Långsiktig riktning 2016-2027

Antagen av årsmötet 2016.
 • Index: ORG 93/001/2016
  • Giltig från: 15 maj 2016
  • Giltig till: 15 maj 2027

 

Svenska sektionen av Amnesty International (hädanefter Amnesty i Sverige) är en demokratisk gräsrotsorganisation som ägs av medlemmarna. Vi utgör en del av en global rörelse av människorättsförsvarare och är en påverkansorganisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. Mänskliga rättigheter utgör grunden för allt arbete vi bedriver och största möjliga effekt för mänskliga rättigheter ska vara vägledande när vi väljer hur vi ska arbeta.

 

Den långsiktiga riktningen är antagen av årsmötet och anger Amnesty i Sveriges gemensamma utgångspunkter som vägleder oss i hur vi prioriterar och planerar verksamheten.

 

Internationella rörelsen

 • Amnesty i Sverige är en del av den globala rörelsen där vi lär av varandra. Vi följer de prioriteringar som görs i den internationella amnestyrörelsen, samtidigt som vi aktivt deltar och påverkar hela rörelsens utveckling.

 

 • Amnesty i Sverige har internationell solidaritet som utgångspunkt och arbetar mot allvarliga människorättskränkningar var de än sker i världen, så även i Sverige.

 

Prioriteringar

 • I Amnesty i Sverige samlar vi den svenska rörelsen kring ett antal frågor för att bli effektiva i vårt påverkans- och opinionsarbete. Vi upprätthåller samtidigt en bred MR-kompetens och beredskap för att kunna reagera när så behövs. När vi väljer arbetsområden prioriterar vi de frågor där vi bedömer att vår röst är viktig och där vi kan påverka och bidra till den globala rörelsens gemensamt uppsatta mål.

 

 • Amnesty i Sverige värnar sektionens möjlighet att långsiktigt bidra till arbetet för mänskliga rättigheter och strävar efter en balans och synergi mellan sektionens arbete i Sverige och vårt internationella arbete. Amnesty i Sverige är berett att omfördela resurser från arbete i den svenska sektionen till den internationella amnestyrörelsens verksamhet om vi bedömer att det gynnar arbetet för mänskliga rättigheter.

 

Påverkan och synlighet

 • Amnesty i Sverige är en stark och trovärdig aktör för mänskliga rättigheter. Vi eftersträvar ett starkt genomslag i diskussionen om mänskliga rättigheter och en effektiv påverkan av beslutsfattare baserad på kunskap och organisationens grundläggande värderingar. Genom närvaro på en mångfald av relevanta arenor ökar vi kunskapen om mänskliga rättigheter och engagemanget för vårt arbete.


Medlemsdemokrati och aktivism

 • Amnesty i Sverige skapar större förutsättningar för gemensamt inflytande i och ansvar för organisationen för alla medlemmar som vill delta samt uppmuntrar till ökat deltagande. Vi bedriver proaktivt arbete för att stärka och utveckla former för medbestämmande och transparens.

 

 • Amnesty i Sverige tar tillvara aktivisters engagemang och kunskaper inom hela organisationens bredd och bygger aktivismen på tillit, delaktighet och gemensamt ansvar. Vi har en bredd av olika engagemangsformer och vi fokuserar särskilt på att vidareutveckla och stärka aktivisternas roll inom påverkansarbetet.

 

Mångfald

 • Amnesty i Sverige genomsyras av att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra att alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter ska vilja och kunna göra det i vår sektion.

 

Mobilisering

 • Amnesty i Sverige bidrar till att stärka det globala arbetet för mänskliga rättigheter genom att vara många som står upp för mänskliga rättigheter samt genom att satsa på tillväxten i svenska sektionen. Vi mobiliserar människor som ger av sin tid och/eller pengar och ser att engagemang oavsett form är en förutsättning för att bygga en större och starkare rörelse. • Senast ändrad 2 december 2020 12:57 av lina.jakobsson