Policy för jämlikhet

Antagen av styrelsen 2019.
  • Index:
    • Giltig från: 15 juni 2019
    • Giltig till: Tills vidare

Beslutad av styrelsen 15 juni 2019 

 
Inledning och omfattning 
“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Detta är ett kraftfullt budskap men långt ifrån uppfyllt i praktiken runt om i världen i stort, i Sverige och även i civilsamhället. Amnesty International, som världens ledande människorättsorganisation, har arbetat mot diskriminering och exkludering i många år och vi vill vara förändringen vi vill se i världen. Vår trovärdighet hänger på att vi arbetar mot diskriminering och exkludering i den egna organisationen. För Amnesty International i Sverige, liksom i den globala organisationen, är jämlikhet en grundläggande fråga. Årsmötet 2016 fattade beslut om en långsiktig riktning för Amnesty Sverige där följande konstateras: 
 
“Amnesty Sverige genomsyras av att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra att alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter ska vilja och kunna göra det i vår sektion.” 
 
För att tydliggöra vad vi menar med citatet ovan har vi denna policy. Det är ett internt dokument som ska ligga till grund för allt vårt arbete, allt från relationer inom organisationen till hur vi prioriterar vårt externa människorättsarbete. Policyn omfattar Amnesty Sveriges samtliga förtroendevalda, anställda, frivilliga, praktikanter och delegater inom organisationen. Nedan benämns samtliga som "vi". 
 
Centrala principer 
Vårt arbete bygger på fem grundpelare: 
 
1. Alla människors lika värde. Ingen i Amnesty ska diskrimineras eller exkluderas och alla ska ha samma förutsättningar att delta i och ha inflytande inom organisationen. 
 
2. Vi ska ha ett intersektionellt perspektiv och utgå ifrån maktanalys. I våra analyser och i vårt arbete ska vi förhålla oss till hur samhällets strukturer och normer påverkar oss som organisation och olika gruppers maktförhållanden. Vi ska utgå ifrån diskrimineringsgrunderna samt social bakgrund och ha ett intersektionellt perspektiv så att vi är medvetna om hur diskrimineringsgrunderna samverkar. 
 
3. Vi ska präglas av tillgänglighet, inkludering och respekt. Vi ska undanröja hinder för människor att engagera sig i organisationen och vi ska aktivt arbeta mot all form av diskriminering samt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering och exkludering. 
 
4. Vi har alla ett ansvar. Varje individ har ett ansvar att respektera och lyssna på andra, våga rannsaka sina egna privilegier i relation till andra. Varje individ har ett ansvar att följa styrdokument som tagits fram samt att agera när någon annan bryter mot dem. I organisationen ska det finnas en tydlighet vad gäller ansvar och ansvarsutkrävande. 
 
5. Vi ska bedriva ett målmedvetet arbete. Vi ska jobba medvetet och effektivt genom att göra analyser, mäta, sätta in åtgärder samt följa upp arbetet. Genom ett målmedvetet arbete grundat i maktanalyser ska vi åtgärda skillnader som leder till ojämlikhet. Arbetet med jämlikhet ska vara synligt och lättillgängligt för alla inom Amnesty.
  • Senast ändrad 2 december 2020 12:59 av lina.jakobsson