Global Fundraising Policy, Riktlinjer för vår finansiering

Antagen internationellt 2016.
 • Index:
  • Giltig från: 1 januari 2016
  • Giltig till: Tills vidare

Sammanfattning

Detta dokument redogör för de principer som Amnesty International följer när vi samlar in pengar till vårt arbete; att försvara och skydda de mänskliga rättigheterna. Vår verksamhet bygger nästan helt på den fantastiska generositet medlemmar och givare visar oss och vi är restriktiva när det gäller stöd från stater och företag. För att förvalta förtroendet är vi transparenta och har ett etiskt förhållningssätt när vi söker finansiering för verksamheten.

 

Vi vill inspirera människor att personligen känna engagemang för mänskliga rättigheter och genom att mobilisera människor kommer vi tillsammans närmare en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Genom att ge en gåva eller betala medlemskap bidrar du aktivt och agerar för att skydda de mänskliga rättigheterna. Amnesty International kommer, tillsammans med våra medlemmar och givare, göra allt som är möjligt för att öka förutsättningarna för att arbeta för mänskliga rättigheter genom att växa ekonomiskt utifrån de principer som anges i denna policy.

 

Centrala principer ­

 • Amnesty Internationals grundprincip är att verksamheten i första hand ska finansieras genom stöd från individer. Medlemmar och givare står för både legitimitet och finansiering av verksamheten. ­

 • Finansieringen i sig ska inte driva verksamheten och prioriteringarna, däremot är våra möjligheter att genomföra ett effektivt arbete utifrån rörelsens prioriteringar beroende av finansiering. ­

 • Finansieringen av verksamheten ska inte äventyra vårt oberoende eller trovärdighet. ­

 • Vi informerar givare, medlemmar och allmänheten om hur vi använder de medel som vi samlat in, samt de effekter som detta har eller har haft. ­

 • Amnesty International kommer inte att acceptera finansiering från källor som på något sätt kan kopplas till brott mot mänskliga rättigheter. ­

 • Alla gåvor, oavsett storlek, från företag, fackföreningar, ideella organisationer eller stater ska granskas med hjälp av Amnestys Gift Screening process* innan gåvan kan tas emot. ­

 • I de fall gåvan utgör en stor del av verksamhetens intäkter totalt ska även en bedömning och hänsyn tas till att om kan finnas en risk för beroende om gåvan skulle utebli.

 

Varför söker Amnesty International finansiering

Amnesty International har en ambitiös och målinriktad plan för att på ett effektivt sätt skapa en varaktig förändring för människor som förnekas sina mänskliga rättigheter. För att kunna genomföra denna plan behöver vi finansiering. Vi ska göra vårt bästa för att beskriva vårt arbete och vision samt de effekter det har för att locka så många medlemmar och givare som möjligt och därigenom öka våra intäkter. Vi kommer att göra allt vi kan för att Amnesty International och därigenom arbetet för mänskliga rättigheter växer.

 

Pengarna i sig ska inte styra verksamheten och prioriteringarna, däremot är våra möjligheter att genomföra ett effektivt arbete utifrån rörelsens prioriteringar beroende av pengarna. Genom att samla in pengar, ger vi medlemmar och givare en möjlighet att göra en konkret handling för att försvara de mänskliga rättigheterna.

 

Hur vi samlar in pengar

Vårt insamlingsarbete syftar till att skapa förutsättningar på både kort och lång sikt för vårt arbete för mänskliga rättigheter. Amnesty International använder bara erkända metoder och följer riktlinjer och rekommendationer från FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och följer tillämpbara lagar. Vi låter inte finansieringen äventyra vårt oberoende eller trovärdighet.

 

För att förklara hur vi arbetar och vad gåvorna används till använder vi oss av aktuella och planerade kampanjer samt berättar om tidigare framgångsrika kampanjer. Vi arbetar för att allt material ska vara korrekt och svarar på alla frågor om vårt material, och om något skulle vara fel eller brista, åtgärdar vi det snarast.

 

När människor är i fokus i våra insamlingsaktiviteter, har vi fått ett godkännande från individen själv, hens närmaste eller ombud att använda informationen och eventuella bilder.

 

I enlighet med tillämpbar lagstiftning och så långt det är möjligt, låter vi givare, medlemmar och aktivister att välja sin kommunikation och kontaktvägar med Amnesty. Vi respekterar givarens önskemål så långt det är möjligt, utan att de fastställda prioriteringar som rörelsen beslutat kring påverkas. Vi lyssnar på alla intressenter men det är medlemmarna som bestämmer vilka prioriteringar och fokus som ska gälla. De planer och prioriteringar, som vi kommit överens om globalt inom rörelsen, ska aldrig styras av pengar även om vi självklart är beroende av finanseringen i sig.

 

Ansvarstagande

Vi informerar givare, medlemmar och allmänheten om hur vi använder de gåvor vi får och vilka effekter det har för arbetet för mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt. Vi kommer att tacka våra givare och medlemmar för deras stöd till vårt arbete. Alla som på ett eller annat sätt stödjer Amnesty International kommer förses med tydliga sätt att kontakta oss.

 

Amnesty International rapporterar öppet om finansiella resultat i full enlighet med alla tillämpliga lagar och regelverk.

