Direktiv för Beredningskommittén

Antaget av årsmötet 2019.
 • Index:
  • Giltig från: 12 maj 2019
  • Giltig till: Tills vidare

Bilaga: Budgetramar för Beredningskommittén, pdf

 

Beredningskommitténs sammansättning

Beredningskommitténs tillsättning och sammansättning regleras i sektionens stadgar.

 

I stadgarna står följande: Beredningskommittén består av tre ordinarie ledamöter, en suppleant och en representant från styrelsen. De ordinarie ledamöterna väljs omlott för en period om två år. Det vill säga att två ledamöter väljs vartannat år och en ledamot väljs vartannat år. Suppleanten väljs för en period om ett år.

 

Uppdrag
Beredningskommittén har följande uppdrag:

 

 • att löpande under hela året ta emot förslag från medlemmar, se till att de hamnar i rätt forum och följa upp att förslagen tas omhand och besvaras fram tills nästa årsmöte,

 • att stötta medlemmar att formulera motioner till årsmötet. Det kan ske i organiserade workshopar för motionsskrivning eller direkt till medlem/medlemmar som efterfrågar stöd,

 • att, utifrån de frågor medlemmar visat intresse för, lämna förslag till styrelsen på agendapunkter till årsmötet.

 

Alla årsmötesmotioner som lämnas till svenska sektionen ska skickas till beredningskommittén.

 

Arbetsrutin för beredningskommittén

De motioner såväl som andra förslag från medlemmarna, som hanteras av beredningskommittén ska behandlas enligt följande rutin:

 

 1. beredningskommittén ska bekräfta att förslaget har mottagits,

 2. beredningskommittén ska dokumentera eventuella steg som vidtas,

 3. beredningskommittén ska, i de fall förslaget inte är en motion till årsmötet, återrapportera till förslagsställaren hur frågan bör hanteras.

 

Mer detaljer kring rutiner och arbetsgång finns i separat dokumentation.

 

Begränsningar

Beredningskommitténs uppdrag påverkar inte medlemmarnas rätt att lämna motioner till årsmötet.

 

Beredningskommittén kan inte blockera eller ändra medlemmars förslag mot medlemmarnas vilja.

 

Efter motionsstopp har beredningskommittén ytterligare en vecka att bidra med smärre justeringar av formuleringar till motionären. Det ska då inte betraktas som en sent inkommen motion.

 

Beredningskommitténs roll på  

 

Årsmötet

 • Avge skriftlig rapport till årsmötet som redogör för det gångna årets aktiviteter vad gäller förslag och motioner.

 • Vara tillgänglig om årsmötesordföranden efterfrågar stöd i beredningsprocessen.

 

Höstmötet

 • Till exempel: hålla workshop om motionsskrivande.

 

 • Senast ändrad 7 december 2020 15:13 av lina.jakobsson