Policy för anställningsvillkor och lön till ledande befattningshavare

Antagen av styrelsen 2011.
  • Index: ORG 93/004/2011
    • Giltig från: 24 april 2011
    • Giltig till: Tills vidare

Antagen av styrelsen i april 2011


Ledande befattningshavare i Amnesty, svenska sektionen är generalsekreteraren och avdelningscheferna för Opinion & Påverkan, Kommunikation & Fundraising och Resurser & Organisation.

Generalsekreteraren har ett tidsbestämt förordnande med möjlighet till förlängning.

Generalsekreterarens lön beslutas av styrelsen.

Avdelningschefernas lön beslutas av generalsekreteraren enligt gällande kollektivavtal och lönepolicy.

Lönerevisioner sker årligen vid den tidpunkt som anges i kollektivavtalet och gäller för samma tid som anges i kollektivavtalet.

Övertidsersättning utgår inte.

Pensioner följer kollektivavtalet.

Endast fast ersättning tillämpas.

Ersättning till generalsekreteraren redovisas i årsredovisning och på www.amnesty.se

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:24 av lina.jakobsson