Riktlinjer för språkanvändning inom svenska sektionen

Antagna av styrelsen 2008.
  • Index:
    • Giltig från: 6 december 2008
    • Giltig till: Tills vidare

Nedanstående riktlinjer ska så långt det är möjligt och rimligt tillämpas utifrån Amnestys internationella språkstrategi, samt tillämpliga riktlinjer och strategier på internationell och nationell nivå. Exempel på det förra är Global Identity Project. Exempel på det senare är sektionens strategier för kampanjarbete, utbildning, aktivism, ungdomsarbete, fundraising och mångfald.

Svenska som arbetsspråk
Svenska är den svenska sektionens huvudsakliga arbetsspråk. Det innebär att information som produceras av sektionen i första hand produceras på svenska. I förekommande fall kan det bli aktuellt att översätta information producerad på svenska till andra språk i enlighet med Amnestys internationella språkstrategi och den svenska sektionens mångfaldsstrategi.

Centralt internationellt material som berör globala och internationella kampanjer, policyfrågor eller andra för organisationen viktiga områden bör så långt det är möjligt och rimligt översättas till eller sammanfattas på svenska. Aktuella exempel på sådant material är förslaget till internationell handlingsplan och den internationella demokratiutredningen. 

Vilken information som ska översättas eller sammanfattas på svenska beslutas av styrelsen eller sekretariatet. Vid större insatser samråder ordförande och generalsekreterare.

Engelska som andra arbetsspråk
Engelska är att betrakta som den svenska sektionens andra arbetsspråk. Mycket material som hanteras av organisationens förtroendevalda och anställda förutsätter kunskaper i engelska och sådant material översätts i regel inte, undantaget material som redovisas i avsnittet ovan.

Språk på utbildningar, seminarier och möten
Om inte särskilda skäl föreligger eller målgruppen kräver det, ska utbildningar, seminarier och möten som vänder sig till sektionens medlemmar hållas på svenska. Om det finns inslag i sådana utbildningar, seminarier och möten som hålls på engelska bör man tolka, översätta eller sammanfatta dessa, allt utifrån målgruppens behov och vad som kan uppfattas som möjligt och rimligt.

Om det finns inslag i utbildningar, senminarier och möten som hålls på andra språk än svenska och engelska, ska dessa inslag tolkas eller översättas, såvida inte det använda språket är kopplat till en specifik målgrupp, t ex en kurs om Amnesty på spanska för spansktalande.

Om sektionen står värd för ett internationellt Amnestymöte, avgörs användingen av språk på mötet av arrangörerna. Vi kan i dessa sammanhang inte automatiskt förvänta oss tolkning, översättning eller sammanfattning på svenska.

Vid alla utbildningar, seminarier och möten i sektionen ska det i förväg tydligt framgå om hela eller delar av innehållet ges på annat språk än svenska och om tolkning, översättning eller sammanfattning erbjuds.

 

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:19 av lina.jakobsson