Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang

Antagna av årsmötet 2009.
  • Index: ORG 93/019/2009
    • Giltig från: 5 maj 2009
    • Giltig till: Tills vidare

Följande riktlinjer är antagna av årsmötet 2009:

 

Syfte
Syftet med riktlinjerna är att reglera alkoholförtäring vid medlemsarrangemang så att alla medlemmar ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga i samband med alla medlemsarrangemang.

 

Riktlinjerna omfattar inte anställda och det arbetsgivaransvar som är kopplat till användning av alkohol och droger under arbets­tid på eller utanför sekretariatet. Det regleras i särskild personalpolicy.

 

Inledning, definitioner och begränsningar
Riktlinjerna gäller alla interna arrangemang som riktar sig till medlemmar inom Amnesty, t ex utbildningar, möten, årsmöte, träffar, läger, seminarier etc. Arrangemang omfattar aktiviteten enligt dagordning eller program och efterföljande social sam­varo. Riktlinjerna omfattar social samvaro som sker i möteslokalerna och i särskilda lokaler som hyrts/lånats för social samvaro. Riktlinjerna gäller däremot inte om arrangemanget inte inkluderar social samvaro eller sådan sker spontant i externa lokaler. Riktlinjerna omfattar även externa aktiviteter, arrangerade av Amnesty.

 

Alkohol i samband med arrangemang
Alkohol får självklart inte förtäras under själva aktiviteten. Det finns däremot inga hinder mot att servera alkohol i samband med social samvaro efter aktiviteten i egna eller förhyrda lokaler. Om arrangemanget enbart eller huvudsakligen riktar sig till unga gäller andra regler, se nedan. I den information som går ut till anmälda deltagare ska det framgå om alkohol kommer att serveras.

 

Ledare/ansvariga ska vidta åtgärder för att undvika att deltagare känner sig exkluderade på grund av att de inte dricker alkohol. Ledare/ansvariga för arrangemang har alltid en skyldighet att hantera klagomål och omedelbart ingripa ifall någon tappar kon­trollen över sitt drickande eller uppträder störande eller provocerande.

 

Alkohol i samband med arrangemang som enbart eller huvudsakligen riktar sig till unga
Amnestys definition av "unga" är medlemmar i åldrarna 14–25 år. Det hindrar dock inte att personer under 14 år och över 25 år kan medverka i samband med arrangemang som riktar sig till unga inom Amnesty, och dessa personer omfattas då självklart av samma regler. I Sverige är det inte tillåtet att dricka eller köpa alkohol före 18 års ålder, och detta gäller självklart även inom Amnesty. Alkohol ska inte förekomma i samband med arrangemang som riktar sig till personer under 18 år, även om en ma­joritet av deltagarna skulle vara myndiga. Målsmans underskrift krävs inte för att personer under 18 år ska delta på Amnestys arrangemang. Om någon allvarlig incident som inbegriper alkohol skulle inträffa har Amnesty dock en skyldighet att kontakta förälder/målsman angående detta.

 

Betalning av alkohol
- Amnesty ska inte betala för alkohol.
- I undantagsfall kan Amnesty dock stå för alkohol i måttlig omfattning, t ex en välkomstdrink, ett glas vin eller öl till maten.

 

Alkoholservering i samband med externa aktiviteter
Alkohol kan serveras i samband med externa aktiviteter som t ex konserter och fester, där Amnesty står som arrangör. Arr-angerande enhet inom Amnesty har dock ett ansvar att se till att evenemanget följer gällande lagstiftning och föreskrifter, att agera preventivt mot de eventuella risker som kan vara förknippade med evenemanget, samt att omedelbart agera om några incidenter skulle inträffa.

 

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:21 av lina.jakobsson