Direktiv för valberedningens valberedning

Antaget av styrelsen 2019.
  • Index: ORG 93/006/2011
    • Giltig från: 19 oktober 2019
    • Giltig till: Tills vidare

Bilaga: Budgetramar för valberedningens valberedning, pdf

 

Övergripande ansvar och syfte

Uppdraget för valberedningens valberedning består i att, inför sektionens årsmöte, presentera förslag på kandidater till sektionens valberedning. Uppdraget sträcker sig från och med hösten, när valet till valberedningens valberedning förrättas av distriktsombuden, till och med årsmötet året därpå. 

 

I sektionens stadgar är det reglerat att årsmötet väljer valberedning. I valberedningen ingår fem ordinarie ledamöter och en suppleant. De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år, med val av tre ledamöter den ena året och två ledamöter den andra året. Suppleanten väljs för en tid av ett år.

 

Vartannat år ska valberedningens valberedning alltså föreslå tre ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen och vartannat år föreslå två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.

 

Val till valberedningens valberedning

Gruppen medlemmar som väljs till valberedningens valberedning ska bestå av mellan två till fyra personer. Det är önskvärt att valberedningens valberedning präglas av mångfald i fråga om geografisk spridning, ålder, kön, härkomst och erfarenheter inom organisationen.

 

Uppdrag 

Valberedningens valberedning ska föreslå kandidater till sektionens valberedning som i sin tur har i uppdrag att till årsmötet föreslå medlemmar som vill arbeta för organisationens utveckling och förnyelse inom sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, Granskningskommittén och Beredningskommittén. 

 

Valberedningens valberedning ska:

 

1. genom kontakter med organisationen (t ex med medlemmar, förtroendevalda och anställda) skaffa sig en uppfattning om hur valberedningens arbete fungerar och hur de förtroendevalda i valberedningen fungerar i sina uppdrag.

2. informera sig om huruvida de förtroendevalda i valberedningen, som är aktuella för omval, vill sitta kvar alternativt avgå. 

2. informera sig om vilka behov valberedningen har i fråga om nya ledamöters profil.

3. informera kandidater till valberedningen om valberedningens arbetssätt, roll i organisationen samt vad uppdraget kräver i form av tidsåtgång och engagemang.

4. i sitt förslag till valberedning sträva efter en sammansättning som präglas av mångfald i fråga om geografisk spridning, ålder, kön, härkomst och erfarenheter inom organisationen.

5. i sitt förslag till valberedning inkludera en ung person (inte äldre än 24 år) eller en person som är medlem i studentgrupp (kan vara äldre än 24 år).

6. inför årsmötet presentera förslag på kandidater till en komplett valberedning.

 

Åtagande

Ledamot av valberedningens valberedning:

 

1. har ansvar för att uppdraget för valberedningens valberedning fullföljs. 

2.  ska behandla känslig information om enskilda personer som framkommer genom arbetet konfidentiellt. 

3.  ska inte vara anställd av Amnesty eller inneha andra förtroendeuppdrag på sektionsnivå. 

 

Inför årsmötet

Valberedningens valberedning har det övergripande ansvaret för presentation av kandidater till valberedningen. Förslaget ska delges medlemmarna före årsmötet. Till förslaget ska bifogas förteckning över samtliga personer - sittande och nominerade - samt presentation av föreslagna kandidater.

 

Valberedningens valberedning ska:

 

1. skicka in presentationer av samtliga nominerade till sekretariatet senast angivet datum. I underlaget ska det ingå foton på nominerade personer, uppgifter om personernas ålder och boendeort (se särskild instruktion). Presentationerna ska omfatta följande rubriker; “Tidigare erfarenhet av valberedningsarbete och rekrytering”, “Ditt motiv för att kandidera”, “Nätverk (geografiskt eller annat) inom Amnesty” och “Externa eller yrkesmässiga erfarenheter som bidrar till din kunskap om styrelsearbete/uppföljnings- och granskningsarbete”.

2. skicka in en kort rapport om sitt arbete till sekretariatet senast angivet datum.

 

Under årsmötet 

Valberedningens valberedning ska:

 

1. Vara representerad vid årsmötet,

2. Presentera sig själva och sitt förslag under utsatt punkt på dagordningen för årsmötet.

 

 

  • Senast ändrad 7 december 2020 15:27 av lina.jakobsson