamordnare bistå med information, stöd och råd,

* att sprida information och bilda opinion,

* att besvara frågor från myndigheter, organisationer och enskilda,

* att bevaka hur Amnesty Internationals information används,

* att hålla kontakten med det Internationella sekretariatet, EU-kontoret samt andra sektioner vad det gäller alla delar av Amnestys arbete med och för flyktingar och migranter,

* att följa utvecklingen av den nationella och internationella flykting- och migrationsrätten och kontinuerligt informera flykting- och migrationssamordnarna om detta,

* att tillse att Amnestyfonden används som en resurs inom sektionens arbete för flyktingar och migranter,

* att ansvara för intern och extern utbildningen inom området flykting- och migration,

att regelbundet uppdatera flykting- och migrationssamordnarna om aktuell praxis och nyheter,

* att planera och genomföra två möten med och för flykting- och migrationssamordnarna.


Amnestyfonden
Svenska Amnestyfonden är en stiftelse inom svenska Amnesty som ansvarar för biståndsverksamheten. Amnestyfonden kan bland annat ge stöd till flyktingar och asylsökande i Sverige genom bidrag till rättshjälp för att täcka kostnader för ombud och rättsmedicinska utredningar som påvisar tortyrskador. I vissa fall kan även medel anslås för psykisk rehabilitering och familjeåterförening. För ytterligare information hänvisas till Amnesty Internationals biståndsmandat.

Tillsättande av flykting- och migrationssamordnare 
Flykting- och migrationsamordnare tillsätts av sekretariatet för en tid av två år i anslutning till vårens flykting- och migrationssamordnarmöte. Erfarenhet av arbete inom Amnesty International och erfarenhet av arbete inom flykting- och migrationsområdet skall tas i beaktande. Vid vårens flykting- och migrationssamordnarmöte skall samordnarna inom sig årligen utse två personer att bistå sekretariatet i detta arbete.


Tillsättande av medlemmar i förvars- och transitgrupperna
Medlemmar i förvars- och transitgrupperna tillsätts av sekretariatet för en tid av ett år. Tillsättningar kan ske löpande under året men företrädesvis i anslutning till vårens flykting- och migrationssamordnarmöte. Vid vårens flykting- och migrationssamordnarmöte skall samordnarna inom sig årligen utse två personer att bistå sekretariatet i detta arbete.

Medlemmar skall, såväl från sekretariatet som från flykting- och migrationssamordnarna regelbundet informeras om möjligheterna att anmäla intresse för utses till flykting- och migrationssamordnare eller ingå i en förvars- och transitgrupp.


Utbildning av flykting- och migrationssamordnare och medlemmar i förvars- och transigrupperna
Flykting- och migrationssamordnarna och medlemmar i förvars- och transitgrupperna skall innan man påbörjar sitt uppdrag, ges en obligatorisk grundkurs i asyl- och migrationsrätt samt Amnestys åtagande.

Flykting- och migrationssamordnarna skall ges två veckoslutsmöten per år. Förutom utbyte av information och erfarenheter skall dessa ge löpande utbildning och fördjupning i asyl-och migrationsrätt.

Flykting-och migrationssamordnarna bör också ges tillfälle att delta i seminarier om flykting- och migrationsfrågor. som anordnas av andra frivilligorganisationer.

  • Senast ändrad 1 september 2021 10:20 av lina.jakobsson