 

För att säkerställa att vi använder de mest effektiva metoderna när vi samlar in pengar tar vi löpande emot och delar med oss av erfarenheter från andra inom rörelsen likväl som andra liknande organisationer. Våra styrande organ väljs av Amnestys medlemmar både i Sverige och internationellt, de står även för granskningen av dessa styrelser. De tjänstemän som arbetar med aktiviteter som rör finanseringen av verksamheten (fundraising) ser till att styrelsen får tillgång till relevant information och rapporterar på resultat gentemot överenskomna strategier, planer och mål.

 

Amnesty International är del av INGO Charter (International Non Governmental Organisations Accountability Charter) på global nivå och FRIIs Kvalitetskod på nationell nivå, samt har ett 90­konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det produceras årligen offentliga rapporter om verksamheten.

 

http://www.ingoaccountabilitycharter.org/amnesty­international/ http://www.frii.se/viktiga­fragor/om­kvalitetskoden/

http://www.insamlingskontroll.se/

 

Gåvor för specifika kampanjer och projekt

Amnesty International uppmuntrar alla givare att ge finansiellt stöd som inte är öronmärkt. Det ger Amnesty International friheten att använda medel på de platser och vid den tidpunkt där de behövs mest, inklusive vid krissituationer eller när det dyker upp oväntade möjligheter att kunna skapa en positiv förändring för mänskliga rättigheter.

 

Amnesty International kan även bjuda in givare att investera i särskilda initiativ, projekt och kampanjer. Finansiering som kommer in på detta sätt måste användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls. Om det blir medel över vid ett sådant initiativ, kan givaren erbjudas att få tillbaka sin gåva, när det är tillåtet enligt lag. Annars måste givaren tydligt godkänna att gåvan kan användas för ett annat specifikt projekt eller för allmänna aktiviteter.

Var finansieringen kommer ifrån

Störst del av Amnesty Internationals finansiering kommer från enskilda givare och medlemmar. Detta återspeglar att organisationen är en rörelse som består av människor som står bakom att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Det samlas även in pengar från individer genom försäljning av Amnestyprodukter och genom olika event.

 

Flera människor har tagit det generösa beslutet att stödja Amnesty även i framtiden och lämnat en gåva till organisationen i sitt testamente. Amnesty International bidrar med information till alla de som beslutar sig för att ge en sådan gåva.

 

De som har möjlighet att ge större finansiella gåvor och på så sätt investera i mänskliga rättigheter uppmuntras av Amnesty International att göra det, under förutsättningen att gåvan är i enlighet med våra riktlinjer för finansiering. Organisationen i stort, eller någon enskild sektion får inte bli beroende av finansering från någon enskild källa.

 

Amnesty International gör rimliga ansträningar att identifiera personer eller organisationer/företag som ger finansiellt stöd, och behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.

 

Andra källor till finansiering

Amnesty International tar emot finansiering eller stöd från stiftelser, företag, kommersiella organisationer, fackföreningar och andra ideella organisationer, i de fall då det är av ett stort värde för Amnesty Internationals arbete för mänskliga rättigheter, under förutsättning att gåvan inte har negativ påverkan på vår verksamhet, vårt oberoende eller trovärdighet. Alla gåvor kommer granskas gentemot våra riktlinjer för finansiering.

 

Amnesty International tar enbart emot finansiering från stater till projekt för att främja utbildning inom mänskliga rättigheter.

 

Riktlinjer för finansiering

Amnesty International har globala riktlinjer för finansiering (Fundraising Guidelines) som styr alla våra insamlingsaktiviteter. Dessa omfattar all personal och andra som är engagerade i vårt arbete att samla in pengar för vårt arbete för mänskliga rättigheter.

 

Inköpspolicy

Amnesty International har en inköpspolicy som används när vi upphandlar tjänster och produkter kommer att prioritera att köpa in tjänster och produkter som tar hänsyn till människor och miljö i sin produktion. Detta inkluderar inköp av material, produkter för försäljning, användning av externa byråer/tjänsteleverantörer samt även de aktörer som tillhandahåller sina tjänster gratis (pro bono).

 

I samband med våra insamlingsaktiviteter använder vi vedertagna metoder och följer riktlinjer och rekommendationer från till exempelvis FRII, samt lever upp till internationellt erkända normer och standarder gällande mänskliga rättigheter. Vi förser våra medlemmar, givare och allmänheten med tydliga kontaktvägar i de fall det finns frågor kring vår verksamhet.

 

För att skydda vårt oberoende undviker Amnesty International att uttryckligen stödja någon kommersiell produkt, tjänst, organisation eller företag.

 

Din återkoppling

Om du, oavsett din relation till Amnesty har synpunkter på någon aspekt av våra insamlingsaktiviteter, kan du kontakta Amnesty International i Sverige på [email protected] eller  0771 ­ AMNESTY (0771 ­ 266 37 89)

 

Amnesty International vill rikta ett varmt tack till alla er som har gett oss finansiellt stöd och annat stöd. Varje framgångssaga vi har beror på din tro på mänskliga rättigheter och frihet. Tack.

 

*Amnesty International Screening process är ett frågeformulär som hjälper oss att säkerställa att gåvogivaren inte direkt eller indirekt medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Läs mer om "ansvarstagande - ett öppet och transparent Amnesty" på Amnestys externa webbplats.

 

Global Fundraising Guidlines

Global Fundraising Guidlines Appendices

 • Senast ändrad 19 augusti 2020 11:55 av lina.jakobsson