Den internationella rörelsens gemensamma strategiska mål 2016-2019

På det internationella rådsmötet 2015 fattade Amnesty beslut om fem gemensamma strategiska mål för hela rörelsen. Målen ska vägleda arbetet och resursfördelningen i hela rörelsen. För att säkerställa att resurserna fördelas effektivt åtföljs varje mål av planer för hur vi ska skapa förändring, så kallade "Theories of Change". De ska ge stöd till verksamhetsplanering, resursfördelning och uppföljning av resultat.

 

MÅL 1

Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter

 

 • Människor kan kräva rätten att säga sin mening, organisera sig och protestera mot orättvisor.

 • Människorättsförsvarare får stöd och kan agera utan risker.

 • Människor känner till sina rättigheter och deras egenmakt stärks så att de kan kräva dessa rättigheter.

 

MÅL 2

Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering

 

 • Diskriminering och våld på grund av vem en är minskar.

 • Framsteg görs vad gäller jämställdhet och jämlikhet utifrån kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsutttryck.

 • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter blir i större utsträckning en verklighet  i människors liv.

 

MÅL 3

Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

 

 • De som har ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna ställs till svars och de som drabbats får tillgång till rättvisa, sanning och gottgörelse.

 • Människor som drabbats av eller flyr konflikt, tortyr eller förföljelse har tillgång till skydd och stöd.

 • Människor får bättre skydd genom effektiva åtgärder från internationella, regionala och nationella institutioner och mekanismer.

 

MÅL 4

De som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars

 

 • Ansvarsutkrävande på nationell nivå stärks med särskilt fokus på att stödja mål 1-3

 • Där nationella mekanismer fallerat har de stärkts på global och regional nivå för att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter.

 

MÅL 5

Amnesty International är en större och starkare rörelse

 

 • Genom att fler engagerar sig och ger av sin tid och/eller pengar ökar vi kapaciteteten att nå största effekt för mänskliga rättigheter.

 • Vi har stärkt vårt arbete för mänskliga rättigheter genom ett aktivt deltagande i en rörelse präglad av mångfald

 

 

Bakgrundsinformation

Här finner du sektionens remissvar gällande de strategiska målen, fas 2.