Reservpolicy

Antagen av styrelsen 2018.
  • Index:
    • Giltig från: 12 december 2018
    • Giltig till: Tills vidare

Den svenska sektionen av Amnesty International är en självständig egenfinansierad enhet även om den ingår i den globala amnestyrörelsen. Sektionen behöver därför hålla reserver tillräckliga för att kunna upprätthålla den egna verksamheten.

 

De medlemsavgifter och gåvor som den svenska sektionen av Amnesty International får är ämnade för arbete för mänskliga rättigheter. Sektionen ska därför inte avsiktligt hålla medel overksamma utöver vad som anses nödvändigt.

 

Storleken på sektionens reserv ska årligen beslutas av styrelsen och baseras på en beräkning av de finansiella implikationerna av de bedömda risker som föreligger i enlighet med de riktlinjer som gäller för den globala rörelsen (“Global Reserves Guidelines”).

 

Skulle en sådan beräkning eller bedömning inte finnas ska sektionen hålla en reserv som uppgår till 3-4 månaders kostnader under det kommande budgetåret.

 

Om större förändringar av reservens storlek skulle visa sig nödvändiga så ska sådana göras ansvarsfullt. Det betyder att det kan vara nödvändigt att en sådan förändring genomförs över längre tid än ett år.

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:03 av lina.jakobsson