Viktiga policybeslut på Global Assembly 2018

I år, 2018, träffades den internationella rörelsen för att bland annat diskutera ett ramverk för en ny abortpolicy och en ny policy för narkotikakontroll och mänskliga rättigheter. Andra frågor som diskuterades var mångfald, klimatförändringar och säkerhet.

 

Den 6-8 juli träffades representanter från hela den internationella rörelsen i Warszawa i Polen på Amnestys första Global Assembly (GA). Global Assembly är rörelsens högsta beslutande organ som bland annat fattar beslut om den gemensamma rörelsens strategiska mål, gemensamma policyer och större organisatoriska förändringar. Varje nationell amnestyenhet hade rätt att skicka tre delegater och en tredjedel av alla sektioner ska även inkludera en ungdomsrepresentant i sin delegation. Svenska sektionens delegation bestod i år av Amanda Jackson, ordförande, Lars Gäfvert, styrelseledamot och Anna Lindenfors, generalsekreterare.

 

Den internationella styrelsen föreslog en ettårig förlängning av de strategiska målen, det vill säga att målen ska sträcka sig fram till och med 2020 istället för 2019. Förslaget motiverades med att det ska finnas tillräckligt med tid till att utvärdera den nuvarande perioden ordentligt så att dessa analyser och lärdomar kan ligga till grund för framtagandet av nya prioriteringar inför nästa period. Tanken är också att Kumi Naidoo, som tillträder som ny generalsekreterare i augusti, ska ha möjlighet att delta i processen. Alla röstberättigade ställde sig bakom förslaget som därmed gick igenom.

 

EN UTVIDGAD OCH FÖRBÄTTRAD ABORTPOLICY

Ett välkommet och efterlängtat beslut för den svenska sektionen handlade om en förbättrad abortpolicy. En policy är det dokument som beskriver Amnestys ställningstagande gällande tillgången till abort och vilka frågor Amnesty ska driva kopplat till abortfrågan. Ända sedan den nuvarande abortpolicyn antogs 2007 har den svenska sektionen arbetat för att Amnestys abortpolicy ska utvidgas så att den är i linje med internationella människorättslagar, normer och standarder. Förra året var tiden mogen och tio sektioner lade tillsammans fram ett förslag om en förändring av abortpolicyn. I år återkom den internationella styrelsen med ett förslag på ramverk till en ny, uppdaterad abortpolicy.

 

Den svenska delegationen argumenterade för ett par förändringar i förslaget. Mötet försökte hitta en balans mellan att driva på för tillgång till säker abort för dem som behöver det och samtidigt undvika att orsaka bakslag i opinionen om abort i länder där frågan är kontroversiell. Den internationella styrelsen har lovat att beakta den diskussion som fördes under GA, när den slutgiltiga versionen av policyn tas fram.

 

Rätten till abort är fortfarande en kontroversiell fråga i flera länder. Kina och Indien förde bland annat fram önskemål om en särskild skrivning gällande könsselektiva aborter, som utgör ett stort problem i dessa länder. På grund av att frågan på vissa håll är väldigt känslig blev det inget enhälligt beslut, men en klar majoritet av sektionerna var positiva till förslaget till ramverk för en ny abortpolicy, vilket gick igenom. Den färdiga policyn kommer att presenteras 2019.

 

NY POLICY OM NARKOTIKAKONTROLL - SKIFTAR FOKUS FRÅN STRAFF OCH KONTROLL TILL HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Global Assembly fattade också ett enhälligt beslut om principer och utgångspunkter som ska ligga till grund vid framtagandet av en ny policy gällande narkotikakontroll och mänskliga rättigheter.

 

Behovet av en policy grundar sig främst i den mängd kränkningar av mänskliga rättigheter som kommit i kölvattnet av de senaste årens så kallade “krig mot droger”. Till exempel godtyckliga fängslanden, tortyr, dödsstraff och utomrättsliga avrättningar för narkotikarelaterade brott och även andra övergrepp i samband med militära insatser för att bekämpa droger.

 

Med den här policyn vill Amnesty uppmana stater att inte kränka de mänskliga rättigheterna i kampen mot narkotika, genom att bland annat flytta fokus från straffrättsliga åtgärder till rätten till hälsa.

 

Den svenska delegationen hade många synpunkter på policyförslaget, varav de allra flesta accepterades. Det handlade bland annat om att policyn på ett tydligt sätt ska utgå från principerna om icke-diskriminering, rätten till hälsa och att straff ska sättas i proportion till brottets allvar. Svenska delegationen fick också igenom tydligare skrivningar om staters skyldigheter, om att sätta barnens rättigheter i centrum, vikten av att arbeta för att försena ett eventuellt första användande av icke medicinska droger och att undvika beroende samt tydligare skrivningar om att utgå från varje lands specifika kontext när det kommer till regleringar kopplade till droger.

 

Det internationella sekretariatet kommer nu att ta fram ett sista utkast till policy, vilket sektionerna kommer få möjlighet att kommentera. Därefter kommer den internationella styrelsen att fatta beslut om en slutgiltig policy som kommer att presenteras 2019.

 

 

ANDRA VIKTIGA FRÅGOR  - MÅNGFALD, KLIMATFÖRÄNDRNGAR OCH SÄKERHET

En utvärdering som det internationella sekretariatet har genomfört visar att det fortfarande är få sektioner som har ett systematiskt och implementerat mångfalds- och jämlikhetsarbete. Olika sektioner gör också olika tolkningar av begreppet mångfald och vad som ryms inom det. Av de sektioner som bedriver någon form av mångfalds- och jämlikhetsarbete så är HBTQI-frågor det som många sektioner fokuserar på.Då det finns uttalade mål om att Amnesty på ett tydligare sätt ska prioritera mångfalds- och jämlikhetsfrågor kommer det internationella sekretariatet att ta fram en aktivitetsplan för 2019-2020.

 

Kopplingen mellan klimatförändringar och människorättskränkingar var ett annat ,viktigt tema som diskuterades under GA.Ett utkast till klimatstrategi diskuterades under mötet och samtliga sektioner bjöds in att återkomma med synpunkter på klimatstrategi och klimatpolicy.

 

Förändringar i omvärlden, i kombination med Amnestys organisatoriska förändringar där allt fler kontor etablerats i mer utsatta miljöer, har lett till att frågan om säkerhet och hälsa för dem som arbetar och är engagerade i Amnesty har blivit allt mer aktuell. Under GA diskuterades hur Amnesty kan bli bättre på att skapa en trygg och stöttande miljö för personal och förtroendevalda. En diskussion som kommer att fortsätta framöver.

 

Lina Jakobsson

Organisationsutvecklare